Ungewollt schwanger: Hilfe für Ewa!

***English below*** ***polska wersja poniżej***

Ewa, dreifache Mutter, ist ungewollt wieder schwanger. Sowohl sie als auch ihre Kinder sind chronisch krank. In den Augen ihres Partners ist es allein ihr Problem. Ihr ist klar: Für ein weiteres Kind mit chronischer Erkrankung wird sie nicht sorgen können und ihre drei Kinder sollen es nicht noch schwerer haben. Zuerst kommt die Panik, dann die Depression. Denn in Polen sind Schwangerschaftsabbrüche wie in diesem Fall illegal.

Doch dann steckt eine Bekannte Ewa einen Zettel mit einer Telefonnummer zu. Von Ciocia Basia – auf polnisch Tante Barbara. Ciocia Basia ist eine ehrenamtlich arbeitende Gruppe in Berlin, die ungewollt Schwangeren aus Polen hilft, eine sichere und legale Abtreibung in Deutschland durchzuführen.

Immer mehr ungewollt Schwangere wenden sich an uns
Die politische Lage mit Blick auf sexuelle Selbstbestimmung in Polen verschlechtert sich ständig: Der Zugang zu Verhütungsmitteln ist oft erschwert, die Pille danach ist rezeptpflichtig , es fehlt an sexueller Aufklärung.
Nun soll das ohnehin schon extrem restriktive Abtreibungsrecht sogar noch weiter verschärft werden. Jede Woche begleiten wir ungewollt Schwangere in die Klinik, übersetzen, organisieren Schlafplätze und haben immer ein offenes Ohr.

Nur mit eurer Hilfe können wir allen den Abbruch ermöglichen
Ein Schwangerschaftsabbruch kostet durchschnittlich 400 EUR. Das ist viel Geld und nicht alle können sich das leisten. Es ist ein unerträgliches Gefühl, nicht helfen zu können, weil die Person am anderen Ende der Leitung die finanziellen Mittel nicht hat. Immer mehr ungewollt Schwangere melden sich bei uns, unser Handy klingelt mittlerweile jeden Tag.
Nur mit eurer Spende können wir weitermachen! Mit 20.000 Euro können wir 50 ungewollt Schwangeren den sicheren Abbruch in Deutschland ermöglichen. 

Spendet jetzt! Denn körperliche Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht – für Ewa und alle!

PS.: Ihr wollt noch mehr tun, als nur zu spenden? Dann teilt diese Kampagne mit Familie, Freund*innen, Kolleg*innen und erzählt von Tante Barbara!

PPS.: Wenn ihr mehr Informationen über unser Netzwerk sucht: Der Tagesspiegel  hat über uns berichtet! Und hier findet ihr unsere Facebook-Seite. Die Kleiderbügel stehen übrigens symbolisch dafür, dass das nicht-existente Recht auf Schwangerschaftsabbruch die Gesundheit und das Leben von ungewollt Schwangeren gefährdet. Die Geschichten ihrer Omas sind ungewollt Schwangeren wie Ewa noch allzu präsent: Oft sahen sie keinen anderen Ausweg, als mit dem Draht des Kleiderbügels die Schwangerschaft zu beenden. Vielen Dank an Giovanna Baldini dafür, dass wir ihr Foto benutzen dürfen.

***English***

Unwanted pregnancy? Auntie Barbara helps

Ewa, a mother of three, is unintentionally pregnant again. Both she and her children are chronically ill. Her partner sees the pregnancy as Ewa’s problem alone. She knows that she won’t be able to care for another child with a chronic condition and that she shouldn’t make life harder for the three children she already has. First comes the panic, then the depression. Because in Poland, abortions are illegal in most cases – also in this one.
But then a friend gives her a note with a phone number of Ciocia Basia – in Polish Auntie Barbara. Ciocia Basia is a volunteer group based in Berlin which helps people from Poland who are in an unwanted pregnancy to carry out a safe and legal abortion in Germany.

More and more people in an unwanted pregnancy contact us
The political situation with regard to sexual self-determination in Poland is constantly worsening: the access to contraception is often difficult, the morning-after pill was put on prescription, there is no sexual education. Right now the already extremely restrictive abortion law should be even further tightened. Every week we accompany people with unwanted pregnancies to the clinic, offer translations, organize sleeping places and always have an open ear.

Only with your help we can make it possible for everyone in need to have a safe abortion
An abortion costs on average 400 EUR. That’s a lot of money and not everyone can afford it. It is an unbearable feeling not to be able to help because the person at the other end of the line does not have the financial means. More and more people with unwanted pregnancies contact us. Our mobile phone is ringing every day. Only with your donation we can continue our work. With 20 000€ we can provide a safe abortion in Germany to 50 people who need it.

Donate now! Because bodily self-determination is a human right – for Ewa and everyone!

PS.: You want to do more than just donate? Then share this campaign with family, friends, colleagues and tell everyone about Auntie Barbara!

PPS .: If you are looking for more information about our network: here you will find our facebook page.
Last but not least, the hangers are a symbol for the fact that the non-existent right to abortion endangers the health and life of unwanted pregnant people. The stories of their grandmothers are still too present: They often saw no other way out than to end the pregnancy with the wire of the hanger. Thanks a lot to  Giovanna Baldini  that we can use her picture.

***Polski***

Jesteś w niechcianej ciąży? Ciocia Basia pomaga

Ewa, matka trójki dzieci, znów jest w ciąży – niechcianej. Zarówno ona, jak i jej dzieci są przewlekle chore. W oczach jej partnera jest to jej problem. Ewa wie, że nie będzie mogła opiekować się kolejnym dzieckiem z przewlekłą chorobą i nie chce pozwolić na to, by pogorszyła się sytuacja jej trójki dzieci. Najpierw pojawia się panika, potem depresja. Ponieważ w Polsce aborcja jest nielegalna w większosci przypadków, również w tym.

Niedługo potem znajoma dała jej kartkę z numerem telefonu Cioci Basi. Ciocia Basia to grupa wolontariuszek działających w Berlinie, które pomagają osobym w niechcianych ciążach przeprowadzić bezpieczną i legalną aborcję w Niemczech.

Coraz więcej osób w niechcianych ciążach zwraca się do nas
Sytuacja polityczna w Polsce dotycząca decydowania o swoim ciele stale się pogarsza: dostęp do antykoncepcji jest trudny, wprowadzono recepty na antykoncepcję awaryjną, brakuje edukacji seksualnej. Planowane jest zaostrzenie prawa aborcyjnego, które już jest bardzo restrykcyjne. Każdego tygodnia towarzyszymy osobom w nieplanowanych ciążach w klinice, oferujemy tłumaczenia, organizujemy noclegi i wspieramy rozmową.

Tylko z twoją pomocą możemy umożliwić aborcję wszystkim potrzebującym
Aborcja kosztuje średnio 400€. To dużo pieniędzy i nie każdy może sobie na to pozwolić. To uczucie nie zniesienia: nie móc pomóc, ponieważ osoba na drugim końcu linii nie ma środków pieniedzy. Coraz więcej osób w niechcianych ciążach kontaktuje się z nami. Nasz telefon dzwoni codziennie. Tylko dzięki darowiznom możemy kontynuować naszą pracę. 20 tysięcy euro dotacji umożliwi 50 osobom dostęp do bezpiecznej aborcji w Niemczech.

Przekaż darowiznę teraz! Prawo do decydowania o własnym ciele jest prawem człowieka – dla Ewy i dla wszystkich!

PS: Chcesz zrobić coś więcej niż tylko przekazać darowiznę? Przekaż informacje o tej kampanii swojej rodzinie, kolegom, koleżankom i opowiedz im o Cioci Basi!

PPS.: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej grupie: A tutaj znajdziesz naszą stronę na Facebooku . A co do wieszaków: jest to przypomnienie o fakcie, że brak prawa do aborcji zagraża zdrowiu i życiu osób w niechcianych ciążach. Dla kobiet w niechcianych ciążach, takich jak Ewa, historie ich babć są wciąż obecne: często kobiety te nie widziały innego wyjścia, niż przerwać ciążę przy użyciu wieszaka. Dziękujemy bardzo Giovannie Baldini za możliwość udostępnienia jej zdjęcia.

Organizer

Tante Barbara
Organizer
Berlin

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.