The Trần Văn Bá Award 2021-22

The Trần Văn Bá Award 2021-22
 
The Trân Van Ba Award is given each year to people in Vietnam in recognition of their courageous action for freedom, democracy, justice and independence for their country.
 
Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá sẽ dành trao cho những người ở quốc nội đang trực diện, bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi và đẩy mạnh Tự Do, Công Lý và Bảo Toàn Lãnh Thổ cho Việt Nam.
 
Để đóng góp, xin hãy bấm vào Donate/Soutien dứoi đây.
 
Lưu ý : khi được hỏi về Tip/Pourboire, xin quý vị hãy để 0%, hoặc 0 €, để khỏi thêm chi phí.
 
Xin cảm ơn.
 
 
 
 

Donations

See all

Organizer and beneficiary

Association Tran Van Ba
Organizer
Paris
Association Tran Van Ba
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.