Recording of Medicine Music & Pieśni Mocy

Intruduction in English & in Polish
Hello,
First of all I would like to say thank you to all my supporters. You help me to see the purpose of my creative work. My songs heal not only me, but have a chance to serve you!
Witajcie,
Po pierwsze, chcę wam serdecznie podziękiwać za dotychczasowe wsparcie. Pomagacie mi dostrzec sens, w tym co robię. Pieśni Mocy nie tylko uzdrawiają mnie, ale mają też szansę być wsparciem dla was.

In 2016 I released an album "Beauty & Power", with songs inspired by my spiritual quest. On the same album I played the hammered dulcimer, which has become my healing instrument. At that time I didn't know a genre of music into which I could fit in, now I know that Medicine Music can describe my songs in the best way - as I aspire to share music that heals our wounds and empowers our potential.
Since 2012 till now I have written many chants and healing songs, which I have been sharing at workshops, concerts and festivals. Many of them have not been recorded yet, so now is the time to give them the chance. To achieve that that I need your support!

W 2016 wydałam album "Beauty & Power" z piosenkami, wśród których znalazły się pierwsze Pieśni Mocy, w tym "Kobieta Mocy". Na tamten moment nie istniała kategoria muzyki, w którą się mogłąm się wpisać, teraz wiem, że najbliższy jest mi gatunek Medicine Music - muzyka, która leczy rany i dodaje mocy.
Na festiwalach i warsztatach, które prowadzę, tylu z was pyta o kolejne nagrania!
Teraz przyszedł czas na to czas - czas na wspólne śpiewanie Pieśni Mocy, ale do tego potrzebuję waszego wsparcia!

In current time when music is mostly streamed from the big digital platforms like Spotify, Amazon or Apple, independent artists like me have more challenges to raise funds for the publication of our music, as the sales of the CDs dropped dramatically in the recent years. Luckily, there are other fundraising options and that's why your support is so highly appreciated!

W obecnych czasach, gdy muzyka jest w większości odsłuchiwana z dużych platform cyfrowych, takich jak Spotify, Amazon czy Apple, niezależni artyści, tacy jak ja, mają większe wyzwania, aby zebrać fundusze na publikację muzyki, ponieważ sprzedaż płyt CD dramatycznie spadła, a koszty wydania płyty wzrosły. Na szczęście istnieją inne opcje pozyskiwania funduszy i dlatego tak bardzo doceniam Twoje wsparcie!

The funds raised will help cover the costs:

 • recording studio and a producer's fee
 • mastering
 • digital and CD release

My dream would also be to have also a marketing budget so that my songs can reach a wider audience and festival organizers. I am trusting that all what is best for this project will be manifested with grace.

Zebrane fundusze będą pomagać w pokryciu kosztów:
 • wynajmu kościoła w Nether Cerne, w Dorset
 • studia nagrań i producenta
 • masteringu
 • wydania w formie cyfrowej i CD
Moim marzeniem byłoby także mieć budżet na marketing, żeby Pieśni Mocy mogły dotrzeć do szerszego grona ludzi i organizatorów festiwalowych. Ufam, że wszystko to, co najlepsze dla tego projektu, zamanifestuje się!

LINKS to my music & contacts / Linki do mojej muzyki i kontakt
www.magdalenaatkinson.co.uk
www.mysticalbirds.com


a little bit more about me and my creative work:
I started writing music at University, when I was still living in Poland. I was a singer-songwriter in the 7 piece band called Elipsa. We worked on our album, recorded a few songs, inlcuding my first ever song called "The Coat - Płaszcz" - https://youtu.be/fGq0KEwp8lU

Rozpoczęłam pisanie piosenek na studiach w Poznaniu dla zespołu Elipsa. Pracowaliśmy nad naszym pierwszym albumem, nagraliśmy kilka piosenke, ale do wydania płyty niestety nie doszło.

After university I left home, I started traveling, I got a scholarship in Bali, I worked as a tour guide in Asia & Europe, I met my husband, I move to the UK, I got 3 kids. I forgot about my talent and lost my confidence to start performing and writing music again. However, the moment came that I could no longer neglect my dream. 2011 -14 was a difficult time, but also very healing and creative. Inspired by shamanic healing, I started singing, I started writing, I started dancing, I finished my Shakti Dance Yoga Dance course. One day I heard the sound of the dulcimer and immediately knew it was the instrument for me.

Po studiach wyjechałam w świat, podróżowałam, dostałam stupendium na wyspę Bali, gdzie mieszkałam przez rok, pracowałam w turystyce, poznałam mojego męża, przyjechałam do Anglii, założyłam dom dla trójki dzieci. Byłam zajęta, ale też przestałam wierzyć w siebie i moje twórcze aspiracje. Przyszedł jednak moment, że nie mogłam już dłużej zaniedbywać mojego marzenia. 2011 -14 był trudnym czasem, ale też bardzo uzdrawiającym i twórczym. Zainspirowana szamańskim uzdrowieniem, zaczęłam śpiewać, zaczęłam pisać piosenki, zaczęłąm tańczyć, skończyłam kurs Shakti Dance Yogi Tańca. Pewnego dnia usłuszałam dźwięk dulcymeru i od razu wiedziałam, że to instrument dla mnie.

This led to my first album "Beauty & Power" 2016, then another "Love & Light" 2018. In 2019 I was joined by a band, for which stylistically different songs were created, talking about our dark side, transformation and courage. In 2020 we recorded the album "Lyric Lockdown Live" on the first weekend of the pandemic in an empty theater, without an audience.

W ten sposób powstał mój pierwszy album "Beauty & Power" 2016, potem kolejny "Love & Light" 2018. W 2019 dołączył do mnie zespół, dla którego powstały stylistycznie inne piosenki, mówiące o ciemnej stronie mocy, o transformacji i odwadze. w 2020 nagraliśmy album "Lyric Lockdown Live" nagrany w pierwszy weekend pandemii w pustym teatrze, bez publiczności.

Recent years have tested our faith and sovereignty and revealed our most hidden fears. According to the Gene Keys I am so fond of sharing, we are living in a Time of Great Change. This change is happening mostly to ourselves, and we may need all sorts of tools to support ourselves! I trust that my Medicine Songs will help us in this process of transformation, remind us of who we are, and accompany us, whether at a shamanic campfire or in the car.
I hope you will chant them, sing, dance or relax with them. I hope you will share them and enjoy them!

Ostatnie lata przetestowały naszą wiarę i suwerenność i objawiły nasze najbardziej uktyte lęki. Według Kluczy Genowych, którymi tak lubię się dzielić, żyjemy w Czasach Wielkiej Zmiany. Ta zmiana dokonuje się głownie a nas samych,a do tego możemy potrzebować różnego rodzaju narzędzi! Ufam, że "Pieśni Mocy" pomogą nam w tym procesie transformacji, przypomną nam kim jesteśmy i będą towarzyszyć nam, czy to przy wspólnym szamńskim ognisku lub w samochodzie. Mam nadzieję, że będziesz je śpiewać, tańczyć lub relaksować się przy nich. Mam nadzieję, że podzielisz się nimi i będziesz się nimi cieszyć!


Donations (10)

 • Daniel Simmonds
  • £69 
  • 29 d
 • Lucy Coffin
  • £10 
  • 1 mo
 • Chris Davies
  • £15 
  • 1 mo
 • Adam Minkina
  • £20 
  • 4 mos
 • Penny Payne
  • £30 
  • 4 mos

Organizer

Magdalena Atkinson
Organizer
England

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.