Support the book B.O.M.B. Podporte knihu BOMBA.

Support B.O.M.B.,
the first book of poems by Dorota Matejová designed by Silver Joseph Bosch

***slovenská verzia textu je uvedená nižšie pod anglickým textom***

A bomb is an explosion that we see on the outside. My B.O.M.B. is an inner explosion. During years it has grown through me and inside me, and now wants to get out and live and transform and grow. From this explosion comes the need to share my poems and capture them in a book form.

B.O.M.B. stands for Ballade of My Body. It is the title of my first poetry book. The book contains a selection of my poems written between the years 2012 and 2023. The poems are in two languages - Slovak, my mother tongue, and English, a language that has become in the past 10 years my main daily language of communication and expression, this being a result of living in international environments. Thus the poems in my book and their languages are a result of my life, or at least a big part of my life. The book will include translations of the originals as well, in order to keep connected to both environments that made me who I am today & which, hopefully - is reflected in my writings.

The subject that often returns in my poetry is the body. I write about the relationship with the body, the body and the soul, the body within the society and societal standards. The body as an origin to understand one's self, one´s feelings, one´s emotions, one´s purpose. The body as a tool to connect with the soul and to connect with other people.

The book is being made in collaboration with Silver Joseph Bosch, a graphic designer, visual artist, performer and activist. Over the past year we have been working together on the project under the name B.O.M.B. Ballade of My Body. This is a project containing the publication of the eponymous book, for which this crowdfunding campaign is aimed for, and the performance B.O.M.B. Ballade of My Body, a music-movement-poetry performance inspired by my poems.

The whole project was born out of our professional as well as personal passions: it is my passion for performance, music, movement and writing poetry and Silver´s passion for books, materials, visual art and the performance-making process.
The book and the performance are closely intertwined with each other: the book publication as a tangible object aims to reflect the musical, physical and poetic elements of the performance, and the performance aims to become the physical-musical (re)presentation of the book´s poetic content and its material and visual appearance.

With this in mind, we are looking for a form for this book which will be reminiscent of the body itself and the body in movement. The book will contain a few different sorts of paper with different structure and different colour shades representing the variety of sensations and feelings, and will have a double cover - like a cloth layer around the body.

To create the book we are dreaming about, we need the support from outside, therefore we created this crowdfunding campaign. This crowdfunding is intended to cover solely the practical costs of the publication of my book. These include the printing costs of the book. We intend to make around 300 copies of B.O.M.B. The book will be printed sometime during the autumn of this year.

HOW CAN YOU SUPPORT THE PUBLICATION OF THE BOOK?

* By contributing to the crowdfunding campaign
We are very grateful for your support! Any amount you decide to donate will help greatly in the process of printing the book. All the donations will be used for covering the costs related to the printing of the book B.O.M.B. Ballade of My Body.

* By sharing the crowdfunding campaign
If you do not have means to support our campaign financially, worry not. A great way to support us is simply by sharing our crowdfunding campaign with your friends, family, colleagues - or anyone you think could be interested in supporting the book we are making.

* By purchasing the book once it is published
When the book is published, it will be available for purchase in selected bookstores in The Netherlands and in Slovakia. We will know more details about where and how once the book is published.

Please note: "No raffles, sweepstakes, giveaways, or returns on investment are offered in exchange for any donations made to my GoFundMe."

The crowdfunding campaign for publishing the book B.O.M.B. Ballade of My Body runs for 6 weeks. We are kicking it off on the evening of Wednesday 31 May & it will be running until the midnight of Thursday 31 August.
During the campaign we will be posting weekly updates with some more book-related and artwork content.

Stay in touch also through our websites and social media:

Ballade of My Body
Instagram: @balladeofmybody

Dorota Matejová
Instagram: @pupavy

Silver Joseph Bosch
Instagram: @silverjosephbosch

THANK YOU FOR ALL YOUR SUPPORT!

***
Podporte knihu BOMBA,
prvé vydanie básní Doroty Matejovej, ktorú navrhol Silver Joseph Bosch

Bomba je explózia, výbuch, ktorý vidíme a počujeme. Moja BOMBA je vnútorná explózia. Počas rokov vo mne a cezo mňa rástla a teraz sa chce dostať von, žiť, transformovať sa a rásť. Z tejto vnútornej explózie sa zrodila túžba zdieľať moje básne s vonkajším svetom a zachytiť ich vo forme knihy.

BOMBA je Balada o Mojom Tele (v angličtine B.O.M.B.: ´Ballade of My Body´, slovensky BOMBA). Je to názov mojej prvej knihy poézie. Publikácia obsahuje výber z mojich básní napísaných v rozmedzí rokov 2012 až 2023. Básne sú písané v dvoch jazykoch: v slovenčine, ktorá je mojím materinským jazykom, a v angličtine, ktorá sa pre mňa v posledných rokoch stala jazykom každodennej komunikácie a sebavyjadrenia, čo je výsledkom môjho života v medzinárodnom prostredí. A tak básne a ich jazyk sú v mojej knihe výsledkom môjho života - alebo aspoň výsledkom veľkej časti môjho života. Kniha bude zahŕňať aj preklady originálov, aby som si tak uchovala spojenie s oboma prostrediami, ktoré mi pomohli stať sa tým, kým dnes som, a čo sa, dúfam, odráža v mojom písaní.

