Build a house, make a home

Build a house, make a home
Voor twintig euro staat je naam op een Griekse dakpan
(English version below)
(Wil je doneren zonder creditcard, kijk bij updates)


Op 20 maart 2017 vertrokken we met onze hond in onze zelfverbouwde brandweerbus op een reis naar alle uithoeken van Europa. (Check onze avonturen op Brandgezocht.) Na negen maanden rijden dreef de kou ons naar het zuiden. Op zoek naar een plek om te overwinteren, vonden wij het Griekse eiland Samothrake. Daar kwamen we in nieuw avontuur terecht. Onze brandweerbus staat nu even stil, omdat we gaan bouwen aan een huis.

Bouw mee aan ons huis, want we kunnen het (wel bijna, maar) niet (helemaal) alleen.
 

2.000 inwoners en 50.000 geiten
Samothrake is een rustig en vriendelijk eiland in het noordoosten van Griekenland. Er wonen ongeveer tweeduizend mensen en het is net zo groot als Texel. Samothrake dreigt te bezwijken onder de 50.000 geiten en schapen die het eiland leeg vreten; geen grasspriet of tak is veilig. Als de erosie zo doorgaat, ligt de top van de berg binnenkort in de zee. Het Ecoproject Greenflow wil in samenwerking met de herders er voor zorgen dat het groen terug keert op het eiland. Het project bestaat uit een eenvoudige gemeenschap waar vrijwilligers uit heel Europa samen met bewoners werken aan de heropbouw van het eiland. Na maanden rondzwerven kwamen wij uit op dit kleine eiland vol geiten en lieve mensen. 

Hekken bouwen
De afgelopen drie maanden hebben we honderden meters hek gebouwd om de geiten in toom te houden. We hebben daken hersteld, deuren gemaakt en heel veel afval opgeruimd. We helpen de herders hun land en dieren te onderhouden. De mensen hier zijn onze vrienden geworden en het eiland als een thuis.

Wij willen meer steentjes bijdragen aan deze gemeenschap, of eigenlijk een grote stapel stenen in de vorm van een huis. We zijn verliefd geworden op een oud en bouwvallige pand dat momenteel bestaat uit vier muren en een half dak. Na vijf weken rondbellen, dromen en zwoegen heeft een lokale familie dit prachtige huis voor tien jaar aan het project geschonken. Wij gaan onze handige handen uit de mouwen steken om deze ruïne om te toveren tot een volwaardig huis.

Eerst het dak
In de toekomst kan dit huis dienen als een plek om te verhuren en geld binnen te halen voor Greenflow. Het wordt een groepshuis, een keuken of een workshop-ruimte, en vooral een plek om creatieve dingen en ideeën tot leven te laten komen. Het aankomende jaar zetten wij ons in voor deze waanzinnige onderneming. Wij investeren ons eigen geld om de bouw op gang te brengen. De eerste stap is het maken van een stevig en waterdicht dak. Daarna komt de tussenvloer met de daarbij behorende steunbalken. Met genoeg sponsoring van gulle mensen gaan we ons ook storten op de isolatie van de benedenvloer, het herstel van de muren en het inzetten van ramen en deuren. Zoveel mogelijk benodigdheden sprokkelen we bij elkaar in ruil voor werken bij de eilandbewoners. De nieuwe materialen kopen we bij lokale bedrijven.

 
Wat vragen we?
Een donatie.
Alle kleine beetjes helpen.
Elke dakpan is er één en iedere klodder cement is welkom! 

Wat willen we?
Geld om materiaal te kopen bij lokale leveranciers.
Het pand verbouwen zodat het zijn oude glorie terug krijgt.
Een huis bouwen waar we een tijdje in kunnen wonen.
Een plek maken om het project te ondersteunen.

Dit krijg je er voor terug:
>€5,-    Denken we even aan je
>€10,- Slaan we een spijker voor jou in het dak
>€20,- Je naam komt op een dakpan 
>€80,- Eén van de steunbalken wordt naar jou vernoemd 
>€100,- Je krijgt een persoonlijke boodschap thuis gestuurd én je naam komt op een dakpan
>€200,- Je krijgt een uitgebreide maaltijd (door ons verzorgd) in het huis 

Hoogste gift - Twee overnachtingen (door ons verzorgd) op het eiland met evt. voetmassage


Het leven is een groot avontuur en dit is wat wij ervan maken.
Met jouw financiële bijdrage en ons bloed, zweet en tranen maken wij van deze ruïne een prachtig huis.

