Paramaribo ZOO in nood!

Help onze opgevangen wilde dieren in Paramaribo Zoo. Uw gift is van levensbelang voor onze unieke dieren! Onze unieke zoo gaat door een heel diep dal en we kunnen het hoofd nauwelijks nog boven water houden. Suriname verkeert in diepe crisis en nu doet Covid-19 daar nog een paar flinke scheppen bovenop. Geen inkomsten meer door wegblijvende bezoekers. Er dreigt voedseltekort, omdat de kasreserves opraken. Kregen we voorheen veel voedsel dat over was vanuit de horeca, nu heeft de horeca zelf te kampen met gebrek aan gasten, dus aan inkomsten.Suriname heeft slechts één dierentuin; een heel bijzondere dierentuin.  Deze dierentuin is van groot educatief belang voor de hele Surinaamse gemeenschap, maar ook van groot belang voor het beschermen, bewaken en behouden van onze unieke wilde dieren. Een van onze kerntaken is namelijk het opvangen van wilde dieren die in beslag zijn genomen door de overheid. Soms omdat zo’n dier al jarenlang bij particulieren in erbarmelijke omstandigheden als huisdier werd gehouden en niet meer zou overleven in de natuur. Soms omdat een dier, door de urbanisatie, de omgeving van mensen onveilig maakt.Deze  in beslag genomen dieren worden door ons liefdevol opgevangen verzorgd en verantwoord gehuisvest, totdat we de toekomst voor zo’n dier helder voor ogen hebben. Kan het terug naar zijn natuurlijk habitat, zetten we het op verantwoorde wijze weer terug. Het liefst zouden wij alle dieren vrij in hun natuurlijke leefomgeving zien, maar soms is dat eenvoudigweg onmogelijk. Kan dat niet, houden we het dier in onze collectie, wat het belang van goede voorlichting over milieu, fauna en flora nòg meer zichtbaar maakt.Onze dierverzorgers blijven zich uiteraard volledig inzetten, maar er is geen geld meer om ze te kunnen betalen. Daarom doen we een beroep op u. Help ons om onze wilde dieren te behouden, beschermen en bewaken door te doneren, zodat wij in kunnen blijven staan voor hun toekomst. Een toekomst in een zo groot mogelijke vrijheid. Helpt u ons?Uw gift is van levensbelang voor onze unieke dieren. Zij hebben u nodig!Het team van Paramaribo Zoo---------------------------------------------- Help our captured wildlife in Paramaribo ZooYour gift is vital for our unique animals! Our unique zoo is having a harder time than ever these days. Suriname is going through a deep crisis and now Covid-19 has make it much more worse. No more income due to missing visitors. There is now a food shortage for our animals, because the reserves are running out. We used to receive a lot of food that was left over from the catering industry, but now the catering industry itself suffers from a lack of guests, so income.Suriname has only one zoo; a very special zoo. This zoo is of great educational importance for the entire Surinamese community, but also of great importance for protecting, guarding and preserving our unique wild animals. One of our core tasks is to catch wild animals that have been seized by the government. Sometimes because such an animal had been kept as a pet in private homes for years and would no longer survive in nature. Sometimes because an animal, due to the urbanization, makes the environment of people unsafe.These seized animals are lovingly cared for and housed responsibly, until we have a clear picture of the future for such an animal. If it can be returned to its natural habitat, we will restore it responsibly. We would prefer to see all animals freely in their natural habitat, but sometimes that is simply impossible. If that is not possible, we keep the animal in our collection, which makes the importance of good information about the environment, fauna and flora even more visible.Our animal caretakers remain fully committed, of course, but there is no money left to pay them. That is why we call on you. Help us to preserve, protect and guard our wildlife by donating so that we can vouch for their future. A future in the greatest possible freedom. Please are you helping us?Your gift is vital for our unique animals. They need you!The Paramaribo Zoo team
 • Jolanda Kouffeld
  • €10 
  • 17 mos
 • Nathalie Rooseboom De Vries
  • €20 
  • 17 mos
 • William Vanderven
  • €300 
  • 24 mos
 • Anonymous
  • €10 
  • 26 mos
 • Anonymous
  • €100 
  • 30 mos
See all

Organizer

Sylvia Gase
Organizer
Amsterdam-Oost, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.