Support local tourism workers in Peru

Help jij mee? Voor een bedrag van 40 euro voorzie je een Peruaanse familie een week lang van boodschappen. 
---- ---- ----
Will you help us? For an amount of 40 euros we can provide a Peruvian family with the most important groceries for a whole week (for the entire English text, please scroll down).
---- ---- ----
Hilfst du uns? Mit einem Betrag von 40 Euro können wir eine peruanische Familie eine Woche lang mit Lebensmitteln versorgen (für den deutschen Text bitte nach unten scrollen).

Chauffeurs, gidsen, hotelmedewerkers, restauranthouders, koks, dorpelingen en lokale stichtingen; het zijn de lokale ondernemers die onze reizen zo bijzonder maken. Door het plotseling wegvallen van het toerisme zitten zij allemaal zonder werk. In Peru is er geen sociaal vangnet, zoals wij dat hier kennen. Geen werk betekent geen inkomen. 

Het lijkt er niet op dat we dit jaar nog reizen kunnen gaan organiseren. Hopelijk kunnen de lokale bewoners volgend jaar weer aan de slag en unieke reiservaringen bieden. Tot die tijd willen we al die fantastische mensen een hart onder de riem steken. En daar hebben wij jouw hulp bij nodig. 


Foto: Onze mede-oprichter Pablo en zijn familie. Link naar het betaalverzoek (QR code werkt niet meer).

We hebben al veel van onze lokale teamleden gesproken. De één moet verhuizen naar een goedkoper huisje, de ander heeft oude ouders zonder inkomen om voor te zorgen, weer een ander verliest haar restaurants, of moet de kinderen naar een publieke school brengen omdat de betere privéschool niet meer betaalbaar is. Elke dag, elke week, is het weer de vraag of er genoeg inkomen is zo zonder het toerisme. Ondertussen heeft het coronavirus vrij spel in dit land waar inwoners de "luxe" van binnen blijven niet op kunnen brengen. Laten wij ze ondersteunen met die vaste last die we allemaal hebben: de boodschappen. Daar hebben wij de crowdfunding voor opgezet. Zo kunnen we meerdere families ondersteunen om in hun basisbehoeften te voorzien.

Onze gids Rosario vindt het maar wat jammer dat ze haar werk niet kan doen; zie hier een kort filmpje van haar waarin ze vertelt dat ze haar werk zo mist. Ook onze gidsen Eloy en Octavio in Cusco, Caroline in Arequipa, chauffeur Cesar, kokkin Selia en enkele anderen hebben aangegeven onze hulp nodig te hebben voor hun basisbehoeften. Raar dat deze talentvolle, hardwerkende professionals nu allemaal ineens compleet aan de grond zitten. Ze zijn bovendien teleurgesteld in hun "vaderland" zoals ze het zelf zeggen, dat er geen hulp voor ze is. 

Steun jij ook deze lieve mensen die een reis met ons naar Peru zo uniek maken? Voor een bedrag van 40 euro voorzie je een lokale familie een week lang van boodschappen. Hoe meer donaties wij ontvangen, hoe meer mensen wij kunnen helpen. Namens het hele team alvast enorm bedankt voor je bijdrage! 

En wij dan?
Ons bedrijf in Peru lijkt de corona storm wel te gaan overleven. Dankzij steun van onder andere Better Places, aandeelhouders, familie, vrienden en vele reizigers die hun reis uitstellen, kunnen we minimale vaste lasten doorbetalen en de belangrijke zorgverzekering van ons team behouden. Samen met de rest van het (heel gemotiveerde en hondstrouwe!) team in Peru bereiden we ons nu voor op de tijd dat reizen weer kan. We zijn druk bezig met marketingplannen, duurzaamheidsinitiatieven en het vernieuwen van onze reisprogramma’s. Als reizigers straks weer naar Peru mogen komen, zijn wij er klaar voor. Verder kunnen we alleen maar hopen dat de situatie snel beter wordt en we ons mooie werk gauw weer kunnen hervatten.

Alvast enorm bedankt voor je steun, muchas gracias!

Guido & team Peru


ENGLISH

Drivers, guides, hotel employees, restaurant owners, villagers and local NGOs; these are all local entrepreneurs that make our trips so special. All of them are out of work due to the sudden disappearance of tourism. In Peru there is hardly any state support as we know it here in Europe. No work means no income.  

We don't think that thise year we'll be able to organize our trips to Peru. Hopefully next year local people can go back to work again and offer their unique travel experiences. Until then, we want to support all those fantastic people. And we need your help with that. 

We have spoken to many of our local team members. One needs to move to a cheaper house, the other has older parents without income to take care of, yet another one loses her restaurants or has to send her children to public school, since she can not afford a better, private school anymore. Each day, every week again, the question is if there will be enough income without the country’s tourism. Let us support them with those fixed expenses we all have: the groceries. That’s why we set up this fund. This way we get to support multiple families to meet their basic needs.

