Wij brengen de landbouwbodem weer tot leven!

[FOR ENGLISH SEE BELOW]
 
Stichting in Goede Aarde heeft een sleuteloplossing om landbouwbodems te herstellen. Wij brengen het leven terug in onze bodems waar het grotendeels verdwenen is. We voeren pionierswerk uit en hebben jouw hulp nodig om onze methodes op de kaart te zetten. Doneer of deel deze campagne om de transitie van de landbouw te versnellen! In ruil voor jullie steun hebben we nog enkele mooie wederdiensten, zie onderaan deze pagina. 

 
De landbouw staat voor grote uitdagingen en zal moeten veranderen. Het herstel van de bodem is één van de belangrijkste sleutels voor het oplossen van grote maatschappelijk problemen. Als we de relatie tot onze bodem niet drastisch veranderen, tasten we zowel de kansen van de huidige als ook die van toekomstige generaties aan.

De landbouw speelt een cruciale rol in de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Ons huidig landbouwmodel kent veel schadelijke processen: overmatig gebruik van gifstoffen en kunstmest, en excessieve grondbewerking. De staat van de landbouwbodems is kritiek: het bodemleven is grotendeels verdwenen.

Om landbouwgronden te kunnen blijven gebruiken, zet de sector in op nog meer chemische en technologische oplossingen. Een doodlopend spoor. Deze vicieuze cirkel heeft geen toekomstperspectief, terwijl de roep om verandering steeds luider wordt. Zowel de overheid, burgers en boeren willen een duurzaam voedselsysteem. Er ontbreken echter concrete ideeën over hoe we deze transitie snel en financieel haalbaar kunnen maken.
 
 
Het fundament van een duurzaam voedselsysteem bevindt zich onder onze voeten maar onttrekt zich aan het blote oog: het bodemvoedselweb. Dit is een fascinerend ondergronds web van leven dat bestaat uit talloze micro-organismen die allen een eigen en essentiële rol vervullen. Samen zorgen zij voor alle fundamentele functies van de bodem. Het bodemvoedselweb vormt de ecologische basis van regeneratieve landbouw. Hoewel we nog erg weinig van dit ecosysteem weten en ermee zullen moeten samenwerken, gebeurt dit tot op heden te weinig.

Wij geloven dat we een oplossing hebben om de bodems weer te herstellen. Daarom zijn wij een pilot gestart met zes boeren in de Achterhoek, hier pionieren we met een veelbelovende methode die de landbouw op grote schaal kan omvormen. Hierbij vormt het bodemleven de sleutel in het herstel van de bodem. De initiatiefnemers van In Goede Aarde zijn toegewijd om al deze kennis over de bodem toe te passen.
 
Vanuit onze Bodemhub in de Achterhoek willen wij zoveel mogelijk landbouwbodems herstellen door het bodemleven terug te brengen waar het thuis hoort. In deze nieuwe hub willen we mensen opleiden, informeren en verbinden. Zo bouwen we aan een snelgroeiende beweging van bodemhelden.

We hebben financiële steun nodig om de pilot uit te voeren en deze hub te ontwikkelen. Met jouw bijdrage kunnen wij de pilot betalen, een laboratorium inrichten, een shovel huren, een drone aanschaffen, en ontwikkelingskosten dekken voor kennis, materialen en onderzoek.
 
Help je ons? Dit is het moment!
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ons project

Stichting In Goede Aarde onderzoekt komend jaar met zes agrarische bedrijven in de Achterhoek hoe herstel van het bodemvoedselweb onderdeel kan worden van de bedrijfsvoering. Wij zijn geïnspireerd door oa. het werk van Dr. Elaine Ingham, een gerenommeerd microbioloog die al veelvuldig heeft laten zien dat het herstel van het bodemvoedselweb de snelste manier is om de overstap te maken naar een regeneratief landbouwmodel (zie: www.soilfoodweb.com), waarin de boer niet tegen maar met de natuur werkt. Door het herstel van het bodemvoedselweb kan de bodem zijn fundamentele functies weer vervullen en kunnen we de huidige impasse doorbreken.

Vanuit ons bodemlab in Doetinchem brengen we met de microscoop en andere instrumenten de gezondheid van de bodem in kaart. Op Slangenburg produceren we thermofiele compost die rijk is aan de ontbrekende micro-organismen. Via een geijkt en gecontroleerd proces zorgen ervoor dat de juiste micro-organismen in goede verhoudingen zijn. Samen met de boer formuleren we een biologisch plan om het bodemvoedselweb te herstellen. Ook verkennen we verdergaand regeneratief beheer om de bodemvruchtbaarheid blijvend te ondersteunen. Om ons doel te bereiken werken we samen met instellingen als Wageningen University and Research en Royal Eijkelkamp.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Deze crowdfunding campagne
 
Met jouw financiële steun kunnen wij onze pilot uitvoeren en een Bodemhub ontwikkelen waar we mensen opleiden volgens de methode van Dr. Elaine Ingham en het bodemvoedselweb. Ook kunnen we er geïnteresseerden workshops aanbieden en krijgen we een thuisbasis van waaruit we samenwerkingen kunnen aangaan met relevante partners.
 
Uiteindelijk willen we uitgroeien tot een bodemexpert om zo de Nederlandse landbouwbodems (en daarbuiten) zo goed mogelijk te herstellen. Samen werken we aan een grotere beweging van bodemhelden die de landbouwcrisis het hoofd bieden. Daarmee werken we ook aan een oplossing voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Deze bodemhelden gaan de landbouw transformeren door het fundament te repareren. Laten we het leven terugbrengen waar het hoort en de transitie maken naar een regeneratieve landbouw. Dit is het moment!
 
Jouw hulp hebben we hard nodig voor de volgende zaken:

 • Het opzetten van onze Soil Hub met voldoende microscopen voor onderzoekers in opleiding
 • Aankoop van materialen en diensten om onze compost en compost vloeistoffen te maken
 • Kosten van onderzoek en monitoring tijdens de pilot
 • Ontwikkelingskosten voor kennis en materialen rondom het bodemvoedselweb
 
Een exacte begroting is op te vragen via info[@]ingoedeaarde.org

Lees verder voor een overzicht van de wederdiensten! 
 
Wederdiensten
 
Tot €250,-
Veel dank voor je steun! We willen je graag ontmoeten om je een proefzakje compost in de handen te drukken. Jouw bijdrage helpt ons verder, en we houden je op de hoogte via de nieuwsbrief en onze website.
 
Vanaf €250,-
Wat een gift! Als ambassadeur van ons project krijg je een exclusieve poster van de mooiste bodemdieren voor aan je muur, gemaakt door JamieNee. Daarnaast krijg je twee uitnodigingen voor ons compostfeest in juni 2022 en houden we je op de hoogte van onze activiteiten.
 
Vanaf €1500,-
Recht zo die gaat! Je krijgt de poster en twee uitnodiging voor ons compostfeest in juni 2022. Daarnaast mag je deelnemen aan onze dagworkshop over het bodemleven en composteren. Met een kleine groep maken we een composthoop en leer je over het belang van gezonde bodem. Data hiervoor zijn op zaterdagen tussen 9 - 17 uur, inclusief lunch op 5 maart, 2, april, 7 mei of 4 juni 2022.
 
Vanaf €2500,-
Hulde aan deze Groene Strijder! Je krijgt niet alleen de poster en twee uitnodigingen voor ons compostfeest, maar je mag met z’n tweeën deelnemen aaneen dagworkshop over het bodemleven en composteren, zoals hierboven beschreven. Daarnaast maken we een bodemanalyse van je perceel, achtertuin of plantenpot en maken we daar een rapport van, inclusief aanbevelingen.
 
Vanaf €5000,-
Jij maakt onze droom waar. Je krijgt van ons die mooie poster van het bodemleven, een uitnodiging voor ons compostfeest in juni 2022, twee kaartjes voor onze dagworkshop en een bodemanalyse zoals hierboven beschreven. Daarbovenop krijg je een kuub compost, desgewenst bezorgd op locatie.
 
Mail ons via info[@]ingoedeaarde.org je contactgegevens en het bedrag dat je hebt gedoneerd, zodat we onze wederdienst kunnen verzorgen. Dank!
 
Wederdiensten zijn alleen beschikbaar voor donateurs vanuit Nederland.
 
_______________________________________________________________________________________________
 
We bring back life to our agricultural soil. Help us make the transition towards regenerative agriculture!
 
