Main fundraiser photo

Support Armenian families during COVID-19 pandemic

Donation protected
Հայերեն տարբերակը ներքեւում:

Support Armenian families on the border during COVID-19 pandemic.

The current situation has deepened the social and economic inequalities, and our compatriots of the vulnerable class have been hit the hardest.
To help them pull through, the Armenian Youth Federation started a program which aim is to provide assistance to the needy families on the border of Armenia. It's been weeks they deliver self-made packages that include products in such a quantity that it will satisfy a family of 4-6 people for at least 20 days. They have already been to Gegharquniq, Vayoc Dzor and Tavush regions and helped 604 families.
This fundraiser will help the Armenian Youth Federation to continue provide package aid to the needy families.
With this fundraiser 40 families will be helped.
Join this fundraiser to help our compatriots.
Together we can !

Աջակցի'ր Ճգնաժամից տուժած սահմանին գտնվող հայ ընտանիքներին:

Ներկա իրավիճակն ավելի է խորացրել ընկերային եւ տնտեսական անհավասարությունները, իսկ ամենածանր հարվածը ստացել են խոցելի խավի մեր հայրենակիցները։
Այդ իսկ պատճառով ՀՅԴ Հայաստանի Երիտասարդական Միությունը սկսեց ծրագիր, որի նպատակն է օգնել Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի անապահով ընտանիքներին: Այս ընթացքում նրանք եղել են Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերում և իրենց կողմից պատրաստած փաթեթները հասցրել 604 ընտանիքի: Փաթեթները ներառում են ապրանքատեսակներ՝ այնպիսի քանակությամբ , որ այն 4-6 անձից բաղկացած ընտանիքին բավականեցնի առնվազն 20 օր։
Այս դրամահավաքը կօգնի ՀՅԴ Հայաստանի Երիտասարդական Միությանը շարունակել փաթեթային օգնություն տրամադրել կարիքավոր ընտանիքներին:
Այս դրամահավաքի միջոցով 40 ընտանիք օգնություն կստանա:
Միացիր այս դրամահավաքին` օգնիր հայրենացիդ
Միասին կհաղթենք !
 

Donations 

 • Mel Lazarian
  • €40 
  • 4 yrs

Organizer

Armenian Youth Federation Of Belgium
Organizer
Mechelen

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee