Main fundraiser photo

Send Sas Down Under to Get Back Up Again

Donation protected
(English/French below)
Hoi, dit is onze lieve vriendin Saskia.

Na jaren van gezondheidsklachten waarbij uitputting en steeds meer pijn op de voorgrond traden, kreeg Saskia dertien jaar geleden de diagnose ME: Myalgische Encefalomyelitis (vaak genoemd in combinatie met CVS: het chronisch vermoeidheidssyndroom). De meeste tijd brengt zij daarom door in bed of op de bank.

Met deze crowdfunding vragen wij jullie hulp om Saskia een kans te geven op volledig (!) herstel. Mocht je na het lezen van deze tekst overwegen om een donatie te doen, let er dan op dat de optionele fooi voor het platform aanpasbaar is.

Ernstig invaliderende ziekte
ME geldt als multisysteemziekte, wat betekent dat de ziekte een groot aantal hersen- en lichaamsfuncties aantast. Daaronder vallen bijvoorbeeld het immuunsysteem, het hart en de bloedcirculatie, en de hormoonproductie. Later kwam daar voor Saskia de diagnose Tick Borne Disease bij; een bacteriële infectie veroorzaakt door een tekenbeet met o.a. reactieve artritis tot gevolg.
Symptomen en prognose
Symptomen zoals het niet kunnen inspannen, oorsuizen, ontstekingen, spierpijnen, brainfog, niet kunnen lopen en niet uitgerust zijn na slapen, zijn elke dag van grote invloed op Saskia's leven. Boodschappen halen kan zij hierdoor al jaren niet meer. Het dagelijkse ochtendritueel van opstaan, eten maken, douchen en aankleden kost haar zoveel energie dat het onmogelijk is om deze stappen achtereenvolgens uit te voeren. Elke dag heeft Saskia hulp nodig bij taken die voor gezonde mensen heel normaal zijn.

Wanneer je de diagnose ME hebt, is de prognose onvoorspelbaar. Saskia heeft periodes gekend waarin niets anders lukte dan in bed liggen en kijken naar de vogels voor het raam. Saskia's grootste passie - muziek maken - lukt uitsluitend op goede dagen en dan alleen als andere mensen alle zorg (zoals koken en afwassen) uit handen nemen. Omdat Saskia naast haar zelfstandigheid ook een deel van haar inkomen verloor door de ziekte, is het voor haar heel moeilijk om aan een passend huis te komen. Daarom verblijft zij momenteel in een caravan op een camping.
Hoop
In Nederland is Saskia regulier 'uitbehandeld', echter geven zij en haar vrienden en familie niet op! De afgelopen jaren heeft Saskia haar hoop gevestigd op het complementaire circuit. Deze kostbare therapieën betaalt zij met financiële hulp van dierbaren. Dit zorgt ervoor dat haar situatie enigszins stabiel blijft, maar heeft ondanks de vele inspanningen nog niet geleid tot het beoogde herstel.

Wij gunnen Saskia het leven dat zij zou hebben wanneer deze ziekte haar niet zou belemmeren om ‘mee te doen’ met alles wat voor ons vanzelfsprekend is. Ook horen wij haar heel graag zingen! Van beroep is Saskia muziektherapeut en de meeste werkervaring heeft zij in de psychiatrie. Daarnaast gaf zij als vrijwilliger muziekworkshops bij VU ziekenhuis Kinderstad, organiseerde benefietconcerten, jamsessies en trad zij regelmatig op als singer/songwriter. Op haar website ‘Saskia Vertelt’ deelt Saskia ervaringsverhalen over muziek en de weg naar herstel.

Wij kennen Saskia als een positieve, betrokken en liefdevolle vrouw die nog zoveel meer in haar mars heeft wanneer zij zich vrij zou kunnen bewegen en ontplooien.
Nu het goede nieuws… dit is mogelijk!

Levensveranderende therapie
In Australië is een therapie ontwikkeld die Saskia de kans geeft om volledig (!) te herstellen van deze invaliderende ziekte. Deze behandeling heet NeuroPhysics. Een aantal Nederlandse lotgenoten zijn Saskia al voorgegaan en allemaal ervaren zij herstel na het volgen van deze therapie. Het totale traject zal intensief zijn en zo'n twee jaar in beslag nemen. Voor de eerste periode zal Saskia moeten afreizen naar Australië.

Voor de therapie, haar verblijf, mantelzorg en reis is geld nodig. Het is voor Saskia onmogelijk om dit bedrag bij elkaar te sparen. Daarom zijn wij: Lindsey, Nikky, Lisa en Niske, deze crowdfunding gestart en vragen hierbij om jullie hulp.

Help Saskia om haar gezondheid terug te winnen
Saskia verlangt ernaar om weer zelfredzaam te zijn; vanuit een eigen woning op de fiets boodschappen te doen, spontaan met vrienden af te spreken, samen te dineren, met gemak huishoudelijke taken te verrichten, een wandeling te kunnen maken, met kinderen te werken en haar beroep uit te oefenen.

