Help Shari afscheid nemen van haar moeder

Via deze weg willen we onze lieve vriendin Shari graag de zeer nodige (financiele) steun in de rug geven. Zodat zij haar moeder, die een vergevorderde vorm van Alzheimer heeft en in de VS woont, kan blijven zien en zij op een menswaardige manier afscheid van elkaar kunnen nemen. 
____________________________________________________________________________

Through this way, we want to give our dear friend Shari the very necessary (financial) helping hand. In order for her to continue seeing her mother, who has an advanced form of Alzheimer's and lives in the US. In order for them to say goodbye to each other in a humane way.
(For English scroll down).


Nederlands
Shari’s aangrijpende verhaal begint ongeveer vijf jaar gelden, met alarmerende telefoontjes van een goede vriend van haar moeder.  “Het gaat niet goed met Suzan”, vertelt hij. Ze is regelmatig de weg kwijt, extreem wantrouwig en ze verwaarloost zichzelf: er is iets ernstigs aan de hand. 

Na de dood van haar broer en zus leeft Suzan een vrij geïsoleerd bestaan in Detroit. Het duurt dan ook lange tijd voordat de ernst van haar situatie wordt ingezien. Nadat blijkt dat ze aan het dementeren is, biedt de goede vriend zoveel hulp als hij kan, maar er is dan overduidelijk professionele hulp nodig.

Shari is enig kind, haar vader heeft zich volledig onttrokken van enige verantwoordelijkheid voor zijn ex-vrouw, Susans familieleden zijn allemaal overleden en haar enige goede vriend kan de zorg niet meer aan. Al het medische, juridische, organisatorische en emotionele reilen en zeilen rondom Susan komt op Shari’s schouders terecht. 

Naast het enorme verdriet dat haar moeders ziekte bij haar teweeg brengt, moet Shari zich vanaf haar 26ste opeens bezig houden met ingewikkelde, ethische en juridische vraagstukken. De afstand en de Amerikaanse private gezondheidszorg, waar het grotendeels om financiële wist draait, maken deze dilemma’s extra complex. Kan ik mijn moeder naar Nederland halen? Waar kan ze opgenomen worden? Wie betaalt dat? Moet ik naar de VS verhuizen? Wie zorgt er nu voor haar? 

De pogingen om Susan naar Nederland te halen, waar ze de beste hulp kan krijgen en dichtbij haar dochter kan zijn, mogen vanwege een ingewikkelde juridische constructie en financiële beperkingen niet baten. Terwijl Shari zoekt naar andere mogelijke oplossingen vliegt ze telkens op en neer om haar moeder te verhuizen naar wisselende privé zorgcentra, waar ze vanwege de torenhoge kosten onmogelijk de rest van haar leven kan verblijven. Een hopeloze situatie.

Ondertussen gaat het bergafwaarts met Susan, voor wie een wisselde omgeving en onbekende gezichten haar ziektebeeld in sneltreinvaart verergeren. Gelukkig lukt het, met gigantisch veel uitpluiswerk en juridische omwegen, uiteindelijk om de ziektekosten vergoed te krijgen door de staat en kan Suzan in een Amerikaans verzorgingstehuis terecht. 

Een enorme opluchting, want alle geldpotjes zijn inmiddels meer dan op. Helaas is de opluchting tijdelijk. Laatst had Shari een confronterend Skype-gesprek met haar moeder: Susan herkent haar dochter niet meer. Ook krijgt ze een telefoontje van een van de verzorgers. Haar moeder is gevallen en sinds de val slaapt ze de hele dag. Dat is geen goed teken.

Shari wil zo snel mogelijk naar haar moeder toe en hoopt haar vaker dit jaar te zien. Het geld dat ze nodig heeft voor de vliegtickets en het verblijf in de VS probeert ze te lenen. Ook het flinke bedrag dat ze zelf betaalt voor de stalling van haar moeders spullen zorgen voor financiële stress. 

Die zorgen komen nu bovenop het verdriet rondom het verlies van haar moeder en de frustratie dat er een oceaan tussen hen in zit en het contact aanzienlijk bemoeilijkt. Wij willen Shari graag het verlies en de zorgen helpen dragen, de ondersteunde familie zijn die ze momenteel helaas mist. Help je mee? Dat zou ontzettend fijn zijn! Alle kleine beetjes zijn welkom. Onze - en Shari’s - dankbaarheid is groot! 


English
Shari's touching story starts about five years ago, with alarming calls from a good friend of her mother. "Suzan is not doing well," he says. She often gets lost, is extremely suspicious and neglects herself: something serious is going on.

After the death of her brother and sister, Suzan lives a fairly isolated life in Detroit. It takes a long time before the seriousness of her situation is recognized. After showing that she is demented, the good friend offers as much help as he can, but obviously, professional help is needed.

Shari is an only child, her father has completely withdrawn from any responsibility regarding his ex-wife and Susan's family members have all died. All the medical, legal, organizational and emotional issues regarding her mother end up on her shoulders.

In addition to the enormous grief that her mother's illness brings about, Shari must, from the age of 26, suddenly engage in complex, ethical and legal issues. The distance and the American private health care, where it is largely about financial issues, make these dilemmas extra complex. Can I bring my mother to the Netherlands? Where can she be housed? Who pays what? Do I have to move to the US? Who’s taking care of her now?

Attempts to move Susan to the Netherlands, where she can get the best help and be close to her daughter, horribly fail, due to complicated legal constructions and financial restrictions. While Shari keeps looking for other possible solutions, she constantly flies back and forth to move her mother to different private care centers, where she cannot possibly spend the rest of her life because of the huge cost. A hopeless situation.

Meanwhile, it goes downhill with Susan, for whom a changing environment and unknown faces aggravate her illness at a fast pace. Luckily, with a huge amount of fiddling work and legal detours, it is ultimately possible to get medical expenses reimbursed by the state. Suzan can stay in an American nursing home.

A huge relief, because all money pots are now more than finished. Unfortunately, the relief is temporary. Recently, Shari had a confrontational Skype conversation with her mother: Susan no longer recognizes her daughter. She also receives a phone call from one of the caretakers. Her mother has fallen and since then she has been sleeping all day. That is not a good sign.

Shari wants to see her mother as soon as possible and hopes to see her more often this year, but has to borrow the money she needs for the airline tickets and the stay in the US. The hefty amount she herself pays for the storage of her mother's belongings also causes financial stress.

These concerns now pile up above the grief about the loss of her mother and the frustration that there is an ocean between them. We would like to help Shari contribute to the loss and the worries, to be the supported family she, unfortunately, misses at the moment. Do you also want to help? We would be super grateful! Every amount is welcome. Thanks a million in advance!

Donations (0)

 • Anonymous 
  • €15 
  • 3 mos
 • Anonymous 
  • €20 
  • 5 mos
 • Anonymous 
  • €50 
  • 5 mos
 • Lauren OBrien 
  • €100 
  • 5 mos
 • Faybeth Diamond 
  • €115 
  • 5 mos

Organizer and beneficiary 

Marijke Van Der Linde 
Organizer
Tolsteeg/Hoograven, NL
Shari Klein 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more