Summer Meeting Fridays For Future Europe

Other Languages below: Danish, Estonian, French, Ukrainian

Fridays For Future Europe will host a big meeting from August 4th to August 10th in Lausanne, Switzerland, with at least 400 participants from over 30 countries.
 
The global youth climate strike movement has sparked a worldwide debate about the urgency of climate action in the last months. Hundreds of thousand students have striked school to call for immediate climate action.
 
Youth strikers from Europe will meet in Lausanne to plan the future of the international European climate strike movement. We will host assemblies, workshops, presentations and discussions around climate change and political activism. The meeting is organized by young people aged 15 to 19 from places all around Europe. We all have experience in organising meetings with several hundred young people for several days.
 
We want to ensure that strikers from all backgrounds can attend the meeting. Therefore, we will provide travel funds and food for the whole meeting. Furthermore, we will have some minor material costs. Thanks to the great support of the University of Lausanne, we do not need pay their facilities, where the meeting will take place.
 
We are projecting, that the costs for travel will be at 220 euros per person on average – there are big differences in cost, as all participants have different travel distances. All participants will only use land-based travel options. We are working together with travel organizations to reduce the travel costs.
 
Our food will be vegan through the whole week, except if the food would have been thrown away otherwise. The local organizing team is working together with farmers and food stores to reduce the costs on food. We are projecting costs of 50 euros per person for the whole week for food.
 
Overall, we are projecting costs of 335 euros (383 swiss francs) per person. This is 134,000 euros (153'000 swiss francs) for the whole meeting.
 
We are in contact with several organizations and foundations, who support the summer meeting financially. Furthermore, we ask participants to come up for an open amount of their costs, if they can afford it. The rest should be provided by this crowdfunding campaign.
 
The summer meeting is a unique chance to gather several hundred of young climate activists from all over Europe to discuss and plan the future of a very successful movement that has the chance to turn the tide in the climate debate.
 
We thank you for your support! You are providing an important aide towards a future without a changing climate!
 
For further information, please take a look at our project outline  and our budget  .Danish


Fridays for Future Europa er vært for et stort møde fra 4. august til 10. august i Lausanne, Schweiz, med mindst 400 deltagere fra over 30 lande.

Den globale klimastrejke bevægelse har i de sidste måneder udløst en verdensomspændende debat om nødvendigheden af omgående handling på klimakrisen. Hundredtusindvis af studerende har strejket skole fra deres uddannelse for at opfordre til øjeblikkelig klimahandling.

Klimastrejkere  fra Europa mødes i Lausanne for at planlægge fremtiden for den internationale europæiske klimaaktionsbevægelse. Vi afholder møder, workshops, præsentationer og diskussioner omkring klimaforandringer og politisk aktivisme. Mødet arrangeres af unge i alderen 15 til 19 fra steder i hele Europa. Vi har alle erfaringer med at arrangere møder med flere hundrede unge i flere dage.

 Vi ønsker at sikre, at strejkere fra alle baggrunde kan deltage i mødet. Derfor vil vi tilbyde dækning af transportudgifter og mad til hele mødet. Derudover vil vi have nogle mindre materialeomkostninger. Takket være den store støtte fra Lausanne Universitet har vi ikke brug for at betale deres for deres faciliteter, hvor mødet finder sted.

Vi antager, at rejseomkostningerne vil være på 220 euro pr. person i gennemsnit - der er store forskelle i omkostninger, da alle deltagere har forskellige rejseafstande. Alle deltagere bruger kun landbaserede rejsemuligheder. Vi arbejder sammen med rejsebureauer for at reducere rejseomkostningerne.

Vores mad vil være vegansk gennem hele ugen, undtagen hvis maden ville være blevet smidt væk ellers. Det lokale organisationshold arbejder sammen med landmænd og fødevareforretninger for at reducere omkostningerne ved mad. Vi projicerer omkostninger på 50 euro pr. person for hele ugen til mad.

Samlet set forventer vi omkostninger på 335 euro (383 swiss francs) pr. Person. Dette er 134.000 euro (153.000 swiss francs) til hele mødet.

Vi er i kontakt med flere organisationer og fonde, der støtter sommermødet økonomisk. Desuden beder vi deltagerne om at komme op for et åbent beløb af deres omkostninger, hvis de har råd til det. Resten skal leveres af denne crowdfunding kampagne.

Sommermødet er en enestående chance for at samle flere hundrede af unge klimaaktivister fra hele Europa for at diskutere og planlægge fremtiden for en meget vellykket bevægelse, der har mulighed for at vende strømmen i klimaforhandlingerne

Vi takker for din støtte! Du yder en vigtig hjælp til en fremtid uden et skiftende klima!

For yderligere information, se venligst vores projektbeskrivelse  og vores budget  .Estonian


Fridays For Future Euroopa liikumine korraldab 4.-10. august Lausanne 'is, Šveitsis suurt koosolekut, millele on oodata umbes 400 osalejat 30 eri riigist.

Noorte kliimastreigid on viimastel kuudel pannud alguse vestlusele kliimakriisiga tegelemise pakilisuse üle kogu maailmas. Sajad ja tuhanded õpilased on jätnud vahele koolipäeva, et nõuda koheseid samme kliima muutuste pidurdamiseks.


Euroopa noored streikijad kohtuvad Lausanne'is, et teha plaane Euroopa kliimastreikide  kohta tulevikus. Kohtumisel leiavad aset assambleed, töötoad, presentatsioonid ning arutelud kliimamuutuste ja poliitilise aktivismi teemadel. Kohtumise korraldajateks on noored vanuses 15-19 Euroopa eri paikadest. Meil kõigil on kogemusi mitmepäevaste koosolekute korraldamises mitmesajale inimesele.

Me tahame tagada, et kohtumisel saavad osaleda kõik streikijad olenemata nende taustast.?? Seega katame kõik transpordi-ja toitlustuskulud kogu kohtumise vältel. Lisaks sellele on meil mõned väiksed lisakulud. Tänu suurepärasele toetusele Lausanne'i ülikoolilt ei pea me maksma ruumide eest, kus koosolekud toimuvad.

Ennustatav transpordikulu keskmiselt inimese kohta on 220 eurot - see erineb aga suuresti, olenevalt sellest, kui kaugelt peab keegi tulema.

Kogu toit nädala jooksul on vegan, välja arvatud juhtudel, kui see oleks muidu minema visatud. Kohalik korraldustiim teen koostööd talunike ja toidukauplustega, et vähendada toidule kuluvat raha. Ennustatav kulu toidule nädala jooksul inimese kohta on 50 eurot.

Kokku on ennustatav kulu inimese kohta nädala jooksul 335 eurot (383 Šveitsi franki) ja kokku kohtumise peale 134 000 eurot (153 000 Šveitsi franki).

Oleme kontakteerunud mitmete organisatsioonide ja fondidega, kes kohtumist rahaliselt toetavad. Lisaks palume ka osalejatel võimaluse korral katta osa oma kuludest, ülejäänu kaetakse korraldajate poolt läbi annetuskampaania.

Suvine kohtumine on erakordne võimalus koguneda mitmesajal noorel kliimaaktivistil kogu Euroopast, et arutada seni juba väga eduka liikumise tulevikku, millel on võimalus muuta kliimadebati kurssi.

Täname teid toetuse eest! Just teie aitatekaasa sellisele tulevikule, kus kliimamuutused ei kujuta endast enam ohtu.

Lisainfoks vaata ka meie projekti kirjeldusti project outline ja eelarvet (budget).French


Fridays for Future Europe organise du 4 au 10 août un rassemblement à Lausanne en Suisse réunissant au moins 400 participants originaires de plus de 30 pays différents.

Le mouvement mondial de grève  de la jeunesse pour le climat a initié un débat d’ampleur international ces derniers mois sur l’urgente nécessité d’une action climatique. Des centaines de milliers d’étudiants et lycéens ont fait grève afin que des mesures immédiates soient prises.

Les jeunes grévistes européens vont se rencontrer à Lausanne pour planifier la suite du mouvement international de grève. Des assemblées, ateliers, présentations et discussions sur le dérèglement climatique et le militantisme politique y seront organisés. Ce rassemblement est créé par des jeunes issus des quatre coins de l’Europe âgés d’entre 15 et 19 ans ayant déjà organisé de telles rencontres réunissant des centaines de jeunes sur plusieurs jours

Afin de garantir la diversité des participants, les frais relatifs au transport et aux repas seront pris en charge sur toute la période du rassemblement. De plus, l’Université de Lausanne nous épargne des coûts matériels en nous offrants leur l’usage de leur locaux.

Les coûts liés au transport devraient être en moyenne de 220 euros par personne : en fonction du participant la distance voyagée n’est pas la même, les prix ne seront donc pas les mêmes pour tous. Tous les participants utiliseront uniquement des transports terriens. Nous travaillons actuellement avec des compagnies de transport afin de réduire les frais.