Door mee te doen met deze crowdfunding vergroot je voor Saskia de kans om een gewoon leven te kunnen leiden. Zo kan zij ook weer voor veel mensen iets moois betekenen met haar prachtige muzikale talent.

Doneer!
Klik op de donatieknop om de verandering in gang te zetten die Saskia NU heel hard nodig heeft. Mede namens Saskia, enorm bedankt voor de kans die je haar geeft op een normaal bestaan. Met jouw donatie maak je het verschil.

Lindsey, Nikky, Saskia (derde op de foto), Lisa en Niske
----------------------------------------------------------------------------------------------
Dear people,

we are doing this to support our dear friend Saskia (second from the right).

After years of health issues characterized by exhaustion and increasing pain, Saskia was diagnosed with ME (Myalgic Encephalomyelitis) thirteen years ago, often referred to in conjunction with Chronic Fatigue Syndrome (CFS). Consequently, she spends most of her time in bed or on the couch.

Through this crowdfunding campaign, we are asking for your help to give Saskia a chance at full (!) recovery.

Severe debilitating illness
ME is considered a multisystem disease, meaning it affects a wide range of brain and body functions. This includes the immune system, heart and blood circulation, as well as hormone production. Later, Saskia was also diagnosed with Tick Borne Disease, a bacterial infection caused by a tick bite, resulting in reactive arthritis among other symptoms.

Symptoms and prognosis
Symptoms such as exertional intolerance, tinnitus, inflammation, brain fog, inability to walk, non-restorative sleep, and muscle pain have a significant impact on Saskia's daily life. She hasn't been able to go grocery shopping for years. The simple morning routine of getting up, preparing meals, showering, and getting dressed consumes so much energy that it's impossible to perform these tasks consecutively. Every day, Saskia needs assistance with tasks that healthy individuals consider normal.
When diagnosed with ME, the prognosis is unpredictable. Saskia has experienced periods where all she could do was lie in bed and watch the birds outside her window. Pursuing her greatest passion—making music—only happens on good days, and even then, it requires others to take care of everyday tasks like cooking and washing dishes. Alongside losing her independence, Saskia also lost a portion of her income due to the illness, making it extremely difficult for her to find suitable housing. Consequently, she is currently staying in a caravan at a campsite.

Hope
In the Netherlands, Saskia has exhausted conventional treatment options, but she and her friends and family refuse to give up! In recent years, Saskia has placed her hope in complementary therapies. She funds these expensive therapies with the help of loved ones. While this has helped stabilize her condition to some extent, despite the tremendous efforts, it hasn't resulted in the desired recovery.

We want Saskia to experience the life she would have if this illness didn't hinder her from participating in everything that we take for granted. We would also love to hear her sing! Saskia is a music therapist by profession, with most of her work experience in psychiatry. Additionally, she volunteered to conduct music workshops at the VU Hospital Children's Town, organized benefit concerts and jam sessions, and regularly performed as a singer-songwriter.

We know Saskia as a positive, compassionate, and loving woman who has so much more to offer if she could move and develop freely. Now for the good news... this is possible!

Life-changing therapy
In Australia, a therapy has been developed that gives Saskia the opportunity for complete (!) recovery. This treatment is called NeuroPhysics. Several fellow Dutch individuals with similar conditions have already undergone this therapy, and they have all experienced improvements after completing it. The entire process will be intensive and take approximately two years. Initially, Saskia will need to travel to Australia.
Funds are needed for the therapy, her accommodation, caregiving support, and travel expenses. It is impossible for Saskia to save up this amount on her own. That's why we, Lindsey, Nikky, and Lisa, have started this crowdfunding campaign and are asking for your help.

Help Saskia regain her health
Saskia has a strong desire to regain her independence, to be able to do her grocery shopping from her own home on a bicycle, spontaneously meet friends, dine together, effortlessly carry out household tasks, take walks, work with children, and pursue her profession.
By participating in this crowdfunding campaign, you increase Saskia's chances of returning to a normal life. In the future, she can bring beauty to the lives of many more people with her wonderful musical talent.

Donate!
Click on the donation button to initiate the change that Saskia urgently needs right now. On behalf of Saskia, we sincerely thank you for the opportunity you are giving her to have a normal existence. Your donation will make a difference.

Lindsey, Nikky, Lisa and Niske

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bonjour à vous, je vous présente notre chère amie Saskia.


Après de nombreuses années où elle a vu les problèmes de santé tels que la fatigue et la douleur devenir de plus en plus prédominantes, Saskia a reçu il y a treize ans le diagnostic de l'ME : Myalgique Encefalomyelitis (souvent associée au syndrome de fatigue chronique, ou SFC). Elle est obligée de passer la plupart de son temps alitée ou sur le canapé.
Aussi, au travers de cette collecte de fonds, nous sollicitons votre aide pour offrir à Saskia une chance de guérison complète.


Maladie gravement invalidante
L'ME est considérée comme une maladie « multi-systémique », ce qui signifie qu'elle affecte de nombreuses fonctions cérébrales et corporelles. Cela inclut, par exemple, le système immunitaire, le cœur et la circulation sanguine, ainsi que la production hormonale.

