Fresno Mass Shooting Victims Fund

On Sunday, November 17th, 2019, a mass shooting took place in Fresno, CA where 10 people were shot, 4 fatally, in the backyard of their home while enjoying a night of football. At least 4 young men’s families are grieving the deaths of: Hmong singer Xy Lee , 23; Phia Vang, 31; Kou Xiong, 38; and Kalaxang Thao, 40, with 6 others wounded due to a senseless act of violence. Two are currently stable in the hospital. 

Xy Lee was a famous Hmong singer with nearly 100,000 YouTube subscribers. Hmong singer Jay Vang is also a popular Hmong singer who is currently in recovery. This comes at a time when community members are supposed to be celebrating due to the coming of the new year. 

Fresno Mass Shooting Victims Fund was created to provide peace and healing for the families during a time of suffering. The money will go directly to pay for medical expenses incurred and funeral costs. 

These four gentlemen were well known members in their community. Our City is home to the second largest Hmong population in the nation. 

Today we are asking you to stand with our Hmong community and honor their contributions by helping these families in a time of need.

This fund was created by Fresno City Councilmember Miguel Arias who will be working closely with The Fresno Center & Hmong community leaders to provide financial support to the victim's families. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fresno Kev Pab Nyiaj rau Cov Neeg Raug Tua ntawm Kev Sib Tua


Nyob rau hnub Sunday, lub 11 hlis tim 17, 2019. Muaj ib qho kev sib tua loj tshwm sim hauv Fresno, xeev California uas 10 tus neeg tau raug tua, uas muaj 4 tug neeg tau tas sim neej tam sim ntawd, ntawm lawv qaum tsev lub caij lawv tab tom saib kev ntaus bas. Cov tsev neeg ntawm 4 tug tub hluas uas tau tag sim neej puav leej muaj kev tu siab rau txoj kev tas sim neej ntawm: Hmoob tus tub hu nkauj Xy Lis, 23; Phiab Vaj, 31; Kub Xyooj, 38; thiab Kalaxang Thoj, 40. Nrog rau 6 tus neeg uas raug mob vim xav tsis txog tias yuav muaj tej yam phem ntawd tshwm sim. Tam sim no 2 tug neeg raug mob tab tom pw rau hauv tsev kho mob. 


Xy Lis yog Hmoob ib tug tub hu nkauj uas muaj koob npe nrov uas muaj ze li ntawm 100,000 tus tib neeg caum mloog nws cov nkauj. Hmoob tus tub hu nkauj JN Vaj kuj yog ib tug tub hu nkauj nrov. Tej yam no los raug rau lub caij zej tsoom tsim nyog yuav los ua tej kev zoo siab vim lub xyoo tshiab twb yuav los txog.


Qhov GoFundMe tsim los muab txoj kev pab kev kaj siab thiab kev txhawb siab ntsws rau cov tsev neeg uas raug kev txom nyem. Cov nyiaj yuav coj ncaj qha mus pab them nqi kho mob vim qhov teeb meem tshwm sim thiab cov nqi pam tuag. 


4 tug tub hluas no yeej yog cov neeg zej tsoom sawv daws paub zoo . Peb lub nroog yog lub thib ob uas muaj Hmoob nyob coob tshaj hauv lub teb chaws. 


Hnub no peb xav nqua hu koj tuaj koom tes nrog peb Hmoob lub zej zog thiab hwm txog lawv tus txiaj ntsim thiab mus pab rau tag nrho cov tsev neeg ntawd rau lub sij hawm lawv tim tsum kev pab tshaj plaws.

Donations (300)

 • Anonymous
  • $20 
  • 4 yrs

Fundraising team: United for Fresno (4)

Dolores Barajas-Weller
Organizer
Fresno, CA
Pao Yang
Beneficiary
Miguel Arias
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.