Retssagen mod smartmeteret fortsætter NU.

ET UHØRT OVERGREB PÅ EN LILLE FAMILIE I KØBENHAVN OG UHØRTE OVERGREB PÅ MANGE MENNESKER I DANMARK SKAL STOPPES!

Du skal bl.a. selv kunne bestemme om du vil have en trådløs elmåler installeret i din bolig!.  Hvor er dine og mine grundlovssikrede demokratiske rettigheder henne?

EN TRÅDLØS ELMÅLER

Donér af hjertet penge til at :Henrik-Kromann kan få advokatbistand til at føre sin families sag og vores alles sag mod Radius Elnet A/S i retten. Radius Elnet A/S installerer trådløse elmålere i folks private hjem.

Det vurderes at vi skal op på 100.000 Dkr, da sagen har karakter til at kunne gå videre til EU's menneskerettighedsdomstol, så vi igen kan få fred i vores boliger og at vores privatliv ifølge grundloven igen bliver ukrænkeligt.

Jeg har påtaget mig denne indsamling, da jeg selv bliver syg af trådløs teknologi, og jeg turde ikke tage kampen mod Radius og valgte i stedet at flytte fra mit dejlige hus, men Henrik var modig – meget modig og tog kampen men fik ikke medhold i første omgang.

Flere og flere mennesker bliver syge af den trådløse teknologi og de lettere symptomer kan være søvnløshed, stress, brændende fornemmelse i huden, indvendig rysten, hårtab, eksem, myoser i nakke, hjerteflimmer, ”huller” i ens koncentrationsevne, så man ofte taber ”tråden”, følelsesløshed i lemmer og så nogle af de meget alvorlige: sterilitet, sklerose, parkinson, hjerteslag, træthedssyndrom ME, kræft og især hjernetumorkræft er i eksplosiv vækst og Alzheimer. Den trådløse teknologi undergraver vores immunforsvar, og står vi sammen mod disse helbredsødelæggende tvangsinstallationer, så vinder han og vi, som vi vandt, da Danmark marcherede på vejene mod Atomkraft i begyndelsen af 1970rne – og Danmark fik ikke A-kraft – så er vi mange, kan vi ændre verden.

Her kommer Henriks historie:
Henrik bor med sin 10 årig datter i lejlighed i København og da han blev opmærksom på der var mulige helbredsskadelige risici forbundet med denne form for måler, ville han ikke have den installeret i boligen. Det skulle vise sig at både datter og far efter kort tid blev syge med bl.a. datterens kraftige hårtab, udslet og hævelser under øjne, hjerteflimmer m.m. Se venligst vedhæftede billeder i kronologisk rækkefølge.

Radius Elnet A/S skriver i 18.12.2018 til Henrik, at firmaet vil nedtage den almindelige analog elmåler for at opsætte en trådløs elmåler, hvilket Henrik modsætter sig, og han sender derfor 4.4.2019 en ikke-samtykkeerklæring til firmaet, hvor han bl.a. præciserer at det er et brud på privatlivets ukrænkelighed at man mod sin vilje bliver påduttet noget som mistænkes for at være sundhedsskadeligt, at han ikke kan slukke for den for eksempel inden familien skal sove, og at installationen af sådan en måler vil give adgang til myndigheders og branchens nærmest totale invasion og overvågning af folks privatliv og dette er 100% uacceptabelt. Noget som gør sagen endnu mere dubiøs er at ingen forsikringsselskaber vil forsikre mod eventuelle skader på mennesker som stammer fra den trådløse teknologi.

Ifølge e-mail fra 11.4.2019 meddelte Radius at opsætningen sættes midlertidig i bero.

Den 16.10.2019 retter Radius igen henvendelse til Henrik med henblik på udskiftning af elmåleren. Henrik fastholder dog sin stilling over for Radius i en skrivelse 31.10.2019.

Få dage efter korrespondancen udskifter Radius d. 5.11.2019 til trådløs fjernaflæst måler.

Datteren få kort tid efter opsætningen igen problemer med sin hovedbund og taber mere af sit flotte lange hår og får uforklarlige udslæt på kroppen. Henrik får selv symptomer som åndedrætsbesvær, øjne der løb i vand, snue, hoste, søvnløshed og en begyndende uregelmæssig hjerterytme.

Den 19.12.2019 får Henrik en autoriseret el-installatør til at nedtage den trådløse elmåler, og der opsættes en analog måler og kort tid efter mindskes symptomerne igen.

På EHS foreningens hjemmeside ser Henrik en amerikansk dokumentarfilm ”Take your Power Back, 2017 af Josh Del Sol” om mennesker der bliver syge af trådløse elmålere, og pludselig giver Henriks og datterens symptomer mening.

