Main fundraiser photo

Re.flex.ion : Orca | Art to end Captivity |

Donation protected
* En Català a continuació
* En Español a continuación
* Nederlandse vertaling hieronder

ENGLISH

Can we hear the infinity of the Ocean? The sound of family? Of connection? Of bonding?

Get ready to be part of an excited Orca pod searching for food, to experience the disorientating effects of captivity and to rejoice in the infinity of the ocean! Re.flex.ion : Orca opens up your senses to experience an acoustic world beyond our imagination!

Follow the journey of an Orca from the security of family and community in the infinite ocean to the confines of a tank enclosure in this immersive acoustic experience. Re.flex.ion : Orca aspires to invoke empathy and contemplation to the plight of Orcas and other sonic species kept in captivity.

Re.flex.ion brings the acoustic world of Orcas within the human range of perception and acoustically mimics the experience Orcas undergo in captivity, presented in stark contrast to the sonic freedom of communication in their natural environment.

All species on earth have their own unique way of relying on their senses to shape their reality. With humans having a very well-developed sense of vision, we often forget that not all species  “view” the world the same way we do. When thinking about captivity, we often lack awareness of these differences.

As we often are not fully aware of the depth and complexity of the senses in other species, it is difficult for us to empathise with a reality we simply cannot comprehend. 

For Orcas, this reality is strongly built in acoustics

And it stretches far beyond what humans can perceive.


 
The aim of Re.flex.ion is to show “us” humans how deeply a concrete and glass water tank can disturb the health of sound-community-building species. By using advanced Spatial Sound Technology (4DSOUND ), the installation creates full sound awareness of the immense acoustic contrast between freedom and captivity. 

The project brings a new way to portray their living conditions in captivity on a new sensory level, striving to bring a deeper understanding of the circumstances Orcas and other species have to endure in the entertainment industry. 

Re.flex.ion: Orca and Artist/Creator Alba Vega Mulet just concluded the residency at the renowned Spatial Sound Institute  in Budapest, with the fundamental help of the talented collaborators:
Jordie Hoogervorst
Marina Mulet i Gayà 
Robin Koek
Ruben Hoogervorst 

This residency has given us the chance to develop and present Re.flex.ion for first time, using 4DSOUND, Spatial Sound Technologies.

Based in Amsterdam, Alba and the team are dedicated to use their extensive knowledge of acoustics and passion for nature and arts to raise awareness on the acoustic impact of human action on underwater species. 

The team has been working on Re.flex.ion since 2015, a journey that brought us to the Northern tip of Norway, the wilderness of Vancouver Island and the beautiful San Juan islands (WA) to observe and be close to Orcas and develop Re.flex.ion.

Re.flex.ion : Orca is a thoughtful work made possible by the trust of many amazing beings. The supporters and endorsers list just keeps growing, and we are immensely grateful for it.
 
Alba, Jordie and Marina, continue the hard work to bring Re.flexion to all the possible audiences.
We need you more than ever to bring the project to further audiences and reach as much public as needed.

Your support to Re.flex.ion will be used for the further development of the piece (based in audience’s feedback) and to bring and adjust the message to as many locations, events and audiences, as possible.

Please donate by clicking the Donate Now button on the right side of this page.


Your help allows us to keep working on bring people into the acoustic realms of Nature! 

 
 THANK YOUCATALÀ

Podem escoltar l’infinit de l’Oceà?  El so de la família?  De connexió?  D’unió? 
Prepareu-vos per formar part d’un entusiasta grup d’Orques a la recerca de menjar, per experimentar els efectes desorientadors de la captivitat i per reunir-vos amb l’infinit de l’Oceà, de nou.

Re.flex.ion: Orca obre els teus sentits per experimentar un món acústic més enllà de la nostra imaginació.

Seguiu el viatge d’una Orca des de la seguretat de la família i la comunitat, a l’Oceà infinit, fins als límits d’un tanc de captivitat; en aquesta experiència immersiva.  Re.flex.ion: Orca aspira a invocar l’empatia i la contemplació davant la difícil situació d’Orques i altres espècies sonores reteses en captivitat. 

Re.flex.ion apropa el món acústic de les Orques al rang de percepció humà i presenta acústicament l’experiència que les Orques experimenten en captivitat. Tot açò en fort contrast amb la llibertat sonora de comunicació, del seu entorn natural. 

Totes les espècies de La Terra tenen la seva manera única de confiar en els seus sentits per donar forma a la seva realitat.
Els humans, què tenim la visió molt ben desenvolupada, sovint oblidem que no totes les espècies “veuen” el món de la mateixa manera, que nosaltres ho fem.

A l’hora de pensar en la captivitat, sovint ens manca consciència d’aquestes diferències. 

Com que moltes vegades no som plenament conscients de la profunditat i la complexitat dels sentits d’altres espècies, és difícil que puguem empatitzar amb una realitat, que simplement no podem comprendre. 
Per a les Orques, aquesta realitat està fortament construïda sobre l’acústica

I s’estén molt més enllà del que els humans poden percebre.

L’objectiu de Re.flex.ion és mostrar-nos als humans, fins a quin punt un tanc de formigó i vidre, pot pertorbar la salut d’aquestes espècies, de comunicació sonora.


Amb la tecnologia avançada de disseny de So Espacial (4DSOUND ), la instal·lació crea una entorn de plena consciència sonora, de l’immens contrast acústic entre llibertat i captivitat

El projecte aportarà una nova perspectiva sobre les condicions de vida en captivitat (a nou nivell sensorial), convidant-nos a l’esforç per comprendre, més a fons, les circumstàncies que Orques i altres espècies, han de suportar en la indústria de l'entreteniment. 


Re.flex.ion: Orca i Alba Vega Mulet  acaben de concloure la residència al reconegut Spatial Sound Institute  a Budapest, amb l'ajuda fonamental i el talent dels col.laboradors:
Jordie Hoogervorst
Marina Mulet i Gayà 
Robin Koek
Ruben Hoogervorst 

Aquesta residència ens ha permès desenvolupar i presentar Re.flex.ion per primera vegada, utilitzant tecnologies de So Espacial.

Amb seu a Amsterdam, Alba i l’equip de Re.flex.ion, es dediquen a utilitzar els seus coneixements en acústica i la seua passió per la natura i les arts, per sensibilitzar sobre l’impacte acústic de l’acció humana sobre les espècies submarines.

L’equip treballa amb Re.flex.ion des del 2015, un viatge que ens ha portat des de la punta nord de Noruega, a l’illa de Vancouver i a les belles illes de Sant Joan (Washington) per observar les Orques i desenvolupar Re.flex.ion.

Re.flex.ion: Orca és una obra reflexiva feta possible per la confiança de molts de vosaltres. La llista de col·laboradors i mecenes no deixa de créixer i estem molt agraïts. 

Alba, Jordie i Marina, continuen treballant dur per portar Re.flex.ion a totes les audiències possibles. 
Ara més que mai, vos necessitem per portar el projecte a més audiències i arribar tant públic com en siga possible.

El vostre suport a Re.flex.ion s’utilitzarà per a continuar el desenvolupament de la peça (basada en el comentari del públic) i per portar i ajustar el missatge a tantes localitzacions, esdeveniments i públic, com sigui possible.

Si voleu ser part d’aquest projecte, podeu fer una donació fent clic al botó Donar, a la part dreta de la pàgina.  


La vostra ajuda ens permet seguir treballant per portar persones als regnes acústics de la Natura.     


MOLTES GRÀCIES


ESPAÑOL

Podemos escuchar el infinito del Océano? El sonido de la familia? De conexión? De unión?

Prepárate para formar parte de un entusiasta grupo de Orcas en busca de comida, para experimentar los efectos desorientadores del cautiverio y para reunirte con el infinito del Océano, de nuevo. Re.flex.ion: Orca abre tus sentidos para experimentar un mundo acústico más allá de nuestra imaginación.

 Sigue el viaje de una Orca desde la seguridad de la familia y la comunidad, en el Océano infinito, hasta los límites de un tanque de cautiverio; en esta experiencia inmersiva. Re.flex.ion: Orca aspira a invocar la empatía y la contemplación ante la difícil situación de las Orcas y otras especies sonoras, retenidas en cautiverio.

Re.flex.ion acerca el mundo acústico de las Orcas al rango de percepción humano y presenta acústicamente la experiencia que las Orcas experimentan en cautiverio.
Todo esto en fuerte contraste con la libertad sonora de comunicación, de su entorno natural.

Todas las especies de La Tierra tienen su manera única de confiar en sus sentidos para dar forma a su realidad.
Los humanos, que tenemos la visión muy bien desarrollada, a menudo olvidamos que no todas las especies "ven" el mundo de la misma manera que nosotros lo hacemos.

A la hora de pensar en el cautiverio, a menudo nos falta conciencia de estas diferencias.
Como muchas veces no somos plenamente conscientes de la profundidad y la complejidad de los sentidos de otras especies, es difícil que podamos empatizar con una realidad, que simplemente no podemos comprender.

Para las Orcas, esta realidad está fuertemente construida sobre el sonido;

Y se extiende mucho más allá de lo que los humanos pueden percibir.


El objetivo de Re.flex.ion es mostrarnos a "nosotros" los humanos, hasta qué punto un tanque de hormigón y vidrio, puede perturbar la salud de estas especies, de comunicación sonora.

Con la tecnología avanzada de diseño de Sonido Espacial (4DSOUND ), la instalación crea una entorno de plena conciencia sonora, del inmenso contraste acústico entre libertad y cautiverio.

El proyecto aportará una nueva perspectiva sobre las condiciones de vida en cautiverio (a un nuevo nivel sensorial), invitándonos al esfuerzo por comprender, más a fondo, las circunstancias que las Orcas y otras especies, tienen que soportar en la industria de la entretenimiento.

Re.flex.ion: Orca y Alba Vega Mulet  acaban de concluir la residencia en el reconocido Spatial Sound Institute  en Budapest, con la ayuda fundamental y el talento de sus colaboradores:
Jordie Hoogervorst
Marina Mulet i Gayà 
Robin Koek
Ruben Hoogervorst 

Esta residencia  nos ha permitido desarrollar y presentar Re.flex.ion por primera vez, utilizando tecnologías de Sonido Espacial.

Con sede en Amsterdam, Alba y el equipo de Re.flex.ion, se dedican a utilizar sus conocimientos en acústica y su pasión por la naturaleza y las artes, para sensibilizar sobre el impacto acústico de la acción humana sobre las especies submarinas.

El equipo trabaja con Re.flex.ion desde el 2015, un viaje que nos ha llevado desde la punta norte de Noruega, a la isla de Vancouver y las bellas islas de San Juan (Washington) para observar las Orcas y desarrollar Re.flex.ion.

Re.flex.ion: Orca es una obra reflexiva hecha posible con la confianza de muchos de vosotros. La lista de colaboradores y mecenas no deja de crecer y estamos muy agradecidos.

Alba, Jordie y Marina, continuan trabajando duro para llevar  Re.flex.ion a todas las audiencias possibles. 
Ahora más que nunca, os necesitamos para traer el proyecto a más audiencias y llegar a tanto público como nos sea posible.

Tu apoyo a Re.flex.ion se utilizará para continuar el desarrollo de la pieza (basada en el comentario del público) y para llevar y ajustar el mensaje a tantas localizaciones, eventos y público, como sea posible.

Si deseas ser parte de este proyecto, puedes hacer una donación haciendo clic en el botón Donar, en la parte derecha de la página.


Tu ayuda nos permite seguir trabajando para llevar a personas a los reinos acústicos de la Naturaleza.


MUCHAS GRACIAS


NEDERLANDS


Wil je de oneindigheid van de oceaan horen? Het geluid van familie? Van connectie? Verbinding?


Maak je klaar om deel uit te maken van een Orca-pod die op zoek is naar voedsel, om de desoriënterende effecten van gevangenschap te beleven en je te verheugen in de oneindigheid van de oceaan! Re.flex.ion: Orca opent je zintuigen om een ​​akoestische wereld te ervaren die onze verbeelding te boven gaat!


Volg de reis van een orka vanuit de veiligheid van familie en gemeenschap in de oneindige oceaan tot aan de grenzen van een bassin in deze meeslepende akoestische ervaring. Re.flex.ion: Orca streeft ernaar empathie en contemplatie op te roepen voor de benarde situatie van orka's en andere sonische soorten die in gevangenschap worden gehouden.


Re.flex.ion brengt de akoestische wereld van orka's binnen het menselijke waarnemingsbereik en bootst akoestisch de ervaring na die orka’s in gevangenschap ondergaan, wat in schril contrast staat met de sonische vrijheid van communicatie in hun natuurlijke omgeving.


Alle soorten op aarde hebben hun eigen unieke manier om op hun zintuigen te vertrouwen om hun realiteit vorm te geven. Omdat mensen een zeer goed ontwikkeld gezichtsvermogen hebben, vergeten we vaak dat niet alle soorten de wereld op dezelfde manier 'bekijken' als wij. Bij het denken aan dieren in gevangenschap zijn we ons vaak niet bewust van deze verschillen.


Omdat we ons vaak niet volledig bewust zijn van de diepte en complexiteit van de zintuigen bij andere soorten, is het moeilijk voor ons om ons in te leven in een realiteit die we gewoon niet kunnen bevatten.


Voor orka's is deze realiteit sterk ingebouwd in de akoestiek;


En het gaat veel verder dan wat mensen kunnen waarnemen.
Het doel van Re.flex.ion is om "ons" mensen te laten zien hoe diep een watertank van beton en glas de gezondheid van gemeenschap-bouwende soorten kan verstoren. Door gebruik te maken van geavanceerde Spatial Sound Technology (4DSOUND ), creëert de installatie volledig geluidsbewustzijn van het immense akoestische contrast tussen vrijheid en gevangenschap.


Het project brengt een nieuwe manier om hun levensomstandigheden in gevangenschap op een nieuw zintuiglijk niveau weer te geven, met als doel een dieper inzicht te krijgen in de omstandigheden die orka's en andere soorten in de entertainmentindustrie moeten doorstaan.


Re.flex.ion: Orca en Artist / Creator Alba Vega Mulet  hebben zojuist de residentie bij het gerenommeerde Spatial Sound Institute  in Boedapest afgerond, met de fundamentele hulp van de getalenteerde medewerkers:

Jordie Hoogervorst

Marina Mulet in Gayà 

Robin Koek

Ruben Hoogervorst 

Deze residentie  heeft ons de kans gegeven om Re.flex.ion voor het eerst te ontwikkelen en te presenteren met behulp van 4DSOUND, Spatial Sound Technologies.


Gevestigd in Amsterdam, zijn Alba en het team toegewijd om hun uitgebreide kennis van akoestiek en passie voor natuur en kunst te gebruiken om het bewustzijn te vergroten over de akoestische impact van menselijk handelen op onderwatersoorten.


Het team werkt sinds 2015 aan Re.flex.ion, een reis die ons naar de noordpunt van Noorwegen, de wildernis van Vancouver Island en de prachtige San Juan-eilanden (WA) bracht om waar te nemen en dicht bij orka's te zijn en Re.flex.ion te ontwikkelen.


Re.flex.ion: Orca is een doordacht werk dat mogelijk is gemaakt door het vertrouwen van vele geweldige mensen en dieren. De lijst met supporters blijft maar groeien en we zijn er enorm dankbaar voor.


Alba, Jordie en Marina, zetten het harde werk voort om Re.flexion bij alle mogelijke doelgroepen te brengen.

We hebben u meer dan ooit nodig om het project naar een groter publiek te brengen en zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Uw steun aan Re.flex.ion zal worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het stuk (gebaseerd op feedback van het publiek) en om de boodschap naar zoveel mogelijk locaties, evenementen en doelgroepen te brengen en aan te passen.

Doneer alsjeblieft door op de knop 'Nu doneren' aan de rechterkant van deze pagina te klikken.


Uw hulp stelt ons in staat om te blijven werken om mensen naar de akoestische rijken van de natuur te brengen!DANK U
Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €25 
  • 4 yrs
Donate

Organizer

Alba Vega Mulet
Organizer
Amsterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.