Our agricultural system is facing multiple challenges and needs to change its current course. Restoring soil is one of the key solutions to solve a number of urgent societal problems. If we don’t change our relationship to soil, we are leading the current and future generations into a big catastrophe. Our conventional agricultural systems play a crucial role in both the climate and biodiversity crisis. Our current agricultural model is characterized by a number of harmful processes: the abundant use of (artificial) fertilizer, pesticides, other harmful substances and excessive tillage. The state of the soil is critical.
 
In order to sustain productivity on our soil, more chemical and technological measures are being applied. A dead-end road. This vicious circle does not lead to any future perspective. The demand for change is becoming louder. The government, citizens and farmers all want to make the transition towards a more sustainable agricultural system. However, concrete ideas are lacking on how to make this transition happen fast and financeable.
 
The foundation of a sustainable agricultural system lies under our feet but cannot be seen with the naked eye: the soil food web. This fascinating subterranean web of life exists of an uncountable number of micro-organisms that all have their unique and important role. All together they ensure all fundamental aspects of healthy soil. The soil food web forms the ecological basis of regenerative agriculture. However, we still know very little about this ecosystem. We need to start cooperating with these microorganisms in order to keep our precious soil healthy.
 
We believe to have a key solution to regenerate soil for agriculture. The nonprofit organization In Goede Aarde (In Good Earth) started a pilot with six farmers in order to show that changing conventional agriculture to sustainable agriculture on large scale is possible in De Achterhoek (a region in the eastern part of the Netherlands)The members of In Goede Aarde are educated in soil microbiology and are dedicated to putting this knowledge into practice. We started pioneering the promising Dr. Elaine Ingham method in which the soil food web is the key for soil regeneration.
 
From our new Soil Hub, we want to bring back life where it belongs: to our dead agricultural soil. This new Soil Hub will educate, inform and connect people on the possibilities of restoring soil life. This is how we can work on a fast-growing movement of soil restorers. In Goede Aarde is dedicated to starting a fast-growing movement of soil restorers.
 
We need financial support for this pilot and the realization of this Soil Hub. With your contribution, we will be able to pay for project expenses, install a soil laboratory, rent a small shovel, buy a drone and cover costs for developing workshop materials and research.
 
Do you want to help us? This is the moment!
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Our project
 
In Goede Aarde will research the potential for restoring the soil food web within the current agricultural business model. We are inspired by the work of Dr. Elaine Ingham and John Kempf, both pioneers in the world of regenerative agriculture. . Dr. Ingham has shown the potential of working with the soil food web for transitioning towards regenerative agricultural systems (www.soilfoodweb.com).
A soil rich in organic material and active microbiology will bring about all the aspects we associate with healthy soil.
 
From our small soil lab in The Netherlands, we analyze the soil by using a microscope and other instruments. We produce thermophilic compost that contains necessary microorganisms that are urgently needed in our soil. Our composting process is well managed and monitored in order to create the right ecosystem. Together with the farmer, we develop a plan in order to restore their soil health through active use of biology and other regenerative practices.
 
In order to achieve this, we work together with universities and businesses such as Wageningen University and Research and Royal Eijkelkamp.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
The crowdfunding campaign
 
With your financial support, we can develop a Soil Hub where we can educate people on how to work with the Dr. Elaine Ingham method and the soil food web. Interested minds can participate in workshops on related topics. This Soil Hub can also serve as a headquarters from where we collaborate with relevant stakeholders. Our goal is to become a group of soil experts that can restore as much soil as possible. Our research and workshop activities are situated at the market garden of care farm Slangenburg in Doetinchem. The total harvest is made available for the food bank in order to support communities lacking access to nutritious produce.
 
We need your help to achieve the following:
 
 • Set up our Soil Hub with enough microscopes to host trainees
 • Pay for materials and services to make compost and liquid amendments
 • Cover the costs of research and monitoring activities of the pilot
 • Education: develop workshops and spread the knowledge about the Soil Food Web
 
Feel free to send an email to info[@]ingoedeaarde.org for a detailed outline of our financial plan.
 
This is how we work on a growing movement of regenerative agricultural pioneers. They will transform agriculture by restoring its ecological fundament. Let us bring back life where it is supposed to be and make the transition towards regenerative agriculture.
 
Are you willing to help us? This is the moment!
 
See all

Organizer

Stichting In Goede Aarde
Organizer
Doetinchem

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.