Den 21.01.2020 udskiftes igen den analog måler til en trådløs elmåler. Og efter en uge begynder symptomerne igen at komme tilbage.

Henrik får igen en autoriseret el-installatør til at udskifte den trådløse elmåler til en analog måler og symptomerne mindskes igen.

Den 18.02.2020 ankommer Radius advokaten til Henriks bopæl ved hjælp af viceværten, en advokatkollega, to politibetjente, og en radiustekniker. Den analog elmåler fjernes og en trådløs elmåler tvangsinstalleres. Advokaten truer Henrik med at slukke for strømmen, men dette gennemføres ikke.

Henrik måtte selv starte en sag mod Radius Elnet A/S ved retten i Kgs. Lyngby uden advokat d. 27.1.2020, efter at flere advokater havde afvist at assistere ham. Dette skete efter Radius besøget d. 21.1.2020, da Henrik bliver klar over, at et retsligt forbud er den eneste måde, der kan skaffe ro på hjemmet igen.

Sagen blev sat til hovedforhandling blot 3 dage efter sagen blev oprettet på den elektroniske sags portal til d. 24.2.2020. Besøget fra Radius advokaten d. 18.2.2020 skete altså under en verserende sag ved retten med påskud om at Radius skulle besigtige om installationen var forsvarlig, fordi Radius påstod Henrik selv havde fjernet deres trådløse udstyr på trods af dette blev afvist i søgsmålet som var fremsendt tidligere.

Henrik får ikke medhold i sagen som blev offentliggjort d. 2.3.2020 bl.a. grundet manglende lægefaglig udtalelse. Henrik har dog nu fået lægefaglige udtalelser for både ham selv og sin datter så ankesagen har gode chancer for medhold i landsretten. Efter anken er afgjort skal en civilsag oprettes med advokat bistand hvad enten forbuddet bliver givet eller ej. Sagen er den første af sin art og kan derfor bringe præcedens.

Der foreligger præcedens fra en række sager i Frankrig hvor 13 trådløse elmålere blev fjernet med ordre fra retten grundet helbredsmæssige årsager. Se vedhæftede artikel nedenfor.

Henrik har i samme sag tidligere ansøgt energistyrelsen om undtagelse for trådløs elmåler d. 18.12.2019. Styrelsen kom tilbage med en afgørelse d. 4.3.2020, hvor de afviser ansøgningen med begrundelsen at styrelsen ikke har de fornødne kompetencer til at give dispensation. Svaret kan læses i linket nedenfor.

Vi takker på forhånd for alle donationer.

Nogle henvisninger:

Smartmeterbefrielsen - Stop Smart Meters Scandinavia  - er på Facebook.

www.EHSf.dk  EHS står for Elektrisk Hyper Sensivitet.

”Interview med politiker Jan Erik Messmann og hans møde med en trådløs elmåler (smartmeter) i sit hjem” 

”Take your Power Back, 2017 af Josh Del Sol”,  Dokumentarfilm.

“French Court Rules Against Linky for Health Reasons”  The tribunal de grande instance (TGI or the civil court) of Tours.

"Energistyrelsens svar på ansøgning 18.12.2020." 


14.03.2020


English: 

AN UNHEARD OF ABUSE ON A SMALL FAMILY IN COPENHAGEN AND UNHEARD OF MANY PEOPLE IN DENMARK MUST STOP!

You must decide for yourself if you want a wireless electricity meter installed in your home !.  Where are your and my constitutional democratic rights?

A WIRELESS POWER METER

Donate with heart money to :Henrik-Kromann to get legal aid to bring his family's case and our case's case against Radius Elnet A/S to court. Radius Elnet A/S installs wireless electricity meters in people's private homes.

It is estimated that we will need up to DKK 100,000, as the case has the character of being able to proceed to the EU's human rights court so that we can again get peace in our homes and that our privacy under the Constitution again becomes inviolable.

I took on this collection as I myself got sick of wireless technology and I dared not take the fight against Radius and chose instead to move from my lovely house, but Henrik was brave - very brave and took the fight but did not succeed in the first instance.

More and more people are getting sick from the wireless technology and the easier symptoms can be insomnia, stress, burning sensation in the skin, internal shaking, hair loss, eczema, neck myositis, heart flicker, "holes" in one's ability to concentrate so often. the thread”, numbness in the limbs and then some of the very serious ones: sterility, sclerosis, parkinsonism, heartbeat, fatigue syndrome ME, cancer and especially brain tumor cancer are in explosive growth and Alzheimer's. Wireless technology undermines our immune systems, and if we stand together against these health-destroying coercive installations, then he and we win, as we won when Denmark marched on the roads towards nuclear power in the early 1970s - and Denmark did not get A-power - so we are many, we can change the world.

Here comes Henrik's story:
Henrik lives with his 10-year-old daughter in an apartment in Copenhagen and when he became aware that there were possible health-related risks associated with this type of meter, he would not have it installed in the home. It should turn out that after a short time both daughter and father fell ill with, among other things. the daughter's severe hair loss, rashes and swelling under the eyes, heartburn and more. Please see attached pictures in chronological order.

Radius Elnet A/S writes to Henrik on 18.12.2018 that the company will take down the ordinary analog electricity meter to set up a wireless electricity meter, which Henrik opposes, and therefore he sends a non-consent declaration to the company on 4.4.2019 where he .a. states that it is a breach of privacy inviolability that one will be subjected to his will something suspected of being harmful to health, that he cannot turn it off for example before the family goes to sleep and that the installation of such a meter will give access to authorities and the industry's almost total invasion and surveillance of people's privacy and this is 100% unacceptable. One thing that makes the case even more dubious is that no insurance companies will insure against any harm to people who originate from the wireless technology.

According to an e-mail dated 11.4.2019, Radius announced that the setup would be suspended.

On 16.10.2019, Radius again contacted Henrik with a view to replacing the electricity meter. However, Henrik maintains his position towards Radius in a letter 31.10.2019.

A few days after the correspondence, Radius replaces the wireless remote meter on 5.11.2019.

Shortly after the set-up, the daughter again has problems with her scalp and loses more of her beautiful long hair and gets unexplained rashes on her body. Henrik himself suffers from symptoms such as difficulty breathing, eyes running in the water, coughing, coughing, insomnia and a beginning irregular heartbeat.

On 19.12.2019 Henrik gets an authorized electrical installer to take down the wireless electricity meter, and an analog meter is set up and shortly afterward the symptoms recede.

On the EHS Association's website, Henrik sees an American documentary "Take your Power Back, 2017 by Josh Del Sol" about people getting sick from wireless electricity meters, and suddenly Henrik's and daughter's symptoms make sense.

On 21.01.2020 the analog meter is again replaced with a wireless electricity meter. And after a week, the symptoms start to come back again.

Henrik again gets an authorized electrical installer to replace the wireless electricity meter to an analog meter and the symptoms decrease again.

On 18.02.2020, the Radius lawyer arrives at Henry's residence with the help of the caretaker, a lawyer, two police officers, and a radius technician. The analog power meter is removed and a wireless electricity meter is forced to be installed. The lawyer threatens Henrik to turn off the power, but this is not implemented.

Henrik himself had to start a case against Radius Elnet A/S at the court in Kgs. Lyngby without a lawyer on 27.1.2020, after several lawyers, refused to assist him. This happened after the Radius visit on 21 January 2020, when Henrik realized that a legal ban was the only way to regain peace in the home.

The case was put to the main hearing just 3 days after the case was created on the electronic case portal until 24.2.2020. The visit from the Radius lawyer on 18.2.2020 was thus made in a pending case in court with the pretext that Radius should inspect the installation was reasonable because Radius claimed Henrik himself had removed their wireless equipment despite this was rejected in the lawsuit which was forwarded earlier.

Henrik is unsuccessful in the case which was published on 2.3.2020. due to a lack of medical opinion. However, Henrik has now received medical opinions for both himself and his daughter so the appeal case has good chances for prosecution in the national court. After the appeal is settled, a civil case must be established with an attorney's assistance, whether the prohibition is granted or not. The case is the first of its kind and can, therefore, bring precedent.

There are precedent cases in a number of cases in France where 13 wireless electricity meters were removed with court orders for health reasons. See the attached article below.

In the same case, Henrik has previously applied to the Danish Energy Agency for an exemption for wireless electricity meters on 18.12.2019. The Agency returned a decision on 4.3.2020 rejecting the application on the grounds that the Agency does not have the necessary competencies to grant an exemption. The answer can be read in the link below.

Thank you in advance for all donations.

Some references:

Smartmeterbefrielsen - Stop Smart Meters Scandinavia  - on Facebook.

www.EHSf.dk EHS stands for Electric Hyper Sensitivity.

”Interview with politician Jan Erik Messmann and his meeting with a wireless electricity meter (smart meter) in his home” 

”Take your Power Back, 2017 of Josh Del Sol”,  Documentary.

“French Court Rules Against Linky for Health Reasons” The tribunal de grande instance (TGI or the civil court) of Tours.

"The Danish Energy Agency's response to application 18.12.2020 (Danish)."

 • Flemming Nielsen 
  • kr250 
  • 2 mos
 • Anonymous 
  • kr200 
  • 4 mos
 • Henrik Skov Olesen 
  • kr500 
  • 4 mos
 • Jane Winther 
  • kr100 
  • 4 mos
 • Anonymous 
  • kr100 
  • 4 mos
See all

Organizer

Henrik-Kromann Jensen 
Organizer
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more