Донации за Велигден

Со искрена благодарност кон сите Вас. Драги браќа и сестри во Христа, Во пресрет на нашиот најголем празник, Празникот над сите Празници, Воскрсение Христово – Велигден, да погледнеме наназад во годината што помина. Но и покрај многуте интензивни и неочекувани тешкотии во целото наше општество и целиот свет ние во нашата црква “Св. Илија“ сепак можеме да бидеме благодарни на Бога за сите благослови што ни ги дарува на сите нас. Тоа е начин со кој сите можеме да се поврземе ако се грижиме да ги видиме сите нешта со благодарни очи во Божјата Промисла. Ние сме исто така благодарни на вас и на сите оние кои се грижат и се молат на Светиот пророк Илија и го молиме Бога да ни помогне со вашите молитви и за друга поддршка. Вашите молитви, макар да се и во домашни услови, ни значат многу и ние се молиме за вас секој ден. Ова е нормален и здрав однос на взаемна христијанска заедница, поддршка со молитва и љубов што верниците си ги упатуваат едни на други. Така било низ историјата на Црквата, така треба да биде и денес. Ние ќе се трудиме да сториме се’ и ќе продолжиме да се молиме за сите. Нека сите сме благословени да се сакаме и да се научиме на поголема зависност од Севишниот Бог Кој нè сака интензивно во секој момент од нашите животи и секогаш да се молиме Неговата милост да ја достигне секоја личност. Ковидската криза влијаеше на сите нас. Благодарни сме на Бога што не’ дочува. Во поголем период од изминатата година црквата беше скоро затворена. Освен свети богослужби, повеќе на on-line или присуство на мал број на луѓе, крштевките, венчавките и другите прослави изостанаа, а со тоа и приходите во црквата се знатно намалени. Потребна е Вашата помош Ние од Управниот одбор се обраќаме до нашите донатори и до Вас, драги пријатели, за практична помош да ни помогнете за да можеме да ги исполниме нашите финансиски обврски во оваа страшна пандемија. Секој долар ќе се смета за благослов. Ви благодариме за Вашата помош и нека милоста од нашиот Господ и Бог и Спасител Исус Христос биде на сите Вас. АМИН. Ваши браќа во Христа,
Од Управниот одбор МПЦ “Св. Илија“, Мисисага

Dear Brothers and sisters in Christ, On the eve of our biggest holiday, the Feast of All Holidays, Resurrection of Christ - Easter, let's look back at the past year. But despite the many intense and unexpected difficulties in our entire society and the whole world, we in our Church "St. Ilija ”we can still be thankful to God for all the blessings He gives us all. It is a way we can all connect if we take care to see all things with grateful eyes in God's Providence. We are also grateful to you and to all those who care for and pray to the Holy Prophet Ilija and ask God to help us with your prayers and other support. Your prayers, even at home, mean a lot to us and we pray for you every day. This is a normal and healthy relationship of a mutual Christian community, support with prayer and love that believers send to each other. This has been the case throughout the history of the Church, as it should be today. We will do our best and continue to pray for all. May we all be blessed to love one another and to learn to be more dependent on the Most high God Who loves us intensively in every moment of our lives and to always pray for His mercy to reach every person. The Covid crisis affected us all. We are thankful to God for listening to us. For most of the past year, the Church was almost closed. Apart from holy services, more on-line or the presence of a small number of people, baptisms, weddings and other celebrations were absent, and thus the income of the Church was significantly reduced. Your help is needed We from the Board of Directors turn to our donors and to you, dear friends, for practical help to help us so that we can fulfill our financial obligations in this terrible pandemic. Every dollar will be considered a blessing. Thank you for your help and may the mercy of our Lord and God and Savior Jesus Christ be on all of you. AMEN. Your brethren in Christ,
The Board of Directors of MOC “St. Ilija", Mississauga
 • Anonymous 
  • $20 
  • 12 mos
 • Anonymous 
  • $25 
  • 13 mos
 • Toni i Zane Solakov 
  • $230 
  • 15 mos
 • gjorgji zarezankov 
  • $100 
  • 15 mos
 • Alex & Stanka Karapancev 
  • $100 
  • 15 mos
See all

Organizer

Saint Ilija Macedonian Orthodox Church 
Organizer
Mississauga, ON
SAINT ILIJA MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH 
Registered nonprofit
Donations are typically tax deductible in Canada.