Témou, ktorá sa v mojej poézii opakovane vracia, je telo. Často píšem o tele samotnom, o vzťahu k telu, vzťahu medzi telom a dušou, o tele v rámci spoločnosti a jej štandardov. Telo ako základ, východisko k pochopeniu seba samej, svojich pocitov, svojich emócií, svojho zmyslu. Telo ako nástroj prepojenia s dušou a prepojenia s ľuďmi.

Moja kniha je tvorivý proces v spolupráci so Silverom J. Boschom, ktorý je vizuálny umelec, grafický dizajnér, performer a aktivista. Počas posledného roku spolupracujeme na projekte BOMBA: Balada o Mojom Tele, ktorý sa skladá z dvoch častí: vydanie rovnomennej knihy mojej poézie, ktoré je predmetom tejto crowdfundingovej kampane, a hudobno-pohybovo-poetické predstavenie BOMBA: Balada o Mojom Tele inšpirované vybranými básňami z pripravovanej knihy.

Tento projekt ako celok sa zrodil z našich profesionálnych a zároveň osobných vášní. Je to moja vášeň pre pohyb, hudbu a písanie poézie a Silverova vášeň pre knihy, materiály, vizuálne umenie a kreatívno-performatívne procesy.
Kniha a predstavenie sú úzko prepojené: publikácia knihy ako hmatateľného objektu sa snaží odrážať hudobné, pohybové a poetické prvky predstavenia, a opačne, predstavenie sa stáva fyzicko-hudobnou (re)prezentáciou poetického obsahu knihy a jej materiálneho a vizuálneho vzhľadu.

S ohľadom na toto všetko, hľadáme pre túto knihu formu, ktorá by pripomínala fyzické telo a jeho pohyb. Kniha bude pozostávať z niekoľkých druhov papiera s rôznym povrchom a štruktúrou a niekoľkých jeho odtieňov so snahou zachytiť rôznorodosť pocitov a citov zachytených v poetickom obsahu knihy, a knižný obal bude dvojitý - pripomínajúci látku, šaty okolo fyzického tela.

Na to, aby sme vytvorili knihu, o ktorej snívame, potrebujeme pomoc zvonka, a preto sme sa rozhodli pre túto crowfundingovú kampaň. Jej cieľom je pokrytie výlučne praktických výdavkov publikácie mojej knihy. Tieto zahŕňajú tlač samotnej knihy. Naším cieľom je urobiť okolo 300 výtlačkov knihy. Kniha bude vytlačená v priebehu jesene tohto roku.

AKO MôŽETE PODPORIŤ VYDANIE KNIHY?

* Prispením do crowdfundingovej kampane
Sme vďační za akúkoľvek výšku podpory! Akákoľvek suma, ktorou sa rozhodnete prispieť, ohromne pômôže v procese tlače knihy. Všetky príspevky budú použité výlučne na výdavky spojené s tlačou knihy BOMBA: Balada o Mojom Tele.

* Zdieľaním crowdfundingovej kampane
Ak si nemôžete dovoliť podporiť našu kampaň finančne, vôbec nevadí. Veľmi nám pomôže aj jednoduché zdieľanie odkazu a posunutie kampane ďalej vo vašom okruhu priateľov, známych, rodiny alebo ľuďom, ktorí by mohli mať záujem nás podporiť, no my sami na nich kontakt nemáme .

* Zakúpením knihy po jej vydaní
Výtlačky knihy budú k dispozícii vo vybraných kníhkupectvách v Holandsku a na Slovensku. Viac podrobností o tom, kde a ako ju zakúpiť, budeme vedieť po jej vydaní.

Poznámka: "Za príspevky poskytnuté môjmu GoFundMe nie sú ponúkané žiadne tomboly, stávky, darčeky ani návratnosť investícií."

Crowdfundingová kampaň na publikáciu knihy BOMBA trvá 6 týždňov. Začíname v stredu 31. mája večer a končíme vo štvrtok 31. augusta o polnoci.
Počas kampane budeme uverejňovať týždenné aktualizácie spojené s knihou a s našou umeleckou prácou.

Ostaňte s nami v kontakte aj cez naše webové stránky a sociálne médiá:
Balada o Mojom Tele
Instagram: @balladeofmybody

Dorota Matejová
Instagram: @pupavy

Silver Joseph Bosch
Instagram: @silverjosephbosch

ĎAKUJEME ZA VŠETKU VAŠU PODPORU!

Donations (69)

 • Mieke de Hoop
  • €25 
  • 3 mos
 • Petra Rjabininová
  • €30 
  • 3 mos
 • Anonymous
  • €50 
  • 3 mos
 • Dorota Matejova
  • €31 
  • 3 mos
 • Paul Zaba
  • €10 
  • 3 mos

Fundraising team (2)

Dorota Matejova
Organizer
Raised €881 from 20 donations
Silver Joseph Bosch
Team member
Raised €180 from 8 donations
This team raised €1,728 from 41 other donations.

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.