Our guide Rosario is very sad to not be able to do her job; check out a short video here  (in English) in which she tells us she misses guiding in Lima so much. Also our guides Eloy and Octavio in Cusco, Caroline in Arequipa, driver Cesar, cook Selia and some others have indicated they need our help for their basic needs. It’s saddening that these talented, hard working professionals have no way to get a normal income. Moreover, they are disappointed by their “homeland”, as they mention themselves, because they are completely ignored by the government. 

Will you support these lovely people that make a trip to Peru with us so unique? For an amount of 40 euro you provide a local family with groceries for a week. The more donations we receive, the more families we can help. On behalf of the entire team, thank you in advance for your contribution! 

And what about us?
Our company in Peru seems to be able to survive this Corona storm. Thanks to support from Better Places, share holders, family, friends and many travelers that postponed their trip, we get to continue to pay for the minimum basic needs and keep the important health care insurance for our team.

Together with the rest of the (very motivated and loyal!) team in Peru we are preparing for the time we are able to travel again. We are busy with sustainability initiatives, planning marketing strategies and renewing our travel itineraries. When travelers are allowed to come to Peru again, we are ready. We can only hope for the situation to become better soon and that we get to quickly resume our wonderful job.

Thank you in advance for your support, muchas gracias!

Guido & the Peru team


DEUTSCH

Chauffeure, Reiseführer, Hotelangestellte, Restaurantbesitzer, Bewohner lokaler Gemeinden und lokale NGOs; dies alle sind lokale Unternehmer, die unsere Reisen so besonders machen. Durch das plötzliche Verschwinden der Tourismusbranche haben alle von ihnen ihre Arbeit verloren. In Peru gibt es leider kein soziales Sicherheitsnetz, wie wir es in Europa kennen. Keine Arbeit bedeutet kein Einkommen.

Natürlich hoffen wir, dass wir bald wieder wunderschöne Reisen organisieren können. Dann können die lokalen Bewohner so schnell wie möglich wieder an ihre Arbeit zurückkehren. Bis dahin wollen wir all diese fantastischen Menschen unterstützen. Und dafür brauchen wir deine Hilfe.

Wir haben mit vielen unserer lokalen Partner/innen gesprochen. Eine muss in ein günstigeres Haus umziehen, ein anderer hat ältere Eltern ohne Einkommen, um die er sich kümmern muss, eine andere muss ihr Restaurant schließen oder die Kinder auf die öffentliche Schule schicken, da sie sich keine gute Privatschule mehr leisten können. Jeden Tag, jede Woche stellt sich wieder die Frage, ob es ohne den Tourismus des Landes genügend Einkommen geben wird. Lasst sie uns mit den Fixkosten unterstützen, die wir alle haben: den Lebensmitteln. Deshalb haben wir diese Crowdfunding-Aktion eingerichtet. Auf diese Weise können wir mehrere Familien dabei unterstützen, ihre Grundbedürfnisse zu decken.

Unsere Reiseführerin Rosario ist sehr traurig, dass sie ihren Job nicht machen kann. Schaue dir hier ein kurzes Video  (auf Englisch) an, in dem sie uns erzählt, wie sehr sie es vermisst, in Lima ihre Führungen anzubieten. Auch unsere Guides Eloy und Octavio in Cusco, Caroline in Arequipa, Chauffeur Cesar, Köchin Selia und einige andere haben angegeben, dass sie unsere Hilfe zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse brauchen. Es ist traurig, dass diese talentierten, hart arbeitenden Fachkräfte keine Möglichkeit haben, ein normales Einkommen zu erzielen. Darüber hinaus sind sie von ihrem „Heimatland“ enttäuscht, wie sie selbst sagen, weil sie von der Regierung völlig ignoriert werden.

Möchtest auch du diese lieben Menschen unterstützen, die eine Reise nach Peru mit uns so einzigartig machen? Mit einem Betrag von 40 Euro kannst du eine einheimische Familie eine Woche lang mit Lebensmitteln versorgen. Je mehr Spenden wir erhalten, desto mehr Familien können wir helfen. Vielen Dank im Namen des gesamten Teams im Voraus für deinen Beitrag!

Und was ist mit uns?
Unsere Firma in Peru scheint diesen Corona-Sturm überleben zu können. Dank der Unterstützung von Better Places und Fairaway, Teilhabern, Familienmitgliedern, Freunden und vielen Reisenden, die ihre Reise verschoben haben, können wir weiterhin für die minimalen Grundbedürfnisse und die so wichtige Krankenversicherung für unser Team aufkommen.

Gemeinsam mit dem Rest des (sehr motivierten und loyalen!) Teams in Peru bereiten wir uns auf die Zeit vor, in der wir wieder reisen werden können. Wir beschäftigen uns mit Nachhaltigkeitsinitiativen, der Planung von Marketingstrategien und der Erneuerung unserer Reiserouten. Wenn es Reisenden wieder erlaubt ist nach Peru zu kommen, sind wir vorbereitet. Wir können nur hoffen, dass sich die Situation bald bessert und wir unseren wunderbaren Job schnell wieder aufnehmen können.

Vielen Dank im Voraus für deine Unterstützung, muchas gracias!

Guido & das Team Peru

Donations (164)

 • Joost Koedam
  • €50 
  • 2 yrs

Organizer

Guido van Es
Organizer
Barcelona

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.