Liefs Jesse & Luca

ALS JE GEEN CREDITCARD HEBT:
Mocht je geen creditcard hebben kan je de donatie ook direct naar ons overmaken en dan voegen wij hem toe op deze website.

t.n.v.  L.M. Sommerdijk 
NL02 ASNB 0948642599

Stuur ons dan ook even je email zodat we je goed kunnen bedanken!


Links:
Greenflow: https://www.gofundme.com/greenflow 
Brandgezocht (ons reisblog): https://brandgezocht.wordpress.com 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzZUCuzczTnRbb1gcMyikaw?view_as=subscriber 
------------------------------------------------------------------------------------

Build a house, make a home

For only twenty euro, you get your name on a Greek roof tile  
(If you want to donate without creditcard, check the updates)

On the 20th of March 2017 we left with our dog in our self refurbished firetruck on a journey to all the corners of Europe. (Check our adventure on Brandgezocht.) After nine months the cold drove us south. Looking for a place to hibernate, we stumbled across the Greek island Samothrace. There we landed in a new adventure. Our firetruck is out of business at the moment, because we are building a house.

Help us build our house, because we can't do it (almost but not entirely) alone.

 
2,000 inhabitants and 50,000 goats
Samothrace is a peaceful and friendly island in the northeast of Greece. It is inhabited by about two thousand people and as big as the biggest Dutch island, Texel. Samothrace is in danger of collapsing under the load of 50,000 goats and sheep eating up the island; no blade of grass, no twig is safe. If the erosion continues in this rate, soon the top of the mountain will end up in the ocean. The Ecoproject Greenflow  wants to work together with the shepherds to make the island green again. The project consists of a simple community in which volunteers from around the globe work together on the reconstruction of the island. After months of roaming we landed on this small island full of goats and kind people.

Building fences
The past three months we have build hundreds of meters of fence to keep the goats in check. We have repaired roofs, build doors and cleared away a lot of garbage. We are helping shepherds to care for their land and animals. The people became our friends and the island like a home.

We want to contribute more to this community. We fell in love with an old and rusty building, that at the moment has four walls and half a roof. After five weeks of telephoning, dreaming and working a local family has donated this beautiful house to the project for ten years. We are going to roll up our sleeves and transform this ruïne back to a full-fledged house.

First the roof
In the future this house can be a place to rent out and earn money for Greenflow. It will serve as a group house, a big kitchen or a workplace, by all means a space to bring creative plans and ideas to life. The coming year we are going to devote ourselves to this crazy undertaking. We are investing our own money to start the construction. The first step is making a strong and watertight roof. Next comes the first floor with the accompanying support beams. With enough donations of generous people, we will also throw ourselves into isolating the ground floor, repairing the walls and putting in windows and doors. We will gather the materials in exchange for working with the islanders as much as possible. The new materials we will buy at local companies.


What do we ask?
A donation.
Every little helps.
Every roof tile is one more and every dollop of cement is most welcome!

What do we want?
Money to buy materials at local suppliers.
Return the property to it's former glory.
A home to live in for a while.
Make a place that will support the project.

This is what you get in return:
>€5,- We will think about you for a bit
>€10,- We will hit a nail in the roof for you
>€20,- Your name will shine on a roof tile
>€80,- One of the support beams will be named after you
>€100,- You get a personal message ánd your name will shine on a roof tile
>€200,- You receive a elaborate meal (taken care of by us) in the house

Highest contribution - two nights (taken care of by us) on the island with a foot massage

 
Life is one big adventure and this is what we make of it.
With your donation and our blood, sweat and tears we will turn this ruïne into a magnificent house!
 

Best of wishes, Jesse & Luca

IN CASE YOU DO NOT HAVE A CREDITCARD:
If you don't happen to have a creditcard, you can also make a direct transfer and we will add it to this site. 

Attn.  L.M. Sommerdijk
NL02 ASNB 0948642599

Send us your email, so we can send you a nice thank you!


Links:
Greenflow: https://www.gofundme.com/greenflow
Brandgezocht (our travel blog): https://brandgezocht.wordpress.com/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzZUCuzczTnRbb1gcMyikaw?view_as=subscriber 

 

 • Ilkka Vierinen
  • €86 
  • 50 mos
 • Rob
  • €100 (Offline)
  • 56 mos
 • Anonymous
  • €25 
  • 57 mos
 • Anna en Doris
  • €21 (Offline)
  • 57 mos
 • Henk Fiac
  • €200 (Offline)
  • 57 mos
See all

Organizer

Luca Sommerdijk
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.