AADAS aturada per manca de suport institucional!

URGENT! Aturada temporal del servei d'AADAS per manca de suport institucional.

L'any 2022, continua la lluita. La situació actual és:

- A partir de l'1 de juny de 2022, les treballadores d'AADAS entrarem en ERTO per manca de suport institucional i s'habilita una llista d'espera per a les noves peticions d'acompanyament.

- Seguim arrossegant de l'any 2020 un dèficit de 20.000€ degut a la NO convocatòria a Catalunya de la subvenció amb càrrec als fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. 

AADAS som una comunitat de dones formada per usuàries, treballadores, voluntàries i persones de l’entorn que ens recolzen i col·laboren amb nosaltres de diferents maneres. Des de fa 31 anys acollim a persones que han patit violència sexual i els oferim per una banda, acompanyament psicològic i jurídic especialitzat de la mà de les nostres psicòlogues i advocada i, per l’altra, suport comunitari de la mà de les nostres voluntàries.

Les violències sexuals són una violència de gènere, mai una violència individual dirigida cap a una persona concreta per un motiu o una característica particular. Des d’AADAS les entenem com l’expressió sexualitzada de les violències masclistes i per això creiem que només un abordatge en clau feminista és efectiu per erradicar-les. Un feminisme concebut, com no pot ser d’una altra manera, des d’una mirada interseccional, des d’on s’apodera també les persones trans, les dones racialitzades, pobres, diverses... un feminisme que reconeix tots els eixos d’opressió i l’acumulació de violències sobre determinats col·lectius i que no deixa ningú enrere.

Només la reflexió i l’educació feminista sobre sexualitat i violències patriarcals podrà generar un canvi significatiu en les generacions futures. Assistir i acompanyar psicològicament a les persones agredides és bàsic per a la seva recuperació emocional, però no és suficient per a canviar la realitat ni atacar l'arrel del problema, que com dèiem, és social. En aquesta línia impulsem l’àrea de prevenció, amb una psicòloga responsable que imparteix tallers de divulgació general sobre feminisme i violències patriarcals i formació sobre atenció directa a violències sexuals per a professionals.

Els serveis d’AADAS no tenen cap cost, assegurant així l’accés de tota persona agredida a l’acompanyament terapèutic i les cures necessàries per a garantir el seu benestar emocional, essencial pel sosteniment d’una vida digna.

A AADAS creiem profundament en els valors de la participació activa en el propi procés de curació, l’associacionisme, l’horitzontalitat, el suport mutu i l’autogestió, que són també els nostres principis rectors. Caminem lluny de lògiques assistencialistes i paternalistes i per això sabem que davant la precarietat crònica, la incertesa, l’ofec i tantes altres violències institucionals, només l’acció comunitària organitzada és la resposta.

Prou d’indefensió apresa! Defensem-nos juntes i fem possible entre totes que les 1.500 dones agredides sexualment que cada any reben assessorament i acompanyament a AADAS puguin seguir-ho fent. 

Juntes erradicarem les violències sexuals! MOLTES GRÀCIES!

----------

¡URGENTE! Paro temporal del servicio de AADAS por falta de apoyo institucional.

En 2022, sigue la lucha. La situación actual es:

-  A partir del 1 de junio de 2022, las trabajadoras de AADAS entramos en ERTE por falta de apoyo institucional y se habilita una lista de espera para las nuevas peticiones de acompañamiento.

- Seguimos arrastrando del año 2020 un déficit de 20.000€ debido a la NO convocatoria en Catalunya de la subvención con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

AADAS somos una comunidad de mujeres formada por usuarias, trabajadoras, voluntarias y personas del entorno que nos apoyan y colaboran con nosotras de distintas maneras. Desde hace 31 años acogemos a personas que han sufrido violencia sexual y les ofrecemos, por un lado, acompañamiento psicológico y jurídico especializado de la mano de nuestras psicólogas y abogada y, por otro, apoyo comunitario de la mano de nuestras voluntarias.

Las violencias sexuales son una violencia de género, nunca una violencia individual dirigida hacia una persona concreta por un motivo o una característica particular. Desde AADAS las entendemos como la expresión sexualizada de las violencias machistas y por eso creemos que solo un abordaje en clave feminista es efectivo para erradicarlas. Un feminismo concebido, como no puede ser de otra forma, desde una mirada interseccional, desde donde se empodera también a las personas trans, a las mujeres racializadas, pobres, diversas... un feminismo que reconoce todos los ejes de opresión y la acumulación de violencias sobre determinados colectivos y que no deja a nadie atrás.

Solo la reflexión y la educación feminista sobre sexualidad y violencias patriarcales podrá generar un cambio significativo en el futuro de nuestras hijas e hijos. Asistir y acompañar psicológicamente a las personas agredidas es básico para su recuperación emocional, pero no es suficiente para cambiar la realidad ni atacar la raíz del problema, que, como decíamos, es social. En esta línea impulsamos el área de prevención, con una psicóloga responsable que imparte talleres de divulgación general sobre feminismo y violencias patriarcales y formación sobre atención directa a violencias sexuales para profesionales.

Los servicios de AADAS no tienen ningún coste, asegurando el acceso de toda persona agredida al acompañamiento terapéutico y a los cuidados necesarios para garantizar su bienestar emocional, esencial para una vida digna.

En AADAS creemos profundamente en los valores de la participación activa en el propio proceso de sanación, el asociacionismo, la horizontalidad, el apoyo mutuo y la autogestión, que son también nuestros principios rectores. Nos situamos lejos de lógicas asistencialistas y paternalistas y por eso sabemos que, ante la precariedad crónica, la incertidumbre, el ahogo y tantas otras violencias institucionales, solo la acción comunitaria organizada es la respuesta.

Ya basta de indefensión aprendida! Defendámonos juntas y hagamos posible entre todas que todas las mujeres agredidas sexualmente que cada año reciben asesoramiento y acompañamiento en AADAS puedan seguir haciéndolo.

¡Juntas erradicaremos las violencias sexuales! ¡MUCHAS GRACIAS!
 • Alba Alvarez Vilaplana 
  • €15 
  • 8 d
 • Sofia Osorio 
  • €50 
  • 13 d
 • Yolanda Madrid Rodriguez 
  • €20 
  • 19 d
 • Anonymous 
  • €30 
  • 23 d
 • Anonymous 
  • €15 
  • 1 mo
See all

Organizer

AADAS Equipo 
Organizer
Barcelona