Ratujmy Enigmę

Działający od siedemdziesięciu lat Instytut Piłsudskiego w Londynie potrzebuje funduszy na dalszą działalność. Bez wsparcia finansowego placówka może zniknąć z polonijnej mapy Londynu, wraz z bezcennymi zbiorami, w tym unikatowym egzemplarzem Enigmy, skontruowanym przez polskich kryptologów. Każde Wasze wsparcie przybliża nas do uratowania placówki, a co za tym idzie jego dalszej działalności na rzecz kultywowania pamięci historycznej wśród Polaków i Brytyjczyków, polskiej emigracji i przyszłych pokoleń.

(Oficjalny komunikat Instytutu Piłsudskiego w Londynie)

Od ponad siedemdziesięciu lat Instytut Piłsudskiego w Londynie zajmuje się ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego na Wyspach Brytyjskich, odgrywając ważną rolę w kształtowaniu wizerunku Polski na terenie Wielkiej Brytanii. Gromadzone archiwalia, pieczołowicie przechowywane, udostępniane są naukowcom, badaczom, studentom, młodzieży szkolnej  i wszystkim zainteresowanym historią.

Instytut zarejestrowany zgodnie z prawem brytyjskim, jako organizacja charytatywna, utrzymuje się z darowizn i składek członkowskich.

Tradycyjnie działalność Instytutu skierowana była do polskiego odbiorcy.  Otrzymane w ostatnim okresie, dotacje z Heritage Lottery Fund, umożliwiły przygotowanie dwujęzycznych ekspozycji, zaprojektowanych zarówno dla polskiego, jak również dla szerszego, międzynarodowego kręgu zainteresowanych. Dzięki tej inicjatywie, muzeum Instytutu zwiedziła rekordowa ilość osób, a do naszej Księgi Gości wpisali się m.in.:  Matthew Ryder Deputy Mayor for Social Integration, Social Mobility and Community Engagement, Councillor Mercy Umeh, the Mayor of the London Borough of Hammersmith & Fulham,  Minister Obrony Antoni Macierewicz, Ambasador RP Arkady Rzegocki. Nasza ekspozycja muzealna oprócz rodaków, wzbudziła zainteresowanie wśród gości z Europy, Ameryki, Kanady i Australii. Gromada Zuchów z Londynu: Orlęta Lwowskie napisała w Księdze Gości „To była bardzo fajna zbiórka!”

Do bardziej niezwykłych wizyt należy zaliczyć gości z Australii: Allana i Christine Pankhurst, potomków sławnej XIX wiecznej działaczki na rzecz przyznania praw wyborczych kobietom w Anglii, jednej z założycielek ruchu sufrażystek - Emeline Pankhurst.

Dzięki projektowi Sztafeta Enigmy nawiązaliśmy współpracę ze światowej sławy znawcami tematu, którzy wzięli udział w zorganizowanej przez Instytut pod patronatem Ambasady RP w Londynie konferencji: Enigma Relay, przypominając o wkładzie polskich kryptologów w złamaniu kodu Enigmy, a Dr Oga Topol przedstawiła nasz projekt Sztafeta Enigmy w The Centre for Cryptologic History w Waszyngtonie w ramach sesji Breaking Enigma: The Anglo-French-Polish Effort.

Zbiory muzealne to nie tylko Enigma. Różnorodność muzealiów w Instytucie jest ogromna. Począwszy od unikalnego zbioru XVI i XVII wiecznych map, poprzez rzeźby, malarstwo, kolekcję medali i odznak, po indywidulane eksponaty przypominające okres walk o niepodległość i odbudowę Polski. Jeden z cenniejszych eksponatów - papierośnica z podpisem Józefa Piłsudskiego ze zbiorów muzealnych Instytutu była prezentowana w British Library na wystawie o Rewolucji Październikowej. Ekspozycję w British Library według szacunkowych danych zwiedziło 46,671 osób.

Wielkim wydarzeniem, nie tylko dla Instytutu, ale dla  też dla weteranów i całej londyńskiej Polonii, było przyznanie stuletniemu zasłużonemu pilotowi bombowemu Dywizjonu 301,  Mieczysławowi Stachiewiczowi,  naszemu Honorowemu Prezesowi,  chrześniakowi Marszałka Piłsudskiego, najwyższego polskiego odznaczenia - Orderu Orła Białego.

Wciąż jest jeszcze do nabycia przygotowany przez zespół pracowników Instytutu Jubileuszowy Album Historia Obrazem Pisana, który przybliża siedemdziesięcioletnią działalność Instytutu.

Kontynuujemy prace porządkowe i digitalizacyjne w Archiwum Dokumentów i Fotografii, oraz inwentaryzacyjne w naszym Muzeum. Z materiałów z naszego  Archiwum skorzystało w tym roku osobiście 27 badaczy. Wielu z nich pracowało w Archiwum przez kilka tygodni. Z naszych dokumentów wielokrotnie korzystał m.in.  Dermot Turing, bratanek słynnego Alana Turinga. Ważną częścią pracy Instytutu jest pomoc w kwerendach otrzymywanych drogą korespondencyjną. W tym roku odpowiedzieliśmy  już na 92 zapytania dotyczące materiałów przechowywanych w instytutowym archiwum.

Oprócz wygłoszonych w ostatnim roku 3 prelekcji, planujemy jeszcze kolejne trzy związane z ze 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. W związku z tą rocznicą, we współpracy z Instytutem Kultury przygotowywana jest wystawa: Józef Piłsudski A Polish and European statesman.

Prowadzone przez nas lekcje historii  cieszą się dużą popularnością zarówno wśród wychowawców jak i młodzieży. Nasza oferta edukacyjna powiększyła się o przygotowywane warsztaty dla nauczycieli. Z zainicjowanego w zeszłym roku programu przygotowania do pracy w muzeum skorzystało już 5 stażystów.

Wszystkie prace w Instytucie są wykonywane przez trzy zatrudnione na pół etatu osoby, które wspiera wielopokoleniowe grono oddanych wolontariuszy.

Działalność Instytutu była hojnie dotowana przez emigrację wojenną. Obecnie mimo współpracy z wieloma instytucjami w Polsce przy opracowywaniu i digitalizacji zbiorów oraz niewielkich dotacji wspierających niektóre tylko z realizowanych przez Instytut projektów, nie mamy realnego wsparcia finansowego z Polski. Drobne dotacje otrzymywane od polonijnych fundacji, w żaden spsób nie pokrywają nawet w małej części bieżących wydatkow, a środki, które otrzymaliśmy z brytyjskich grantów pozwolą na kontynuowanie działalności Instytutu tylko do połowy roku 2018.

Fiaskiem, jak do tej pory zakończyły się podejmowane wieloletnie starania o dofinansowanie działalności statutowej instytucji kultury działających poza granicami kraju. Niemożliwe jest realizowanie nawet sponsorowanych projektów, gdy nie ma środków na opłacenie czynszu czy wypłatę pensji.

Planowane obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i Bitwy Warszawskiej, określanej jako jednej z decydujących bitew w historii ludzkości, są ściśle związane z pamiątkami na których straży stoi Instytut i z programem prowadzonych przez Instytut prac. Nie wyobrażamy sobie, żeby  te  ważne i wyjątkowo bliskie  sercu każdego Polaka wydarzenia odbyły się już bez udziału tak zasłużonej dla Polonii organizacji jaká niewątpliwie jest  Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie.

Zwracamy się z gorącym Apelem o pomoc nie tylko w pokryciu statutowych kosztów prowadzenia naszej placówki w kolejnym roku, ale o pomoc w zdobyciu finansów, które zapewniając stabilność finansową Instytutu. Mamy nadzieję, że  działalność organizacji, kontynuowana z powodzeniem od 1947 r., będzie możliwa przez kolejnych 70 lat.
                                           
Powiernicy Instytutu Piłsudskiego
Anna Stefanicka, Sekretarz Generalny Instytutu

Strona internetowa Instytutu Józefa Piłsudskiego
w Londynie : http://www.pilsudski.org.uk/pl/


Zbiórka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie organizowana jest przy wsparciu Capital Business Links Ltd. - cblfinance.co.uk i Radia Star - Twoje Radio na Wyspach, a także portalu Londynek.net, gazety Dziennik Polski (Kraków) i polonijnych mediów: Tydzień Polski, TwojaAnglia.co.uk. 

Do wsparcia inicjatywy dołączają kolejne media, organizacje i środowiska polonijne, jak również polskie firmy w tym m.in.: Ferpay.com, MixerRadio.co.uk, British Poles, Nasze.co.uk.

Zapraszamy do wsparcia inicjatywy i za każde okazane wsparcie bardzo dziękujemy.

ENG

The Pilsudski Institute of London, having been active for seventy years, needs funds for further operations. Without financial support, the institution may disappear from the Polish community's map of London, together with its priceless collection which includes the unique specimen of the Enigma machine constructed by Polish cryptologists. Each of your donations brings us closer to saving the institution and consequently, ensuring its continuous activities towards cultivating the historical memory among Poles and Britons, Polish emigres, and future generations.


The Pilsudski Institute in London has been dedicated to the protection of Polish cultural heritage in the British Isles for more than seventy years, playing an important role in shaping Poland's image in the UK. The carefully kept archived collections are made available to researchers, scientists, students, school youth and anyone interested in history.

The Institute, registered under UK law as a charity, is maintained through donations and membership fees.

Traditionally, the Institute's activities were addressed to the Polish audience. Recently donations from the Heritage Lottery Fund have been received, they have provided bilingual exhibitions designed for both Poles and foreigners, as well as for a broader international audience. Thanks to this initiative, the Institute's museum was visited by a record number of people, and our Guest Book includes, among others, Matthew Ryder Deputy Mayor for Social Integration, Social Mobility and Community Engagement, Councillor Mercy Umeh, the Mayor of the London Borough of Hammersmith & Fulham, Minister of Defence Antoni Macierewicz, the Ambassador of Poland Arkady Rzegocki. Our museum exhibits, apart from our compatriots, has attracted interest among guests from Europe, America, Canada and Australia. The group of cub scouts from London: The L’viv Eagles wrote in Guest Book "It was a very nice collection!”

Visitors from Australia include: Allana and Christine Pankhurst, descendants of the famous 19th-century campaigner for electoral rights for women in England, one of the founders of the suffragette movement - Emeline Pankhurst.

Thanks to the Enigma Relay project, we have teamed up with the world-renowned experts on the subject, who participated in the Enigma Relay conference organized by the Institute under the auspices of the Polish Embassy in London, recalling the contribution of Polish cryptologists to breaking the Enigma code, and Dr Oga Topol presented our Enigma Relay project to The Center for Cryptologic History in Washington during Breaking Enigma: The Anglo-French-Polish Effort.

Museum collections are not just about Enigma. The diversity of museums in the Institute is enormous. Starting with a unique collection of 16th and 17th century maps, through sculptures, painting, medal and badge collections, individual exhibits resembling the period of struggle for independence and reconstruction of Poland. One of the most valuable exhibits - a cigarette case with the signature of Józef Piłsudski from the Museum's collections was presented at the British Library at the October Revolution. The exhibition in the British Library was estimated to be viewed by 46,671 people.

A great event, not only for the Institute, but also for the veterans and the whole of the Polish Community, was the award of the distinguished squadron pilot of the 301 Squadron, Mieczyslaw Stachiewicz, our Honorary President, godson of Marshal Pilsudski, the highest Polish award - White Eagle Order (Order Orła Białego).

It is still available for purchase prepared by the staff of the Institute of Jubilee Album History of the Written Picture, which brings closer the seventy years of activity of the Institute.

We continue the work of cleaning and digitization in the Archives of Documents and Photography, and the inventory in our Museum. 27 individuals have benefitted from the materials from our Archive this year. Many of them worked in the Archives for several weeks. Our documents have been used many times. Dermot Turing, nephew of Alan Turing. An important part of the Institute's work is assistance in queries received by correspondence. This year we have already responded to 92 inquiries regarding the materials stored in the institute archive.

In addition to the last 3 lectures, we are planning to add three more to the 150th anniversary of Józef Piłsudski's birthday. In connection with this anniversary, in cooperation with the Institute of Culture an exhibition is being prepared: Józef Piłsudski a Polish and European statesman.

Our history lessons are very popular among both educators and young people. Our educational offer has expanded to include workshops for teachers. Five trainees have already taken part in the museum preparation program launched last year.

All work in the Institute is performed by three part-time people who support a multi-generational group of dedicated volunteers.

The activities of the Institute were generously subsidized by the war emigration. At present, despite the cooperation with many institutions in Poland, in the development and digitization of collections and small subsidies supporting only some of the projects implemented by the Institute, we have no real financial support from Poland. Small subsidies received from Polish community foundations in no way cover even a small part of current expenditures, and the funds we receive from UK grants will allow us to continue the work of the Institute until mid-2018.

It has been a fiasco so far endeavouring to undertake long-term efforts to subsidize the statutory activities of cultural institutions operating abroad. It is impossible to carry out even sponsored projects when there are no means to pay rent or pay a salary.

The planned celebration of the 100th anniversary of Poland's regaining independence and the Battle of Warsaw, defined as one of the decisive battles in human history, are closely related to the memorabilia that the Institute faces and the programme conducted by the Institute. We cannot imagine that these important and exceptionally close hearts of each Pole of events which took place without the participation of so well-deserved Polish community organization, which is undoubtedly the Institute of Józef Piłsudski in London.

We would like to hereby issue an earnest Appeal to help us cover not just the statutory costs of running our institution in the coming year but also to assist us in obtaining the means necessary to ensure the financial stability of the Institute. We hope that the organisation which has been successfully operating since 1947 will be able to continue its activities for another 70 years.

The Trustees of the Józef Piłsudski Institute

Website: http://pilsudski.org.uk/en/


 • Anonymous 
  • 20 £ 
  • 16 mos
 • Filip Lepri 
  • 100 £ 
  • 33 mos
 • Urszula Szulakowska 
  • 50 £ 
  • 33 mos
 • Peter Zak 
  • 250 £ 
  • 37 mos
 • Anonymous 
  • 10 £ 
  • 37 mos
See all

Organizer

Anna Stefanicka 
Organizer
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more