Les repas servis seront vegan pendant toute la semaine, sauf si les denrées alimentaires étaient destinées à être jetées. Le groupe d’organisation local est en cours de discussion avec des fermiers et épiceries pour obtenir des prix. Nous prévoyons le prix des repas pour une personne pour la semaine à 50 euros.

Globalement, le coût par personne devrait être de 335 euros (383 francs suisses) et pour le coût total du rassemblement devrait atteindre 134 000 euros (153 000 francs suisses).

Nous sommes en lien avec différentes ONG et fondations qui soutiennent financièrement le projet. Nous demandons également aux participants de contribuer à leurs frais s’ils peuvent se le permettre, le montant restant sera complété par cette campagne de crowdfunding.


Ce summer camp est une chance unique de réunir des plusieurs centaines de jeunes militants climatiques de toute l’Europe pour discuter et panifier la suite d’un mouvement florissant qui pourrait inverser la tendance au sein du débat climatique.

Merci pour votre soutien! Vous apportez une aide considérable à la création d’un futur sans dérèglement climatique !

Pour plus d’informations, nous vous invitons à lire la présentation du projet et notre budget.
Ukrainian


Велика зустріч в рамках руху Fridays For Future Europe відбудеться з 4 по 10 серпня в місті Лозанна, Швейцарія. Будуть присутні більше 400 учасників з більш ніж 30 країн.

Глобальний молодіжний кліматичний рух вже викликав дебати в усьому світі щодо нагальності кліматичних заходів протягом останніх місяців. Сотні тисяч студентів пропускали шкільні заняття, щоб робити заклики до негайний кліматичних дій.

Молоді страйкери з усієї Європи зустрінуться в Лозанні, щоб спланувати майбутнє міжнародного Європейського кліматичного страйкового руху. Ми проведемо збори, семінари, презентації та обговорення щодо зміни клімату та політичної активності. Зустріч організована молодими людьми віком 15-19 років з різних частин Європи. Ми всі маємо досвід організації зустрічей з великою кількістю молодих людей протягом декількох днів.

Ми хочемо бути впевненими, що на зустрічі можуть бути присутніми всі учасники з різних сфер. Саме тому ми покриємо витрати на квитки та їжу. Крім того, в нас будуть незначні матеріальні витрати. Завдяки великій підтримці Лозаннського університету, нам не доведеться платити за місце, де відбуватиметься зустріч.

Ми прогнозуємо, що витрати на дорогу становитимуть 220 євро на людину в середньому - є великі відмінності у вартості, оскільки всі учасники знаходяться в різних місцях. Всі учасники будуть використовувати лише варіанти наземного транспорту. Ми працюємо разом з туристичними організаціями, щоб зменшити витрати на дорогу.

Наше харчування буде веганським протягом цілого тижня, за винятком тих випадків, коли їжу планують викинути. Місцева організація працює разом з фермерами та продовольчими магазинами, щоб зменшити витрати на продукти харчування. Ми розраховуємо витрати на харчування в розмірі 50 євро на людину на весь тиждень.

Загалом, ми плануємо витрати на 335 євро (383 швейцарські франки) на людину. Це 134 тисячі євро (153 тисячі швейцарських франків) на всю зустріч.

Ми контактуємо з кількома організаціями та фондами, які фінансово підтримують літню зустріч. Крім того, ми просимо учасників покрити певні витрати власними коштами, якщо це можливо для них. Решта можуть бути забезпечені цією краудфандінговою-кампанією.


Літня зустріч - це унікальний шанс зібрати кілька сотень молодих активістів з усіх куточків Європи, щоб обговорити і спланувати майбутнє дуже успішного руху, який має шанс повернути хвилю кліматичних дебатів.


Дякуємо за вашу підтримку! Ви створюєте важливу підтримку для майбутнього без змін клімату!

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, ознайомтеся з нашим планом проекту та нашим бюджетом.

Donations (57)

See top
 • Reiner Rohlfs
  • CHF50 
  • 4 yrs
 • Béatrice Wuichet
  • CHF50 
  • 4 yrs
 • Audrey Beaud
  • CHF1,290 
  • 4 yrs
 • Anonymous
  • CHF10 
  • 4 yrs
 • Jean Courbat
  • CHF50 
  • 4 yrs
See all

Organizer

Climates Strike Switzerland
Organizer
Lausanne

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.