Main fundraiser photo

La Ribottiglia. Una borraccia per gli studenti

Donation protected
Ciao! Siamo i ragazzi e le ragazze dell’ITSOS Albe Steiner di Milano
(in albanese, filipino and romanian below) 

Lo sapevi che in Italia ogni anno vengono consumate miliardi di bottiglie di plastica ? E che molte di queste non vengono riciclate ma finiscono disperse nell’ambiente?

Basta guardarsi intorno per notarlo. Anche nei mari ormai è normale vedere la plastica in mezzo ai pesci. È una cosa assurda, una follia.

Abbiamo fatto una ricerca sui consumi nella nostra scuola, chiedendo a chi ricarica i distributori, al bar e alle persone che la portano da casa e scoperto che una scuola come la nostra consuma decine di migliaia di bottiglie di plastica ogni anno. Circa 50.000! 

Vogliamo fare qualcosa per dare il nostro contributo per un mondo meno inquinato  e abbiamo deciso di produrre  delle borracce da dare agli studenti della nostra scuola. Abbiamo calcolato che con 1.000 euro potremo comprare abbastanza borracce per tutti gli studenti, insegnanti e personale della scuola. Se riusciamo a superare questa cifra potremo comprarle di migliore qualità, personalizzarle con il logo della scuola e anche produrre dei pannelli informativi che spieghino l'importanza di bere l'acqua del rubinetto.

Per finanziare il nostro progetto abbiamo bisogno anche del tuo aiuto.  Con un piccolo contributo ci darai una mano a comprare tante borracce da distribuire a scuola.  Bastano anche pochi euro.

Aiutaci a risparmiare migliaia di bottiglie di plastica. Aiutaci a migliorare l’ambiente. Grazie!

---

Il lato C
La Ribottiglia è una idea nata da un laboratorio sullo sviluppo sostenibile, Agenda 2030  e la lotta ai cambiamenti climatici.
Il laboratorio è una delle attività del progetto Lato C , promosso da Step4  e sostenuto dal bando B-circular, fight climate change! promosso da punto.sud nell'ambito del progetto There isn’t a PLANet B! , finanziato dalla Commissione Europea, programma DEAR (Development Education and Raising Awareness). Il lato C ha l’obiettivo di modificare l’atteggiamento delle giovani generazioni verso i temi dello sviluppo sostenibile, aumentandone le capacità di comprensione critica e l’attitudine a impegnarsi attivamente per la lotta ai cambiamenti climatici.


ALBANESE

Përshëndetje! Jemi djemtë e vajzat e ITSOS Albe Steiner nga Milano.

A e dije se në Itali çdo vit konsumohen miliarda shishe plastike? Dhe shumë nga këto nuk riciklohen por përfundojnë të shpërndara nëpër ambient?

Mjafton të shohim përreth për t'a vënë re. Edhe në dete tashmë është normale të shohësh plastikën në mes të peshave. Është diçka absurde, një çmenduri.

Kemi bërë një studim rreth konsumit në shkollën tonë, duke pyetur personat që mbushin makineritë e shitjes, në bar dhe personave që e marrin nga shtëpia. Është zbuluar se një shkollë si e jona konsumon qindra e mijra shishe plastike në vit. Rreth 50.000!

Duam të bëjmë diçka për të dhënë kontributin tonë për një botë më pak të ndotur dhe kemi zgjedhur të prodhojmë termus për t'ja dhënë studentëve të shkollës sonë. Kemi llogaritur se me 1000€ mund të blejmë mjaftueshëm termus për të gjithë studentët, mësuesit dhe personelit të shkollës. Nëse mundemi të superojmë këtë shumë do të mund t'i blejmë të një kualiteti më të mirë, të personalizuara me logon e shkollës si dhe të prodhojmë panele informative që shpjegojnë rëndësinë e të pirit të ujit nga rubineti.

Për te financuar projektin tonë kemi nevojë edhe për ndihmën tënde. Me një kontribut të vogël do të na japësh nje dorë për të blerë shumë termus  për t'i shpërndarë nëpër shkollë. Mjaftojnë edhe pak euro.

Na ndihmo të kursejmë mijëra shishe plastike. Na ndihmo të përmirësojmë ambientin. Faleminderit!

FILIPINO

Alam mo bang sa Italia bilyun bilyong bote ng plastika ang nagagamit bawat taon? At marami sa mga ito ang hindi na recycle at napupunta ang iba sa kapaligiran
umingin lamang sa paligid upang itoy mapansin. Kahit sa dagat normal na ngayon ang makakita ng plastik sa gitna ng mga isda. At isang walang Katuturang bagay at kabaliwan.              
Gumawa kami ng pagsasaliksik tungkol sa pagkonsumo sa aming paaralan, na tinanong kung sino ang kinukunan ng dispenser , ang bar at ang taong dinala nila mula sa bahay ay natuklasan namin na ang isang paaralan na tulad namin ay kumakain ng libu-libong bote ng plastika taon taon. Mga 50,000.  Nais naming gumawa ng isang kontribusyon sa isang hindi gaanong maruming mundo at nagpasya kaming gumawa ng mga bote ng tubig na ibibigay sa mga mag aaral ng aming paaralan. Kinalkula namin sa halagang 1,000€ makakabili kami ng bote ng tubig para sa lahat ng mag- aaral, guro at kawani ng paaralan. Kung malampasan natin ang halaga neto maaari nating bilhin ang mas mataas na kalidad , pwede ring pasadya gamit ang logo ng ating paaralan at paggawa ng impormasyon na magpapaliwanag ng kahalagahan ng inuming tubig mula sa gripo.                                                    
Upang matustusan ang aming proyekto kailangan namin ng inyong tulong.                                                    
Kaunting kontribusyon para makabili ng maraming bote ng tubig upang maipamahagi sa paaralan.Tulungan nyo kami para maiwasan natin na gumamit ng plastik na bote . Tulungan nyo kami na mapabuti ang kapaligiran. Salamat kung nais mo magagawa natin ito.

ROMANIAN

Salut!Suntem băieții și fetele din ITSOS Albe Steiner din Milano.

Știați că miliarde de sticle de plastic sunt consumate în fiecare an în Italia? Și că multe dintre acestea nu sunt reciclate, ci ajung dispersate în mediu?

Uită-te în jur pentru a observa asta. Chiar și în mări este normal să vedem plastic printre pești. Este absurd, nebunie.

Am făcut o cercetare privind consumul în școala noastră, întrebând pe cine reumplea dozatoarele, la bar și oamenii care îl aduc de acasă și am constatat că o școală ca a noastră consumă zeci de mii de sticle de plastic în fiecare an. Aproximativ 50.000!

Vrem să facem ceva pentru a ne aduce contribuția la o lume mai puțin poluată și am decis să producem sticle de apă pe care să le dăm elevilor școlii noastre. Am calculat că, cu 1.000 de euro, vom putea cumpăra suficiente sticle de apă pentru toți elevii, profesorii și personalul școlii. Dacă vom reuși să depășim această cifră, vom putea să le cumpărăm de o calitate mai bună, să le personalizăm cu sigla școlii și chiar să producem panouri informative care explică importanța consumului de apă de la robinet.

Pentru a finanța proiectul nostru avem nevoie și de ajutorul dvs. Cu o mică contribuție ne veți ajuta să cumpărăm multe sticle de apă pe care să le distribuim la școală. Chiar și câtiva euro sunt suficienti.

Ajutați-ne să economisim mii de sticle de plastic. Ajutați-ne să îmbunătățim mediul. Mulțumim!

Organizer

Step4 Impresa sociale
Organizer
Milan, Lombardia

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee