Steun de volgende stap in onze juridische strijd

Steun de volgende stap in de juridische strijd tegen (te) hoge woontorens in de Binckhorst: een bouwstop voor Maanplein 110. Onze juridische adviseurs zijn van mening dat wij een sterke zaak hebben. Maar het is wel een proces van lange adem.

Dus: Doe je mee met de club van 250?
Ons doel: minimaal 250 donaties, van 25 euro en hoger

Wij zijn een burgerinitiatief van inwoners uit Leidschendam-Voorburg. Wij strijden voor het behoud en de verbetering van de leefbaarheid en het groen in onze mooie gemeente. En die leefbaarheid staat onder druk door het plan en de daadwerkelijke vergunningverlening van de gemeente Den Haag om ook de randen van de Binckhorst vol te zetten met (te) hoge woontorens. Zonder hierbij de omwonenden en andere stakeholders in co-creatie een stem te geven in dit proces.

Om voor dit belang aandacht te vragen, is een aantal actieve bewoners naar de rechter gestapt. Zij hebben voor ‘eigen rekening’ hun privé geld en hun ziel & zaligheid hierin gestopt. Met als gevolg een resultaat, dat perspectief biedt! Voor de vergunningverlener - Gemeente Den Haag - en voor de ontwikkelaar kwam deze uitspraak toch als een verrassing [zie onder voor de details van de uitspraak].

Maar deze actievelingen komen niet alleen op voor hun eigen belang maar vooral ook voor het belang van alle direct aanwonenden en alle andere inwoners van Voorburg-West en de omliggende wijken in Voorburg. En zij vragen uw steun voor de volgende juridische stap. Want met alleen inspreken in de raadsvergadering, een petitie en brieven aan de gemeenteraad komen we er niet.

Wij vragen: “alle inwoners aan de Overburgkade, Paradijsstraaat, Tuinluststraat e.o. in Voorburg West, de huurders op de Binckhorst/Maanplein en inwoners van de omliggende wijken in Voorburg Noord en Oud Voorburg en heel Leidschendam-Voorburg: Doe je mee met de club van 250?”Ons doel is om minimaal 250 donaties, van 25 euro en hoger op te halen. Zo komen we uit rond 6.655 (inclusief BTW) euro. Een enorm bedrag, maar de uurtarieven van de advocaat zijn best hoog.

Help mee met de volgende stap in de juridische strijd tegen de (te hoge) woontorens in de Binckhorst. Ondanks de recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag kan de ontwikkelaar doorgaan met bouwen. Daarom willen we nu een bouwstop afdwingen, omdat later een (ver)gevorderde bouw wellicht niet meer ongedaan zal worden gemaakt.

Wij vragen de gemeente Den Haag en de andere partijen daarom om:

1. Nieuwe woningen, ja natuurlijk! Onze kinderen, familie, vrienden en buurtgenoten hebben ook een woning nodig;
2. Een meer geleidelijke overgang in bouwhoogte tussen Voorburg (West en Noord) en Den Haag;
3. Bouw de woontorens vooral in het hart van de Binckhorst en niet aan de randen;
4. Bouw voor de vele nieuwe bewoners ook de voorzieningen die in een wijk thuishoren (scholen, winkels en zorg);
5. Versterk de ecologische groene zone rond de Broeksloot en begin nu al met de uitvoering daarvan om het peil van het groen in de Binckhorst te verhogen.

Steun ons!
Doe mee met de club van 250!
Ons doel: minimaal 250 donaties, van 25 euro en hoger.
Zit je krap bij kas? alle kleine beetjes helpen of steun ons 'in natura' door deze crowdfunding te delen in je netwerk of buurt WhatsApp-groep.

Heel hartelijk dank!

PS. Bij een eerdere crowdfunding-actie 14 maanden geleden is al 550 euro opgehaald. Dit geld is en wordt ook gebruikt voor de juridische procedures.


In ‘t kort: Wat heeft de Rechtbank Den Haag gezegd?

Over: ‘het Hoekblok’ (Elara)
TussenUitspraak Rechtbank Den Haag.
Gemeente Den Haag heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom het bouwplan Hoekblok (Elara), gelet op de hoogte (49,95 meter) hiervan, ter plaatse toelaatbaar is. Het bestreden besluit berust daarmee niet op een draagkrachtige motivering.

De gemeente wordt in staat gesteld het bestreden besluit te herstellen. Binnen zes weken na de Tussenuitspraak van 19 juli 2022 moet de gemeente aan de hand van de criteria uit de beleidsregel ‘ruimtelijke kwaliteit’ toelichten waarom het bouwplan een ter plaatse aanvaardbaar hoogteaccent is.

Over: Maanplein 110 (Nova)
De Rechtbank Den Haag heeft het besluit van het College van B&W waarin het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor Maanplein 110 niet ontvankelijk werd verklaard, vernietigd. De Rechtbank heeft de gemeente Den Haag opgedragen een nieuw besluit te nemen met in achtneming van deze uitspraak.
De rechtbank is in het kort van oordeel dat de planregel uit het bestemmingsplan die bepaalt dat hoogbouw zorgvuldig dient te worden ingepast volgens het Haagse hoogbouwbeleid, evident in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel, waardoor deze bepaling onverbindend wordt verklaard. Verder is de rechtbank van oordeel dat het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de woontoren een ter plaatse toelaatbaar ‘hoogteaccent’ is.

Onze juridische adviseurs zijn van mening dat wij een sterke zaak hebben. Maar het is wel een proces van lange adem. Na het starten van de procedure bij de Raad van State zullen er nog vele stappen ondernomen moeten worden. Samen zullen we bepalen hoe succesvol die stappen kunnen zijn en welke financiële middelen daarvoor kunnen en moeten worden ingezet.


Fundraising team: Inzamelingsactieteam (5)

J. Geelen
Organizer
Raised €455 from 13 donations
Voorburg
Lodewijk Van Vliet
Team member
Raised €310 from 10 donations
Elke Buis
Team member
Raised €125 from 2 donations
Suzan Kuiper
Team member
Raised €100 from 1 donation
Manja Trouw
Team member
Raised €85 from 3 donations

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.