SAVE THE PHILADELPHIA LITHUANIAN MUSIC HALL

Dear fellow Lithuanian Americans and Friends,

In 1907, the Lithuanian Music Hall Association was established in Philadelphia and its members built a grand three-story building named Lithuanian Music Hall or as we affectionately call it Lietuviu Namai. Over the years, the Hall hosted numerous Lithuanian concerts, banquets, plays, folk dance shows, weddings, birthdays and Lithuanian Independence commemorations and celebrations. It has held fund-raising efforts for Lithuania during World War I and World War II and many relief efforts for Lithuania during the Cold War. It has provided the facilities for language courses, folk dance practices, choir rehearsals and for meetings of such groups as the Folk Art Institute, Amber Roots and others. During the late 1980’s it served as a base for the Communication Center of the Lithuanian American Community and its efforts to provide accurate information to activists across the country who sought to enlist the help of the Congress and President of the United States of America to support and ultimately recognize Lithuania’s independence. In 2018, the Lithuanian Music hall hosted the joint concert of the Lithuanian Army and Pennsylvania National Guard bands in a celebration of 25 years of partnership.

The costs of operating and maintaining the Lithuanian Music Hall over the years were always funded by hall rentals, the annual Lithuanian Fair (Muge) and other special fund-raising events, run by volunteers.

With the onslaught of the COVID-19 pandemic, operations of the Lithuanian Music Hall have come to a grinding halt. We have been unable to rent our halls for any type of gatherings since March and have nearly exhausted all cash reserves. COVID-19 has forced us to cancel the 44th annual Lithuanian Fair (Muge), our largest annual fund-raising event. This has caused a severe cash emergency as utility, insurance, real estate tax and amortization costs still need to be paid. Unfortunately, there are no government support programs for 100% volunteer run operations such as ours.

In 1980, with some foresight, the Lithuanian Cultural Center of Philadelphia was established and maintained as a non-profit, federal tax exempt, IRC-501(c)(3) organization. The ownership of the Lithuanian Music Hall has now effectively been transferred to the Lithuanian Cultural Center of Philadelphia (tax id 22-2482807).

The survival of our dear Lithuanian Music Hall now is dependent on the generosity of your support. Your donation is tax deductible and will help preserve the memories of the past and maintain the Lithuanian Music Hall for the future, while we wait for the vaccines to take effect so we can return to a state of normalcy. We ask for whatever support you can afford to help save the Lithuanian Music Hall in Philadelphia. Donors of $500 of more will be forever memorialized on a plaque in the Lithuanian Music Hall lobby. A letter of appreciation and an invitation to a celebration at the conclusion of a successful “Save the Hall” campaign will be sent to all supporters when public health safety permits.

To make a donation, please use the DONATE Button or you can send a check payable to: Lithuanian Cultural Center of Philadelphia. Please mail your check to Mr. Tom Stanuikynas, Treasurer, at the address listed below.

On behalf of ourselves and the Board of Directors of the Lithuanian Cultural Center of Philadelphia, we wish you a healthy Christmas and thank you in advance for your support.

Vytas Maciunas, President

Tom Stanuikynas, TreasurerLithuanian Cultural Center of Philadelphia

Lithuanian Music Hall

2715 East Allegheny Avenue

Philadelphia, PA 19134MUMS REIKIA JŪSŲ PAGALBOS KAD IŠLAIKYTUME FILADELFIJOS LIETUVIŲ NAMUS

Mieli Lietuviai,

1907 m. Filadelfijoje buvo įkurta „Lietuvių namų“ asociacija, kurios nariai pastatė didingą trijų aukštų pastatą, pavadintą „Lietuvos muzikos salė“ arba, kaip meiliai vadiname „Lietuvių namais“. Bėgant metams salėje vyko daugybė lietuviškų koncertų, banketų, vaidinimų, tautinių šokių šou, vestuvių, gimtadienių ir Lietuvos Nepriklausomybės minėjimų bei kitų švenčių. Šie Lietuvių namai padėjo rinkti pagalbos lėšas Lietuvai per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus ir davė daug pagalbos Lietuvai šaltojo karo metu. Taipogi suteikė patalpas lietuvių kalbos kursams, tautinių šokių koncertams , chorų repeticijoms ir tokių grupių kaip Liaudies meno institutas, Gintaro šaknys ir kt. susitikimams. Devintojo dešimtmečio pabaigoje šie namai buvo pagrindinis Amerikos lietuvių bendruomenės komunikacijos centras ir suteikė tikslią informaciją aktyvistams visoje šalyje, kurie siekė pasitelkti Kongreso ir Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento paramą ir palaikymą, galiausiai pripažinusiems Lietuvos nepriklausomybę. 2018 m. „Lietuvių namų“ salėje vyko bendras Lietuvos kariuomenės ir Pensilvanijos nacionalinės gvardijos kolektyvų koncertas, švenčiantis 25 metų partnerystę.

Lietuvos muzikos salės eksploatavimo ir priežiūros išlaidos per metus visada buvo finansuojamos iš salių nuomos, kasmetinės Lietuvos mugės („Muge“) ir kitų specialių lėšų rinkimo renginių, kuriuos organizavo savanoriai.

Prasidėjus COVID-19 pandemijai, Lietuvos muzikos salės nuomų operacijos sustojo. Nuo kovo mėnesio negalėjome išnuomoti sales bet kokio pobūdžio susibūrimams ir beveik išnaudojome visas pinigų atsargas. COVID-19 privertė atšaukti 44-ąją kasmetinę Lietuvos mugę („Muge“), didžiausią mūsų kasmetinį lėšų rinkimo renginį. Tai sukėlė didelę grėsmę išlikimui, nes šiuo metu reikia sumokėti visas komunalines paslaugas, draudimą, nekilnojamojo turto mokestį ir amortizacijos išlaidas. Deja, nėra vyriausybės paramos programų, skirtų 100% savanorių vykdomoms operacijoms, tokioms kaip mūsų.

Gal ir pramatant ateities sunkumus, 1980 metais buvo įsteigtas ir užregistruotas Filadelfijos lietuvių kultūros centras ( Lithuanian Cultural Center of Philadelphia) kaip pelno nesiekianti, nuo federalinių mokesčių atleidimą turinti organizacija pagal JAV valdžios IRC-501 (c)(3) reikalavimus. Šiuo metu, “Lietuvių namų” nuosavybė faktiškai perkelta į Fildadelfijos lietuvių kultūros centrą (mokesčio kodas 22-2482807).

Šiuo metu mūsų brangių Lietuvių Namų išlikimas priklauso nuo mūsų visų palaikymo ir dosnumo. Jūsų auka yra federalinių mokesčių neapmokestinama( Tax Deductible) , todėl prašome prisidėti išsaugojant praeities prisiminimus ir išlaikyti ateičiai, kol laukiame vakcinų įsigaliojimo, kad galėtume grįžti į įprastą būseną. Mes prašome bet kokios paramos, kurią galite sau leisti, kad išsaugotumėte Lietuvių namus Filadelfijoje. Jeigu jūs skirsite didesnę negu 500 USD auką, tai Jūsų vardas visiems laikams bus įamžintas atminimo lentoje Lietuvių namų vestibiulyje. Taipogi kada tik atsiras galimybė mums visiems vėl kartu susiburti , padėkos raštas ir kvietimas į šventę „Išgelbėk salę“ bus išsiųsti visiems prisidėjusiems prie šios akcijos.

Norėdami paaukoti kreditine kortele ar „PayPal“, naudokite žemiau esantį mygtuką DONATE:

Taip pat galite išsiųsti čekį:
LITHUANIAN CULTURAL CENTER OF PHILADELPHIA.
Prašome atsiųsti čekį mūsų iždininkui Tomui Stanuikynui žemiau nurodytu adresu:
2715 E. Allegheny ave. Philadelphia Pa 19134

Savo ir Filadelfijos lietuvių kultūros centro direktorių tarybos vardu linkime sveikų Šventų Kalėdų ir iš anksto dėkojame už palaikymą.


Vytas Maciūnas
Valdybos pirmininkas

Tom Stanuikynas
iždininkas

Donations

Become an early supporter

Your donation matters

Organizer

The Lithuanian Cultural Center of Philadelphia
 
Registered nonprofit
Donations are typically 100% tax deductible in the US.

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.