20.000 Strokes To Battle Depression

***English below***

Een eerbetoon aan een verloren vriend. Maak depressie bespreekbaar.

Ik ga 42 kilometer peddelen op 13 juni om awareness te creëren voor depressie.

Het verhaal

Na het verliezen van één van mijn beste vrienden aan deze vreselijke ziekte zocht ik naar een manier om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen dat het vreselijk was om als student op de begrafenis van je vriend te moeten spreken voor 400 man om te vertellen dat je hem zo gaat missen.

Deze gebeurtenis zal me altijd blijven achtervolgen, en ik merkte dat ik mijzelf eraan ergerde dat er zo weinig aandacht was voor depressie.
Om 2.5 jaar later toch nog de aandacht te vragen die het verdient besloot ik dit project te starten.  Afgelopen december kwam ik met dit idee, en zodoende is stichting Paddle Against Depression ontstaan. 

Meer dan 1 miljoen Nederlanders hebben last van een depressie op dit moment. 

Dit betekent dat 1 op de 7 volwassenen op dit moment depressief is. Dit kan jijzelf zijn, maar ook je kind, collega, partner, teammaatje, familie of kennis.  Taboe rondom depressie

Er heerst nog altijd een taboe over het praten over een depressie, dit is ontzettend zonde, want zoveel mensen hebben hier 'stilletjes' last van. 

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft voorspelt dat depressie de nummer 1 ziekte zal zijn binnen 10 jaar, met de komst van het coronavirus zal dit alleen maar sneller gaan. 

Hoe kan het dat iemand die kanker overleeft als 'held' ontvangen wordt door de samenleving, maar iemand die een depressie doorstaat niet dezelfde positieve reacties uit zijn omgeving krijgt? 

Daarom is het tijd voor verandering!  We kunnen niet langer om het probleem van depressie heen draaien. Ik zal dit taboe in mijn eentje waarschijnlijk niet gaan veranderen, maar toch wil ik mijn steentje bijdragen.

Waar wordt het geld voor gebruikt?

Al het geld wordt direct gestort op de rekening van Stichting Paddle Against Depression, geregistreerd bij de KvK onder nummer 77668170. Het geld dat wordt opgehaald, valt onder de Nederlandse jurisdictie tav stichtingen en is hiermee veiliggesteld.

We gaan een documentaire maken waar we minimaal 10.000 euro voor begroot hebben. Dit geld wordt onder andere gebruikt voor het huren van materiaal, transportkosten en het inhuren van professionals (denk aan hulp met het script, licht & geluid, nabewerking, designs en andere begeleiding).

Met de documentaire hopen we twee doelen te bereiken:

1.) Het inzichtelijker maken van deze mentale aandoening.
2.) Hoop kunnen geven aan mensen die hier op wat voor een manier dan ook met een depressie te kampen hebben.

We willen uiteindelijk een documentaire van rond de 50 minuten produceren waarin het verhaal van Paddle Against Depression de rode draad is. Deze beelden worden gecombineerd met interviews met professoren die kunnen vertellen wat we tot nu toe weten over depressie. We willen ervaringsdeskundigen hun verhaal laten doen en ook nodigen we enkele mensen uit die last hebben (of hebben gehad) van een depressie om hun verhaal te doen.

Zo hopen we dat we alleen niet het probleem kunnen weergeven, maar ook hoop te geven aan mensen die hier op dit moment last van hebben. De tocht is iets wat (waarschijnlijk) eenmalig veel aandacht zal krijgen, maar een documentaire zal altijd op het internet te zien zijn. Dit betekent dit iemand die over 5 jaar in de knoop zit hopelijk nog steeds inspiratie kan halen uit deze film.

De documentaire willen we op zoveel mogelijk plekken laten zien door het land. Denk aan screenings bij filmhuizen, bioscopen, filmavonden van organisaties en andere events.

Mochten we meer geld ophalen dan willen we verschillende organisaties helpen die actief bezig zijn met het bestrijden van depressie. Denk aan het BIONIC onderzoek naar depressie van de Vrije Universiteit en Stichting 113 Zelfmoordpreventie.

Mochten we het doel overschrijden dan zijn er meer dan genoeg andere projecten waar we over dromen als geld geen probleem was:
- een Engelse documentaire
- de Molokai 2 Oahu race in Hawaii (historische peddel race)
- de Elfstedentocht peddelen voor de stichting
- Groter bereik bij filmhuizen in Nederland om deze documentaire te screenen
- Jaarlijkse races organiseren voor het goede doel
- Meerdere organisaties betrekken bij de stichting en haar activiteiten
- en zo kunnen we nog wel 10 dingen bedenken!  

Afsluiting

We hopen met dit project zoveel mogelijk mensen te bereiken om echt een verandering teweeg te brengen. Doneer nu voor onze campagne en draag je steentje bij aan het bespreekbaar maken van depressie! Namens Martijn (documentairemaker) en Thijs, ontzettend bedankt! Jouw bijdrage brengt ons weer 1 stap dichterbij ons doel: een depressie bespreekbaar maken   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
A tribute to a lost friend. Speak up about depression.

I'm going to paddle 30 miles on June 13 to create awareness for depression.

The story

After losing one of my best friends to this terrible disease, I was contemplating on how I could get more attention for this topic. I don't think I have to explain that it was terrible to speak to 400 people as a student at your friend's funeral to tell how much you are going to miss him.

This event will always haunt me, and it still annoys me that so little attention is being paid to depression. To get the attention it deserves 2.5 years later, I decided to start this project. Last December I came up with this idea, which is how the Paddle Against Depression foundation was born.

More than 250 million around the world are currently suffering from depression. This means that 1 in 7 adults is currently depressed. This can be you, but also your child, colleague, partner, teammate, family or acquaintance.

There is still a taboo about talking about depression, this is a real shame, because so many people are 'quietly' fighting depression.

The World Health Organization has predicted that depression will be the No. 1 disease within 10 years, with the arrival of the coronavirus will only make this happen sooner.

How is it that someone who survives cancer is seen as a 'hero' by society, but someone who endures depression does not get the same positive reactions from their environment? That's why it's time for a change! We can no longer ignore the problem of depression. I probably won't change this taboo on my own, but I still want to do my bit.

What is the money used for?

All money is deposited directly into the account of the Paddle Against Depression Foundation. This is registered with the Chamber of Commerce under number 77668170. The money that is collected falls under the Dutch jurisdiction with regard to foundations and is thus secured.

We are going to make a documentary for which we have budgeted at least 10,000 euros. This money is used, among other things, for renting material, transport costs and hiring professionals (think of help with the script, light & sound, post-processing, designs and other guidance).

With the documentary we hope to achieve two goals:

1.) Making this mental disorder more transparent.
2.) To be able to give hope to people who are struggling with depression in any way.

Ultimately, we want to produce a documentary of around 50 minutes in which the story of Paddle Against Depression is the common thread. These images are combined with interviews with professors who can share what we know so far about depression. We also want experts to tell their story but also invite people who have (or have had) depression to tell their story.

For example, we hope that we can not only reflect the problem, but also give hope to people who are currently suffering from this. The paddle is something that will (probably) receive a lot of attention once, but a documentary will always be shown on the internet. This means that someone who is struggling with depression in 5 years will hopefully still be able to draw inspiration from this film.

If we raise more money, we want to help various organizations that are actively fighting depression. An example is the international BIONIC research into depression at the VU University Amsterdam.

If we exceed the goal, there are plenty of other projects we dream about if money wasn't a problem:
- a full English documentary (current documentary will have english subs)
- the Molokai 2 Oahu race in Hawaii (historical paddle race)
- Paddle the Elfstedentocht for the foundation (150+ miles)
- Greater reach at movie houses and other organisations to screen this documentary
- Organizing annual races for a good cause
- Involve multiple organizations in the foundation and its activities
- and we can think of 10 more things!

We hope to reach as many people as possible with this project to really make a difference. Donate now for our campaign and do your bit to discuss depression! On behalf of Martijn (documentary filmmaker) and Thijs, thank you very much!

Your contribution brings us one step closer to our goal: making people speak up about depression!

Donations

 • Ebel Slijp 
  • 100 € 
  • 19 d
 • Doke Goderie 
  • 5 € 
  • 1 mo
 • Babette Smits van Waesberghe 
  • 10 € 
  • 1 mo
 • Anke Gooij 
  • 15 € 
  • 1 mo
 • Patricia Deiters-Rahusen 
  • 80 € 
  • 1 mo
See all

Organizer

Thijs van Holthuijsen 
Organizer
Amsterdam Oud Zuid en Rivierenbuurt, NL
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more