Main fundraiser photo

Steun Martijn

Donation protected
For English version please see below.


Voor onze vriend, zoon, broer Martijn van Gool starten wij een crowdfund actie.

Deze lieve, charmante allemansvriend heeft de levens van velen een hoop geluk gebracht. Diegene die Martijn kennen zullen beamen dat hij een hart van goud heeft en iemand waarop je kan bouwen.

Martijn is 36 jaar en heeft enkele maanden geleden te horen gekregen dat hij uitgezaaide kanker heeft. Het akelige vooruitzicht is helaas maanden tot enkele jaren.

Bij Martijn is acht jaar geleden een zeldzame kankervariant (Sacraal chordoom) gevonden bij zijn stuitje. Het geluk bij het ongeluk was dat deze langzaam groeiende tumor in een redelijk vroeg stadium is ontdekt. Na een lang traject van bestraling en een heftige operatie heeft hij een lange tijd nodig gehad om hiervan te revalideren. Na enkele jaren kwam het noodlot weer op zijn pad. Net op het moment dat het beter gaat met Martijn gaat het slechter met zijn vader. Hij heeft twee jaar met liefde en toewijding voor zijn vader gezorgd tot het bittere eind. Na het overlijden van zijn vader was het verdriet groot. In zijn rouwperiode bracht een controle scan een verdachte plek in beeld bij zijn stuitje. Een operatie volgde. Het bleek gelukkig geen kanker te zijn maar het revalideren was nog zwaarder dan na de eerste operatie.
De intensieve twee jaar en het overlijden van zijn vader bleek lastig te verteren voor Martijn, wat heeft geleid tot de diagnose PTSS met een depressie.
Sterk als hij is heeft hij met hulp van professionele zorgverleners ook deze beproeving overwonnen. Martijn zag weer het licht aan het einde van de tunnel.

En wonder boven wonder kwam er ook een prachtige relatie bij. Samen met zijn partner begon hij te fantaseren over een leven samen. Huisje, boompje, beestje. Ze verloofden zich en het leek alsof de goede tijden er weer aan zaten te komen.

En toen kwam de fatale diagnose. De kanker is binnen een jaar (tussen de controles door) teruggekomen en op meer dan 20 plekken in zijn lichaam.
De klap was zwaar, voor Martijn, maar zoals hij het zelf zegt: ‘’voor jullie is het denk ik zwaarder’’. Zijn bucketlist is niet lang. Samen met familie, vrienden en zijn partner mooie tijden beleven. Maar een camper was wel al een wens voor deze diagnose. Door zijn financiële situatie (WIA uitkering) had hij niet genoeg geld hiervoor. Hij kon echter geld bij lenen en heeft een bescheiden kampeerbus gekocht.
Samen met zijn verloofde had hij zijn eerste reis naar Polen gepland. De dag van vertrek deed de bus het niet meer. De reparatie van de camper gaat richting de € 5.000,- en de verkoper geeft niet thuis. Ze hebben de reis alsnog gemaakt in de auto van zijn verloofde. Hoe wrang ook, hier eindigt het verhaal niet.
Helaas is zijn relatie na de reis ook uitgegaan. Dit breekt Martijn nog meer, maar ook hier probeert hij zo goed mogelijk uit te komen en dat gaat hem zeker lukken.

Familie en vrienden van Martijn staan hem natuurlijk zo goed en zo kwaad als het kan bij. Maar extra steun zou Martijn nu enorm helpen. Hij ervaart zorgen rondom de reparatie van de bus en het afbetalen hiervan. Ook wil hij graag alles zo goed mogelijk achterlaten voor zijn moeder en broertje als hij er niet meer is. Zijn uitvaartverzekering is ook niet geheel dekkend.
Daarom willen wij een beroep doen op iedereen die Martijn een warm hart toedraagt en hem wilt helpen.
Het doel van deze crowdfunding is om Martijn zijn geldzorgen weg te nemen. We willen dat hij zich kan focussen op wat echt belangrijk is. Juist nu.

Kan jij ons helpen om dit doel te bereiken? Alle beetjes helpen.

Namens de vrienden en familie van Martijn,

Bedankt


---------------------------------------ENGLISH---------------------------------------

We are starting a crowdfund campaign for our friend, son and brother Martijn van Gool.

This sweet, charming everyone's friend has brought a lot of happiness to the lives of many. Those who know Martijn will agree that he has a heart of gold and someone you can rely on.

Martijn is 36 years old and was told a few months ago that he has metastatic cancer. Unfortunately, the prospect is months to several years.

Martijn was diagnosed eight years ago with a rare cancer variant (Sacral Chordoma) near his tailbone. Fortunately, this slowly growing tumor is discovered at a fairly early stage.
After a long trajectory of radiation and a major surgery, it took him a long time to recover. After a few years, fate crossed his path again.
Just when Martijn is doing better, his father was doing worse. He provided two years of love and devotion for his father until the bitter end.
After the death of his father, the grief was great. During his mourning period, a control scan revealed a suspicious spot near his tailbone.
An surgery followed. Fortunately it turned out not to be cancer, but the rehabilitation was even harder and longer than after the first operation.
The intensive two years and the death of his father are hard to digest for Martijn, which led to a diagnosis of PTSD with depression.
Strong as he is, he also overcame this ordeal with the help of healthcare professionals. Martijn saw the light at the end of the tunnel again.

In between al these emotional moments, a wonderful relationship was also started. Together with his partner he started to fantasize about a life together. A house,some tree's and some more animals. They got engaged and the good times seemed to be on their way.

And then came the fatal diagnosis. The cancer has come back within a year (between checks) and in more than 20 places in his body.
The news was heavy, for Martijn, but as he puts it himself: "I think it is heavier for my loved ones". His bucket list is not long. Enjoying good times with family, friends and his partner. But a camper was already a wish for this diagnosis. Due to his financial situation (WIA benefit) he did not have enough money for this. However, he was able to borrow money and bought a modest camper van.
Together with his fiancée, he had planned his first trip to Poland. The day of departure, the camper van stopped working. The repair of the camper is going towards € 5,000 and the seller does not reply. They still made the journey in his fiancee's car. As tough as it may be, the story does not end here.
Unfortunately, his relationship also ended after the trip. This breaks Martijn even more, but here too he tries to come out as best as possible and he will certainly succeed.

Martijn's family and friends naturally support him as best they can. But extra support would help Martijn enormously now. He experiences concerns about the repair of the bus and paying for it. He also wants to leave everything as good as possible for his mother and brother when he is no longer there. His funeral insurance is also not fully covering.
That is why we would like to appeal to everyone who has a warm heart for Martijn and wants to help him.
The purpose of this crowdfunding is to take away Martijn's financial worries. We want him to be able to focus on what really matters. Right now.

Can you help us achieve this goal? Every bit helps.

On behalf of Martijn's friends and family,

Thank you
Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €10 
  • 18 d
 • Anonymous
  • €20 
  • 1 mo
 • Alberto Fontanesi
  • €20 
  • 2 mos
 • Jeffrey van Doorn
  • €25 
  • 3 mos
 • Erna Jansen v Jorksveld-van der Veer
  • €50 
  • 3 mos
Donate

Organiser and beneficiary

Mattijs Weerdenburg
Organiser
Martijn van Gool
Beneficiary

Your easy, powerful and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help straight to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.