Statue for Betty Campbell

Help Monumental Welsh Women raise money for the statue of Betty Campbell .

As Marian Wright Edelman said, ‘You can’t be what you can’t see’.  In Wales, there is not one single public statue commemorating the achievements of real Welsh Women.  Welsh girls can’t see what they could be.  We aim to change this. 
 
In her recent book, Invisible Women, Caroline Criado Perez said, ‘I wasn’t being shown women I could look up to …I wasn’t being taught about female politicians, female activists, female writers, artists, lawyers, CEOs.  All the people I was taught to admire were men, and so in my head power, influence and ambition equated with maleness.’ 
 
Our Mission is to normalise female ambition and success by celebrating and commemorating the achievements of great Welsh Women and inspiring the next generation of great Welsh women.  

We are  hoping that you can help us achieve our mission  by donating to our funds which will be used to erect 5 statues to 5 historical Welsh women in 5 locations around Wales in the next 5 years - to honour the remarkable achievements of women who have contributed so much to our country over the centuries, but whose stories have been overlooked or forgotten.

In January 2019, the BBC, working with Monumental Welsh Women, hosted a public vote to decide which of 5 Welsh Hidden Heroines  should be immortalised as the first statue in Wales of a real Welsh woman. Betty Campbell, the first black headmistress in Wales, won the vote and we are now working  to erect a statue in her honour in Central Square, Cardiff, a stone’s throw away from her community in Bute Town. A world renowned artist, Eve Shepherd, has been commissioned to produce the statue which, will be installed in 2020.

We have already raised £120,000 for the statue of Betty Campbell, but need to raise another £150,000 to ensure that the artist’s vision for a truly iconic statue which will become a Cardiff landmark, is realised fully.  We need your help.  

The other 4 women shortlisted for the Hidden Heroines vote were Elaine Morgan, the writer and anthropologist, Elizabeth Andrews, Sarah Jane Rees and Lady Rhondda. All of their biographies can be seen on www.monumentalwelshwomen.org . We want to erect statues to honour all of them and have secured seed funding from Welsh government which will enable us to start the commissioning process for the next 4 statues. As each project progresses we will be setting up individual fund raising pages for each statue so that you can contribute to the one who means the most to you.  In this way, you will help us  to achieve our goal of finally celebrating Welsh women in a way which will act as a daily reminder of the contribution these women made to their communities and the country.  Please help us.


Monumental Welsh Women is established as a company limited by guarantee - a non profit organisation established by a group of Welsh women to achieve the objective set out above. The directors of the Company are Helen Molyneux, Cerith Mathias, Elin Pinnell and Kath Roberts. They are supported by a group of members who oversee the management of the projects and the fundraising activity.

Our mission is to erect 5 statues to 5 historical Welsh women in 5 locations around Wales in the next 5 years. Please help us by donating to our fundraising.   If you would like more information about the project, please contact us through www.monumentalwelshwomen.orgRydym yn grwp o ferched Cymreig sy’n codi arian i gyllido pump cerflun o ferched hanesyddol go iawn yng Nghymru.

Does yna’r un cerflun o ferch go iawn yng Nghymru. Rydym yn gobeithio y gallwch chi ein helpu ni i newid hyn trwy gyfrannu i’n cronfa fydd yn cael ei ddefnyddio i gomisiynu a chodi 5 cerflun o ferched hanesyddol mewn 5 lleoliad o amgylch Cymru a hynny o fewn y 5 mlynedd nesaf – er mwyn anrhydeddu menywod sydd wedi cyfrannu cymaint i’n cenedl dros y canrifoedd, ond sydd wedi’u anghofio neu’u hanwybyddu.

Yn Ionawr 2019, fe wnaeth y BBC, mewn cydweithrediad â Merched Mawreddog, gynnal pleidlais gyhoeddus i benderfynnu pa 5 o’r Merched Mawreddog y dylid ei hanfarwoli fel y cerflun cyntaf yng Nghymru o ferch hanesyddol go iawn. Betty Campbell, y Pennaeth ddu gyntaf yng Nghymru, enillodd y bleidlais ac rydym bellach yn gweithio tuag at greu cerflun i’w hanrhydeddu yn Sgwar Ganolog, Caerdydd, tafliad carreg o’u chymuned yn Butetown. Mae’r artist rhyngwladol, Eve Shepherd, wedi’i chomisiynu i greu’r cerflun, fydd yn cael ei osod yn 2020.

Rydym eisoes wedi codi £120,000 ar gyfer cerflun Betty Campbell, ond rydym angen £150,000 arall, er mwyn sicrhau y bydd gweledigaeth yr artist am gerflun wirioneddol eiconig, yn cael ei wireddu. Rydym angen eich help.

Y 4 bedair ferch arall ar y rhestr fer oedd Elaine Morgan, yr awdur a’r anthropolegydd, Elizabeth Andrews, Sarah Janes Rees (Cranogwen) a ‘r Arglwyddes Rhondda. Mae mwy o wybodaeth amdanynt ar www.monumentalwelshwomen.org . Rydym am godi cerfluniau i anrhydeddu bob un ohonynt, ac rydym wedi sicrhau cyllid cychwynnol gan Lywodraeth Cymru fydd yn ein galluogi i gychwyn ar y broses gomisiynu ar gyfer y 4 cerflun nesa’. Fel y bydd bob un o’r prosiectau yn datblygu byddwn yn creu tudalennau codi arian annibynnol fel y gallwch gyfrannu at y cerflun fydd yn golygu fwya’ i chi. O wneud hyn, byddwch yn ein helpu i gyrraedd y nod o allu dathlu Merched Cymru mewn modd fydd yn gallu atgoffa ni yn ddyddiol o’u cyfraniadau i’w cymunedau a’u cenedl. Plîs helpwch ni.

Cafodd Merched Mawreddog ei sefydlu fel cwmni cyfyngedig trwy warrant – cwmni nid er elw a sefydlwyd gan grwp o ferched i gyflawni’r amcanion a nodir uchod. Cyfarwyddwyr y cwmni yw Helen Molyneux, Cerith Mathias, Elin Pinnell a Kath Roberts. Mae’r Cyfarwyddwyr yn derbyn cefnogaeth aelodau ychwanegol sy’n goruwchilio rheolaeth y prosiectau a’r gweithgaredd codi arian.

Y nod yw codi 5 cerflun o 5 merch hanesyddol o Gymru mewn 5 lleoliad yng Nghymru mewn 5 mlynedd. Helpwch ni trwy gyfrannu i’r ymgyrch codi arian. Os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth am y prosiect, ewch i www.monumentalwelshwomen.org

Donations

 See top
 • Caroline Fairclough 
  • £30 
  • 6 mos
 • Anonymous 
  • £20 
  • 7 mos
 • Ian Titherington 
  • £20 
  • 8 mos
 • Anonymous 
  • £50 
  • 8 mos
 • Femmigje Chater 
  • £10 
  • 8 mos
See all

Fundraising team: Monumental Welsh Women (2)

Helen Molyneux 
Organizer
Raised £545 from 10 donations
Caerleon, Wales, United Kingdom
Emma Price 
Team member
Raised £100 from 2 donations
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more