Saskia a également été diagnostiquée avec une maladie proche de Lyme (maladie transmise par les tiques) sous une forme d’arthrite réactive (on parle de manifestations rhumatologiques de la maladie de Lyme)


Symptômes et pronostic
Des symptômes tels que l'incapacité à se dépenser physiquement, les acouphènes, les inflammations, la confusion mentale, l'incapacité à marcher, la fatigue persistante après le sommeil et les douleurs musculaires ont un impact majeur sur la vie quotidienne de Saskia. Elle ne peut plus faire ses courses depuis des années. La routine matinale habituelle consistant à se lever, préparer un repas, prendre une douche et s'habiller lui demande tellement d'énergie qu'il est impossible d'accomplir ces étapes les unes après les autres. Chaque jour, Saskia a besoin d'aide pour des tâches qui sont normales pour des personnes en bonne santé.
Lorsque l'on reçoit un diagnostic d'ME, le pronostic est imprévisible. Saskia a connu des périodes où elle ne pouvait rien faire d'autre que rester au lit à regarder les oiseaux par la fenêtre. Sa plus grande passion, la musique, ne peut être pratiquée que lors des bons jours, et seulement si d'autres personnes prennent en charge toutes les tâches de soin (comme la cuisine et la vaisselle). En raison de la perte de son indépendance et d'une partie de son revenu en raison de la maladie, il lui est très difficile de trouver un logement adapté. C'est pourquoi elle réside actuellement dans une caravane sur un camping.


Espoir
Aux Pays-Bas, Saskia a épuisé les options de traitement conventionnelles ; cependant, elle, ses amis et sa famille ne baissent pas les bras ! Ces dernières années, Saskia a mis son espoir dans des thérapies complémentaires. Elle finance ces thérapies coûteuses avec l'aide financière de ses proches. Cela lui permet de maintenir une certaine stabilité dans sa situation, mais malgré tous ses efforts, cela n'a pas encore conduit à la guérison escomptée.
Nous souhaitons offrir à Saskia la vie qu'elle aurait si cette maladie ne l'empêchait pas de participer à tout ce qui nous semble naturel. Nous aimons également l'entendre chanter ! Saskia est musicothérapeute de profession et a une expérience de travail principalement dans le domaine de la psychiatrie. En tant que bénévole, elle a animé des ateliers de musique à l'hôpital VU Kinderstad, organisé des concerts de bienfaisance, des sessions d'improvisation et se produisait régulièrement en tant que chanteuse et compositrice. Nous connaissons Saskia comme une femme positive, engagée et aimante, qui a encore tellement de potentiel à développer si elle pouvait être libre de se déplacer et de s'épanouir.
Maintenant, les bonnes nouvelles... c'est possible !

Thérapie qui change la vie
En Australie, une thérapie appelée NeuroPhysics a été développée, offrant à Saskia la possibilité de se rétablir complètement. Plusieurs personnes atteintes de la même maladie aux Pays-Bas ont déjà suivi cette thérapie et elles ont toutes constaté une amélioration de leur état de santé. Le parcours complet sera intensif et durera environ deux ans. Saskia devra se rendre en Australie pour la première phase du traitement.

Pour la thérapie, son séjour, les soins prodigués et les voyages, des fonds sont nécessaires. Saskia est dans l'incapacité de réunir cette somme par ses propres moyens. C'est pourquoi Lindsey, Nikky et Lisa ont lancé cette campagne de financement participatif et sollicitent votre aide.


Aidez Saskia à retrouver sa santé
Saskia aspire ardemment à retrouver son autonomie : faire ses courses à vélo depuis son propre logement, organiser spontanément des rencontres avec des amis, partager des repas ensemble, accomplir aisément les tâches ménagères, faire des promenades, travailler avec des enfants et exercer sa profession.

En participant à cette campagne de financement participatif, vous augmentez les chances de Saskia de mener une vie normale. Ainsi, elle pourra apporter beaucoup plus de belles choses à de nombreuses autres personnes à l'avenir grâce à son merveilleux talent musical.


Faites un don!
Cliquez sur le bouton de don pour amorcer le changement dont Saskia a désespérément besoin dès maintenant. Au nom de Saskia, nous vous remercions énormément de lui donner la chance de mener une existence normale. Votre don fait la différence.


Lindsey, Nikky, Lisa et Niske
Donate

Donations 

 • Iris Koningen
  • €20 
  • 4 mos
 • Annegreet Ottow-Boekeloo
  • €25 
  • 6 mos
 • Barbara Breedijk
  • €20 
  • 7 mos
 • Anonymous
  • €5 
  • 7 mos
 • Anonymous
  • €250 
  • 8 mos
Donate

Fundraising team (5)

Lindsey, Nikky, Lisa, Niske
Organizer
Niske Haremaker
Team member
Lindsey Van Dijk
Team member
Monique Veenswijk
Team member
Lisa Jonk
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee