Main fundraiser photo

Hjälp Siri få en assistanshund

Donation protected
HJÄLP SIRI FÅ EN ASSISTANSHUND
Vill du hellre swisha? Gör det till 0737065203.
(English below)

Siri är en fantastisk tjej på 12 år. Hon bor i ett hus på landet utanför Sunne i Värmland med mamma, pappa och storasyster. Hon älskar att rita, spela Roblox och samlar på gosedjur i alla storlekar. Hon pratar enbart engelska, och har lärt sig det själv via Youtube. Det enda som skiljer henne från andra flickor i samma ålder är att hon har flera neuropsykiatriska diagnoser. Siri har autism nivå 2, medelsvår/svår adhd, dcd (Developmental coordination disorder (dcd) är ett kroniskt tillstånd som karaktäriseras av en bristande motorisk förmåga) och specifika fobier.

Vi märkte redan i förskolan att Siri inte fungerade som andra barn. Det blev från start svårt för henne att interagera med andra, och det uppstod ofta missförstånd. Hon behövde redan som liten få lära sig saker på sitt eget sätt, i sin egen tid och med hjälpmedel som passade henne. Tyvärr är varken samhälle eller skola anpassat för människor som Siri, och i och med det så har vardagen blivit orimligt svår att hantera.
Skolan har aldrig fungerat för Siri. Det har varit omöjligt att sitta i ett klassrum med andra elever och ha undervisning på vanligt sätt. Hon har inte haft några vanliga lektioner eller klasskamrater sedan första klass. Eftersom det är skolplikt i Sverige försökte vi få henne till skolan på alla sätt och vis, men till slut gick det inte längre. I tredje klass kraschade hon totalt, med kraftig ångest och var sen hemma ett helt år. Året gick åt till att komma upp på fötter igen, hitta någon sorts stabilitet och bara komma ut ur sitt rum.

När det blev dags att försöka närma sig skolan igen fick vi ta det i små, små steg, för att det skulle fungera. I ett års tid var det enda som gällde att ta sig till skolan. Det var allt. Hon satt i ett eget rum, med egen pedagog, eget material i några timmar om dagen. I korridoren utanför satt mamma eller pappa som trygghet. När det gick som bäst kunde vi lämna henne på skolan själv i någon timme. Det blev också för svårt till slut, och sedan ett år tillbaka är hon hemma på heltid igen. Det betyder också att en förälder måsta vara hemma på heltid och inte kan arbeta, vilket gör att ekonomin blir lidande.
Siris neuropsykiatriska svårigheter och fobier gör att det är väldigt svårt att ta sig hemifrån. Hon kan inte åka bil, gå in i affärer, besöka andra, ha fritidsaktiviteter mm. Hennes ångest blir så kraftig att det är omöjligt att göra vardagliga saker, som andra inte ens behöver fundera på om det ska gå att göra. Det tar helt enkelt stopp och går inte att genomföra. När vi har försökt göra aktiviteter, måste vi ständigt vara beredda att avbryta när det blir för jobbigt för Siri. Det spelar ingen roll var vi är, hur länge det varit planerat eller hur mycket vi sett fram emot det. När det inte går längre, är det bara att åka hem.

De flesta kompisar, ja alla, har försvunnit längs vägen, och det är svårt att träffa nya när man inte kan vara i skolan eller vara med på aktiviteter. Trots att vi i familjen försöker stötta Siri på alla sätt vi kan, tar hjälp från BUP och skolan, så räcker det inte. Hon behöver mer stöd för att orka leva ett så normalt liv som möjligt.
Det finns ett hjälpmedel som både vi och läkare på BUP är övertygade om hade kunnat göra en enorm och unik skillnad för Siri och det är en utbildad och certifierad assistanshund. Siri älskar djur, och vi ser skillnad när hon träffar hundar, katter, får, hästar och andra djur. Hennes behov är dock större än att vilket djur som helst skulle hjälpa henne överkomma sina svårigheter. Det hon behöver är en hund som är utbildad för att uppfylla hennes specifika behov och kunna hjälpa henne på just det sätt hon behöver.

En certifierad assistanshund stimulerar till daglig aktivitet, samspel och social närvaro. Genom sin närvaro skapar hunden trygghet, lugn, rutiner och bidrar till ökat välmående vilket i sin tur kan medföra t.ex. ökad delaktighet, färre tvångsbeteenden, bättre sömn och minskad medicinering. En assistanshund är noggrant utvald och genomgår en lång utbildning av behöriga tränare och testas regelbundet av oberoende examinator. De har rätt att bära tjänstetäcke och räknas därmed inte längre bara som hund, utan också som ett hjälpmedel. En arbetande hund har också den stora fördelen att den får lov att följa med till ställen där en vanlig familjehund inte har tillträde, som affären, skolan, vid vårdbesök, med mera. En assistanshund skulle kunna känna av Siris signaler som visar att hon har ett ångestpåslag och avleda för att bryta innan det blir för jobbigt för henne. För att Siri ska ha rätt till hund i skolan måste den vara utbildad och certifierad, och föraren måste också vara utbildad.

Som ni förstår skulle en certifierad assistanshund vara ovärderligt för Siris mående och utveckling. Att få en assistanshund skulle bli någon som:

- blir en bästa kompis som alltid finns där

- ökar Siris självständighet och säkerhet

- är sällskap och motiverar till fler sociala kontakter samt underlättar dessa

- hjälper till att skapa rutiner

- bidrar till ökad fysisk aktivitet och därmed bättre mående och koncentrationsförmåga

- underlättar att åka bil och andra transportmedel och därmed kunna ta del av utbildning och vårdinsatser

- hjälper till med stresshantering

- ökar hennes delaktighet i samhället

Nu till anledningen till den här insamlingen. En utbildad assistanshund kostar runt 275 000 kr och bekostas i dagsläget inte av något bidrag från staten. Det är vi som familj som måste stå för hela summan. Som ni förstår är det en otroligt stor summa för en familj där en förälder inte kan arbeta för att barnet är hemma på heltid, vilket minskar inkomsterna medan utgifterna ökar på grund av att man alltid är hemma.

Samtidigt är 275 000 kr en liten summa när det gäller ens barns mående. Vi vill inget hellre än att Siri ska må bättre och kunna delta i ett vanligt vardagsliv. En vardag där arbete och skola är självklarheter och där vi som familj kan göra saker tillsammans, åka på utflykter, besöka andra och gå till affären ihop. Varenda krona kommer användas till hunden och ingenting annat.

Har du möjlighet att bidra, gör det. Varje krona gör stor skillnad. Dela gärna insamlingen vidare om du kan, det vore också guld värt. (Vill man hellre swisha, så gör man det till Lotta 0737065203, med meddelande Assistanshund Siri)

Kom igen, tillsammans hjälper vi Siri!


Vill man läsa om hur vår resa hittills har sett ut, så kan man följa den på Instagram @lotlu eller @forfattarelotta

Mer information om assistanshund hittar du här:
ENGLISH

Siri is a fantastic girl of 12 years. She lives in a house in the countryside outside Sunne in Värmland with her mother, father and older sister. She loves to draw, play Roblox and collect stuffed animals of all sizes. She only speaks English, and has learned it herself via Youtube. The only thing that separates her from other girls of the same age is that she has several neuropsychiatric diagnoses. Siri has autism level 2, moderate/severe adhd, dcd (Developmental coordination disorder is a chronic condition characterized by a lack of motor skills) and specific phobias.

We noticed already in preschool that Siri did not act like other children. From the start, it became difficult for her to interact with others, and misunderstandings often arose. Even as a child, she needed to learn things in her own way, in her own time and with aids that suited her. Unfortunately, neither society nor school is adapted for people like Siri, and with that, everyday life has become unreasonably difficult to handle.

School has never worked for Siri. It has been impossible for her to sit in a classroom with other students and have lessons the usual way. She hasn't had any regular classes or classmates since first grade. Since school is compulsory in Sweden, we tried to get her to school in every way possible, but in the end it didn't work anymore. In third grade, she crashed completely, with severe anxiety and was home from school for a whole year. That year was spent getting back on her feet, finding some kind of stability and just getting out of her room.

When it came time to try to approach the school again, we had to take it in small, small steps, to make it work. For a year, the only thing that mattered was trying to get in the car and if possible go to school. That is all. She sat in her own classroom, with her own teacher, her own material, for a few hours a day. In the corridor outside, mother or father sat as security. At the best of times, we could leave her at school by herself for an hour or so. That too became too difficult in the end, and since a year ago she is at home full-time again. It also means that a parent has to stay at home full time and cannot work, causing the economy to suffer.

Siri's neuropsychiatric difficulties and phobias make it very difficult for her to leave home. She cannot ride in the car, go into shops, visit other people, have leisure activities, etc. Her anxiety becomes so strong that it is impossible to do everyday things, which others don't even have to think about whether it should be possible to do. When we've tried to do activities, we have to constantly be prepared to cancel when it gets too hard for Siri. It doesn't matter where we are, how long it's been planned or how much we've been looking forward to it. When it doesn't work anymore, we just have to go home.

Most friends, all of them actually, have disappeared along the way, and it's hard to meet new ones when you can't be at school or participate in activities. Even though we in the family try to support Siri in every way we can, get help from BUP and the school, it's not enough. She needs more support to be able to live as normal a life as possible.

Siri loves animals, and we see a difference in her when she meets dogs, cats, sheep, horses and other animals. However, just any animal would not be able to help her overcome her difficulties. What she needs is a dog that is trained to meet her specific needs and be able to help her in exactly the way she demands.

A certified assistance dog stimulates daily activity, interaction and social presence. Through its presence, the dog creates security, calm, routines and contributes to increased well-being, which in turn can lead to e.g. increased participation, fewer compulsive behaviors, better sleep and reduced medication. An assistance dog is carefully selected and undergoes extensive training by qualified trainers and is regularly tested by independent examiners. They have the right to wear a service blanket and are thus no longer counted just as a dog, but also as an aid. A working dog also has the great advantage that it is allowed to accompany it to places where a regular family dog ​​does not have access, such as the shop, school, during care visits, etc. An assistance dog could sense Siri's cues that she's having an anxiety attack and divert to break before it becomes too much for her. For Siri to have the right to have a dog at school, it must be trained and certified, and the handler must also be trained.

As you can see, a certified assistance dog would be invaluable for Siri's well-being and development. An assistance dog would be someone who:

- becomes a best friend who is always there

- increases Siri's independence and security

- is company and motivates more social contacts and facilitates these

- helps to create routines

- contributes to increased physical activity and thus better well-being and ability to concentrate

- makes it easier to travel by car and other means of transport and thus be able to take part in training and care efforts

- helps with stress management

- increases her participation in society

Now to the reason for this fundraiser. A trained assistance dog costs around SEK 275,000 and is currently not paid for by any grant from the state. It is us as a family who has to pay for the entire amount. As you can see, it is an incredibly large amount for a family where one parent cannot work because the child is at home full time, reducing income while increasing expenses due to being home all the time.

At the same time, SEK 275,000 is a small amount when it comes to your child's well-being. We want nothing more than for Siri to feel better and be able to participate in normal everyday life. An everyday life where work and school are taken for granted and where we as a family can do things together, go on excursions, visit others and go to the store together. Every penny will be used for the dog and nothing else.

If you have the opportunity to contribute, do so. Every penny makes a big difference. Please share the collection further if you can, that would also be worth it. (If you'd rather swish, you do it to Lotta 0737065203, with the message Assistance dog Siri)

Come on, together we'll help Siri!
Donate

Donations 

 • Anonymous
  • kr250 (Offline)
  • 9 hrs
 • Anonymous
  • kr200 (Offline)
  • 23 hrs
 • Steve Jacobsson
  • kr1,000 
  • 1 d
 • Anonymous
  • kr150 
  • 1 d
 • Anonymous
  • kr200 (Offline)
  • 3 d
Donate

Organizer

Lotta Lundh
Organizer
Sunne, S, Sweden

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee