Main fundraiser photo

Sharena Zadruga Initiative-Culinary&Crafts School

Donation protected
English presentation of the project follows the Bulgarian version bellow:
--------------------------------------------------------------------------------------
Казвам се Стефания и подкрепям моите приятели от Сдружение „Шарена Задруга“ в тяхната уникална инициатива да съживят едно прекрасно българско село в сърцето на Стара планина. Захванали са се да преобразят красивите, но отдавна изоставени училище, фурна и обществена баня и да ги превърнат в Международно училище по кулинарни изкуства и Център за обучение по традиционни занаяти.

Основната мисия на Шарена Задруга е да възроди, развие и популяризира регионалните изкуства и занаяти, специфични местни умения и традиции. Тяхната инициатива е предизвикана от случайното откриване на впечатляващ стар училищен комплекс, скрит в планинското село Голяма Желязна. Селото е разположено на брега на живописния язовир Сопот и е най-древното населено място в Централен Балкан, със следи от човешко присъствие още от Неолита, открити в намиращата се в близост пещера Топля.

Групата приятели се вдъхновили да възродят красивото и впечатляващо с размерите си училище и да го превърнат в оживено, иновативно средище на творчески ентусиасти. Така се породила първоначалната идея за изграждане и развитие на Център за изкуства и занаяти. В желанието си да съхранят местните традиции и творчески дух, екипът на Шарена Задруга решават да се фокусират върху регионалната кухня и занаяти. С подкрепата на европейски експерти и изтъкнати български кулинарни специалисти, те планират да превърнат старото селско школо в Международно готварско училище, специализирано в традиционните балкански рецепти и кулинарни практики, но същевременно предлагащо основни програми като Френска кухня, Хлебарство и Сладкарство. Сградата на старата пекарна и баня ще се превърне в Училище по занаяти с работилници и ателиета за дърво, керамика, иконопис и традиционен текстил. Кампусът ще бъде енергийно-ефективен, високо-технологичен и устойчив.

Мисията на Асоциацията е да възроди и да спомогне предаването и популяризирането на стари регионални занаяти, използвайки традиционни и прогресивни методи на обучение, създавайки реални възможности за развитие на младите хора, допринасяйки за социалния и икономически просперитет на региона и изграждайки устойчиво пространство за междукултурен обмен на знания и умения.

Шарена Задруга продължават да работят усилено и да инвестират в реализацията на тази предизвикателна инициатива. Със собствени средства и с подкрепа от инвеститори са изразходвани над милион Евро за придобиване на сградите, разчистване на пространствата и земята от отломки, боклук и диворастящи храсти, заснемане на всички постройки и изработка на архитектурни и конструктивни чертежи(поради липса на оригинални такива), административно урегулиране на сгради и инфраструктура, събиране на екипи от професионалисти за двете училища, изработка на учебни програми и още, и още.

Предстоят обаче още много инвестиции и те се нуждаят от финансова подкрепа за първоначалното инфраструктурно развитие на бъдещия Център за кулинарни изкуства и занаяти. Ако и Вие като мен виждате потенциала и значимостта на този вдъхновяващ трансформационен проект, ако Вие също вярвате, че е важно да запазим и да направим достъпни занаятчийското и кулинарно наследство на България, ако смятате, че е важно да бъдем иновативни и приобщаващи, тогава моля Ви, подкрепете инициативата на Шарена Задруга!

В момента Сдружението набира средства за цялостна реконструкция на Центъра за обучение по занаяти - Шарена фабрика. В него ще се предлагат курсове по Дърворезба, Скулптура в дърво, Реставрация на мебели, Иконопис, Грънчарство, Керамика, Плъстене, Тъкачество, Бродерия, Изработка на фолклорна носия. Ще се наложи напълно да се преструктурират, подсилят, доизградят и обновят старата селска пекарна и баня. Целта е да бъде създадено едно функционално, светло, енергийно-ефективно и устойчиво пространство, като същевременно се запази духът и архитектурната идентичност на историческата сграда. Трябва, разбира се, да се започне с базова реконструкция.

И така, тази част от проекта е разделена в три фази:

Фаза I - Основна реконструкция и оборудване на сградата
Фаза II - Ще бъде изградено разширение, за машинно помещение и склад
Фаза III - Ще бъде интегрирана фотоволтаична електроцентрала, за да направи Центъра за обучение по занаяти самостоятелен и енергийно-ефективен

Сега подкрепям Шарена Задруга за първия етап от този проект, а именно:

Фаза I

Шарена Фабрика - Основна структура и оборудване

Реконструкция на покрив €75 000

Повишаване на височината на мансарден етаж, преустройство и ремонт €128 000

Нови прозорци и врати в цялата сграда (+ допълнителни покривни прозорци на последния етаж) 62 000 €

Нова настилка 51 000€

Нов водопровод и връзка към водопроводната система на селото 41 000 евро

Ново електрическо окабеляване и свързване към електрическата инсталация на селото 41 000 €

Изграждане на два санитарни възела в сградата 52 000 евро

Основно обзавеждане на помещения 50 000 €

ОБЩО €500 000

Прочетете повече за проекта на Сдружение Шарена Задруга ТУК.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
My name is Stefaniya and I am supporting my friends from the Sharena Zadruga Association, an NPO based in my home country of Bulgaria, in their unique initiative to bring back to life a beautiful yet deserted old school campus in the heart of the Balkan Mountains and turn it into an International Culinary Arts School & Heritage Crafts Training Center.

The core mission of Sharena Zadruga is to revive, grow and propagate regional heritage arts & crafts skills and traditional practices. Their Initiative was triggered by the coincidental discovery of this impressive historic school complex hidden in the mountain village of Golyama Zhelyazna in Bulgaria. The village lies on the shores of picturesque Sopot lake, in the Municipality of Troyan. The community is the most ancient inhabited place in the Central Balkans with Neolithic traces of human presence found in the Toplya cave, located right nearby.

The team of friends was immediately inspired to give life to this heritage site and turn it into a vibrant, innovative gathering place for creative enthusiasts. This is how the original idea of a Heritage Arts & Crafts Hub was brought about. Keeping the local traditions and spirit, the Sharena Zadruga team decided to focus on culinary art and handcrafts. Moving on to revive the main historic buildings in the village, they set out to turn the place into a global food & handcraft centre. With the support of top European experts and prominent local Chefs, they are planning to convert the old community school into an International Cooking School with a focus on the preservation of traditional Balkan home-style recipes while offering core programs like French Cuisine, Bread, Bakery, and Pastry. The old bathhouse will become a Crafts School with workshops in wood, ceramics, and traditional textiles. The campus will be smart, energy-efficient, and technological. The Association's goal is to bring back to life and pass on old vocational trades via a blend of traditional and digital mechanisms, creating actual opportunities for young people, contributing to the social & economic prosperity of the region, and building a sustainable space for intercultural knowledge exchange.

They have started planning the reconstruction of the old school and the old village bakery & bathhouse buildings with the idea to restore their historical architecture and spirit as much as possible. At the same time, they will fully renovate all systems and installations, introducing new technologies to turn them into comfortable, energy-efficient, and sustainable spaces. For this purpose, they have gathered a team of architects, designers, specialists in energy efficiency and heating, as well as geologists to conduct surveys and studies of the terrain and buildings. They are also working closely with a team of culinary and crafts specialists as well as tech experts in order to develop advanced technological & equipment plans for each and every room and common area within the complex.

Sharena Zadruga keep working hard and investing in the realization of this challenging initiative. They have already spent own funds and Angel Investor finances for over 1.5mil EUR for the acquisition of the buildings, the clearing of the spaces and land from debris, garbage, and wild-growing bushes, the creation of brand new building drawings (as none existed), administrative regulation of the buildings into current legal structures.

They do however still require substantial financial support for the initial infrastructural development of the future Culinary Arts & Heritage Crafts Hub. So, if you see the potential and significance of this transformational project the way I do, if you too believe it is important to preserve and render heritage craftsmanship and traditional food preparation accessible, if you feel that it is important to be innovative & inclusive, then please, support the Sharena Zadruga Initiative!

The Association is presently raising funds for the full reconstruction of Sharena Fabrika - The Heritage Crafts Training Center. There they will offer classes in old traditional crafts such as Woodcarving, Wood sculpture, Furniture restoration, Icon painting, Pottery, Ceramics, Felting, Weaving, Embroidery, and Folkloric dressmaking. In order to do so, they would need to completely restructure, reinforce, build up, and refurbish the old village Bakery & Bathhouse. The goal is to create a highly functional, bright, energy-efficient, and sustainable space while still preserving the spirit and architectural identity of the historic building. They need to start with the basics and render the building operational again.

So, this part of the project is split into three phases:
Phase I - Focuses on the core structure and equipment of the building
Phase II - An extension will be built to accommodate the larger machinery and to provide storage space
Phase III - A photovoltaic power plant will be integrated to render the Crafts Training Center self-reliant and energy-efficient

I am now helping Sharena Zadruga with the first stage of this project, namely:

PASE I

Sharena Fabrika - Core Structure & Equipment

Roof reconstruction €75 000

Raising the height of the mansard floor, restructuring, and refurbishing €128 000

New windows & doors throughout the building (+ additional roof windows on the top floor) €62 000

New flooring €51 000

New plumbing & connection to the village water system €41 000

New electric wiring & connecting to the village electric supply chain €41 000

Two bathroom facilities to be built within the building €52 000

Basic furnishing of spaces €50 000

TOTAL €500 000


You can find out more about our project HERE

Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €25 
  • 2 mos
 • Anonymous
  • €20 
  • 2 mos
 • Anonymous
  • €25 
  • 3 mos
 • Ralitsa Dudeva
  • €100 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • €9 
  • 5 mos
Donate

Fundraising team (2)

STEFANIYA KANCHEVA
Organizer
Lyon
Juri Staikov
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee