Strandrover

Plastic afval op stranden vormt een ernstige bedreiging voor het zeeleven, de economie en het toerisme. Dieren lijden onder verstrengeling en verslikken zich, en microplastics dringen onze voedselketen binnen. Verminderen van wegwerpplastic, recycling bevorderen en bewustwording vergroten zijn cruciale stappen om dit probleem aan te pakken. Samenwerking op mondiaal, nationaal en individueel niveau is essentieel om onze stranden te redden.

Om dit probleem tegen te gaan zijn wij bezig met het creëren van de StrandRover, maar wat is dit eigenlijk? De StrandRover is een autonome robot die de stranden van onder andere onze Waddeneilanden zal schoonhouden, door langs het strand te rijden, plastic deeltjes te detecteren en deze op te ruimen. Vervolgens worden de plastic afvalresten bij het home station gedeponeerd.

Wij zijn het derde team dat zich bezighoudt met het project, en zijn aangekomen bij het realiseren van de StrandRover. Onze voorgangers hebben de onderzoeksfase en ontwerpfase erg goed voltooid waarmee wij nu verder kunnen. Om het ontwerp te kunnen realiseren hebben wij geld nodig, hiervoor werken wij zelf hard, maar dit alleen zal niet voldoende zijn. Daarom vragen wij uw hulp bij het realiseren van de Strandrover doormiddel van een kleine bijdrage.

Wij zullen het gehele proces laten zien op onze website Strandrover waar u ons ook kan volgen, hier kunt u ook verdere informatie vinden over het project en de verschillende samenwerkingen. Ook zullen wij onze voortgang delen op de Instagram @strandrover

Zien jullie onze stranden in de toekomst graag (nog steeds) schoon? Dan hebben wij uw hulp nodig!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Plastic waste on beaches poses a serious threat to marine life, the economy and tourism. Animals suffer from entanglement and choking, and microplastics invade our food chain. Reducing disposable plastic, promoting recycling and raising awareness are crucial steps to tackle this problem. Cooperation at global, national and individual levels is essential to save our beaches.

To combat this problem, we are creating the StrandRover, but what is it really? The StrandRover is an autonomous robot that will keep the beaches of our Wadden Islands, among others, clean, by driving along the beach, detecting plastic particles and cleaning them up. The plastic waste particles are then deposited at the home station.

We are the third team working on the project, and have arrived at the realisation of the StrandRover. Our predecessors completed the research and design phase very well, which we can now use to move forward. To realise the design we need money, for this we are working hard ourselves, but this alone will not be enough. Therefore, we ask for your help in realising the Strandrover through a small contribution.

We will show you the whole process on our website Strandrover where you can also follow us, find further information about the project and the various collaborations. We will also share our progress on Instagram @strandrover

Would you like to see our beaches (still) clean in the future? Then we need your help!
Illustration of helping hands

Give €20 and be a founding donor

Your donation is the start of Jarit's journey to success. Your early support inspires others to donate.

Make a donation
Make a donation
Illustration of helping hands

Give €20 and be a founding donor

Your donation is the start of Jarit's journey to success. Your early support inspires others to donate.

Make a donation
Make a donation

Organizer

Jarit Mulder
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.