QUEEN ELIZABETH II AND ALEXANDER THE GREAT MACEDON

SUPPORT THE MAKING OF THE DOCUMENTARY:

 “THE GENEALOGICAL RELATIONS BETWEEN THE BRITISH QUEEN

ELIZABETH II AND THE DYNASTY OF ALEXANDAR THE GREAT OF MACEDON”

 

          Much has been written about the genealogy of the British Queen Elizabeth II. However, the vast majority of authors have treated the question of the Queen’s genealogy by emphasizing almost exclusively her British family ties.

          In this fascinating documentary we offer specific evidence of Queen Elizabeth’s thus far little-known genealogical lineage, stretching back to the Ancient-Macedonian dynasty to which Alexander the Great belonged!

            The author of this documentary is the well-known Macedonian historian and genealogist Aleksandar Donski, and the documentary will be recorded in English with Macedonian subtitles.

            Is there really a kinship between the Queen Elizabeth II and the dynasty to which Alexander the Great of Macedonia belonged? It is known that Alexander did not leave his direct descendants, but the descendants of his father Philip II can be traced to the present day. The show will present data that confirms this truth.

          The descendants of the ancient Macedonian dynasty have passed their blood for centuries to the Median, Parthian and Armenian medieval dynasties, and through them to Byzantine and Western European noble families and dynasties, all the way to the British Queen Elizabeth II. All this will be presented in detail in the documentary from generation to generation.

          The documentary also provides basic explanations for the genealogy and kinship of people through common ancestors in the past.

            Having on mind that the show could arouse great interest among the British and other public, a special section will be devoted to the fact that the ancient Macedonians were not Greeks at all (as it is generally considered in the West), and that today's Macedonians are mostly descendants of the ancient Macedonians. So, through a topic that is interesting to the British, we will offer them information on our historical truth.

          After the recording, the documentary will first be broadcast on one national TV station in the Republic of Macedonia, which will be watched by tens and even hundreds of thousands of viewers, and then will be posted on YouTube for free viewing and distribution. Having on mind the attractiveness of the subject and the reputation of the British royal family, especially in English-speaking countries, if the link from YouTube is more aggressively shared, the show (and thus the data on our historical truth) can be viewed by a huge number of viewers from abroad.

          The producer and financial supporter of the documentary is the Macedonian Association "Tsapari" from Sydney, but anyone who wants to join can do so by donating to this project. The name of each donor will be written on the ending credits and will be immortalized for all future generations. In fact, Great Britain, Australia and Canada are countries that have great respect for the British Queen, so this is a great opportunity for the Macedonians and friends of Macedonia from these countries to show themselves to the public of the countries where they live, by donating to this documentary.

            For more information about the documentary you can contact the organizer of this project Dragan Gjorgjievski [email redacted] or the author Aleksandar Donski on [email redacted] or via Facebook.


ПОДДРЖЕТЕ ГО СНИМАЊЕТО НА ЕМИСИЈАТА „РОДНИНСКАТА ВРСКА ПОМЕЃУ БРИТАНСКАТА КРАЛИЦА ЕЛИЗАБЕТА ВТОРА И ДИНАСТИЈАТА  НА  АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ МАКЕДОНСКИ“


Многу пати досега е пишувано за родословот на британската кралица Елизабета Втора. Меѓутоа, најголем дел од авторите го третираат само родословот на кралицата поврзан со нејзините британски и западноевропски семејни врски.

Во овој фасцинантен документарен филм нудиме докази за малку познатата родословна линија на кралицата Елизабета Втора која длабоко се протега дури до античко-македонската царска династија на која припаѓал Александар Велики Македонски!

            Автор на овој документарен филм е познатиот македонски историчар и генеолог Александар Донски, а филмот ќе биде снимен на англиски јазик со македонски превод.

            Дали навистина постои роднинска врска помеѓу денешната британска кралица Елизабета Втора и династијата на која припаѓал Александар Велики од Македонија? Познато е дека Александар Велики Македонски не оставил свое директно потомство, но може да се следи потомството на неговиот татко Филип Втори се до денешно време. Во емисијата ќе бидат претставени податоци кои ja потврдуваат оваа вистина.

            Потомците на античко-македонската династија низ вековите  ја пренеле својата крв во медиските, партиските и ерменските средновековни династии, а преку нив и во византиските и западноевропските благороднички семејства и династии се до британската кралица Елизабета Втора. Сето ова во емисијата ќе биде детално презентирано генерација по генерација.  

            Во емисијата се дадени и основни објаснувања во врска со генеологијата и роднинската поврзаност на луѓето преку заедничките предци во минатото.

            Имајќи предвид дека емисијата може да предизвика голем интерес среде британската и другата поширока јавност, посебен дел ќе биде посветен на фактот дека античките Македонци не биле никакви Грци (како што воглавно се смета на Западот), како и дека денешните Македонци во најголем дел се потомци токму на античките Македонци. Значи, преку тема што е интересна за Британците, ќе им понудиме податоци за нашата историска вистина.

            По снимањето, емисијата прво ќе биде емитувана на една од националните ТВ во Република Македонија со што ќе биде видена од десетици, па и стотици илјади гледачи, а потоа ќе биде ставена на Јутуб на слободно гледање и дистрибуирање. Имајќи ја предвид атрактивноста на темата и угледот на британското кралско семејство посебно во државите од англиското говорно подрачје, доколку поагресивно се споделува линкот од Јутуб, емисијата (а со тоа и податоците за нашата историска вистина) можат да бидат видени од огромен број гледачи од странство.

            Продуцент и финансиски поддржувач на емисијата е Македонската асоцијација „Цапари“ од Сиднеј, но секој што сака, може да се вклучи со донација во овој проект. Името на секој донатор ќе биде пишано во одјавната шпица на емисијата со што ќе остане овековечено за сите идни генерации. Впрочем, Велика Британија, Австралија и Канада се држави во кои се негува голема почит кон британската кралица, па еве можност на нашите заинтересирани сонародници и пријатели на Македонија од овие држави, да се покажат и докажат пред јавноста на државите во кои живеат.

            За повеќе податоци околу емисијата може да контактирате со организаторот на овој Повик Драган Ѓорѓиевски [email redacted] или со  авторот Александар Донски на  [email redacted] или преку фејсбук.

Donations

 • Anonymous 
  • £10 
  • 22 d
 • Anonymous 
  • £10 
  • 23 d
 • Matilda Eftimova 
  • £20 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • £25 
  • 1 mo
 • Mitko Burovski 
  • £30 
  • 1 mo
See all

Organizer

Dragan Gjorgjievski 
Organizer
Oxford, South East England, United Kingdom
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more