For MS to Mexico for HSCT stem cell therapy


For English scroll down -
Kosten: $109.000 Praktijk: HSCT Mexico

Wij hebben $109.000 nodig voor de behandeling en €2000 voor de vliegtickets. Een HSCT behandeling $54.500 kost per persoon. Wij zouden zodra wij het geld bij elkaar hebben in februari al naar Mexico kunnen om behandelt te worden en de ziekte te stoppen.

Verhaal Walter Hallo, ik ben Walter Hazeleger, 55 jaar oud. Ik ben vanaf mijn 17e leeftijd al gediagnosticeerd met MS (multiple Sclerose). Tot mijn 20ste kon ik nog schilderen, daarna werd ik afgekeurd en kreeg ik allemaal opleidingen die ik vanwege de uiteenlopende ziekte steeds minder goed kon, waardoor ik een uitkering kreeg.

Mijn relatie duurde tot mijn 40ste samenwonend met 2 kinderen. Na deze tijd heb ik helaas ook kennis gemaakt met epilepsie en is mijn geheugen achteruit gegaan. Mijn zoon maakt voor mij wiet druppels en die zorgen ervoor dat ik beter de dag door kom en beter kan praten maar dit is helaas geen medicijn. Gelukkig kan ik soms nog wel een paar boodschappen halen door hierbij mijn rollator te gebruiken.

Graag zou ik behandeld willen worden zodat ik minder klachten ga ervaren. Daarnaast gebruik ik veel medicijnen die ik na behandeld te zijn misschien niet meer hoef te gebruiken voor mijn spasmes en hopelijk krijg ik het gevoel in mijn handen weer terug. Hiervan durf ik alleen maar te dromen.

Een tijdlang heb ik copaxone gebruikt, maar de ziekte is altijd verergert. Helaas remt dit medicijn de ziekte alleen maar en stopt het de ziekte niet. Mijn zoon maakt dit allemaal van dichtbij mee, is erg betrokken en verzorgt mij dagelijks. Ik ben blij dat hij er elke dag voor mij is en zou graag samen met hem behandeld willen worden, zodat hij hopelijk niet dezelfde gevolgen van de ziekte zal meemaken als mij.

Verhaal Nick

Mijn naam is Nick en ik ben 3 jaar geleden gediagnosticeerd met MS. Zoals hierboven is te leze heb ik een vader die MS heeft. Vanaf jongs af aan ben ik me er van bewust wat MS met je kan doen. Zo kan ik mij herinneren dat in mijn jeugd (ik was 6 jaar) mijn vader uit de auto ging en mensen naar de auto toekwamen omdat ze zagen dat hij slecht liep en zij mij vervolgens uit de auto wilden halen omdat ze dachten dat hij dronken was. Ik zag dat het steeds slechter met hem ging, hij kon eerst nog op de Spartemet (elektrische fiets) maar na een de tijd viel hij steeds om door evenwichtsverlies. Dit zie ik jammer genoeg als voorbeeld, omdat ik weet wat er gaat gebeuren als je lichaam steeds meer achteruitgaat. Voor nu merk ik weinig van de ziekte. Wel zou ik nu al graag behandeld willen worden, zo kan ik er altijd voor mijn vader blijven zijn. Elke dag zorg ik voor hem, help hem als hij valt, maar ik ben ook bang dat ik dat binnen een tijd misschien niet meer kan.

Ik heb verschillende trajecten gehad waaronder Tecfidera en Aubagio. In 2 jaar tijd ben ik achteruitgegaan en ik heb nu meerdere plekken in mijn hersenen. Dat is omdat ik te veel last heb van bijwerkingen van medicijnen. Graag zou ik met mijn vader in het buitenland willen worden behandeld. Dan kan ik met hem meegaan en zelf ook weer gezond worden en hem blijven ondersteunen. Het is al erg genoeg voor hem dat ik het nu ook heb. Jammer genoeg hebben wij zelf niet het geld om ons te laten te behandelen in het buitenland.

Wat zouden wij graag willen?

Wij zouden heel graag in het buitenland behandeld willen worden, omdat er in Nederland voor MS geen enkel behandelingsplan mogelijk is. In Nederland word het door de verzekering niet vergoed maar wij hebben goede resultaten hierover gelezen over deze therapie. Wij willen behandeld worden bij Clinic aruiz in Mexico. n deze link staat wat de therapie inhoud van de kliniek zelf:


Link voor informatie in het nederlands:


Naar aanleiding van verhalen en research schijnt het dat de HSCT behandeling de MS stopt en zullen wij er met goede hoop vanuit kunnen gaan dat de ziekte ons lichaam dan niet meer kapot maakt. Wij zouden dat samen heel graag mee willen mogen maken en vragen hiervoor om uw financiële steun. Als er geld over blijft zullen wij dat overmaken naar andere crowdfunding projecten voor mensen met MS.

Mijn vader verdiend deze behandeling. Hij heeft zoveel slechte dingen meegemaakt. Als ik gezond wil blijven en er voor mijn vader kan zijn om hem te verzorgen verdien ik deze behandeling ook, zo is mijn vader niet alleen in zijn omgeving en strijden we deze reis samen. Wij hopen op uw steun om onze droom waar te kunnen maken en ons te kunnen laten behandelen in het ziekenhuis om zo weer gezond te kunnen worden. Medicijnen zijn een tijdelijke rem maar dit is voor altijd. Het zou mij echt een positief gevoel geven dat ik er altijd voor mijn vader kan zijn.

English -
Cost: $109,000 Practice: HSCT Mexico

We need $109,000 for treatment and $2,000 for airfare. An HSCT treatment costs $54,500 per person. As soon as we have the money together we could go to Mexico in February earliest to be treated and stop the disease.

Story Walter

Hello, I am Walter Hazeleger, 55 years old. I was diagnosed with MS (Multiple Sclerosis) at the age of 17. I could still paint until I was 20, after which I was rejected and I received all sorts of employment that I could do less and less well due to the various illnesses, so that I received benefits. My relationship lasted until I was 40 living with 2 children, I was so disabled that my wife and I broke up. She could no longer endure it and her private life also suffered because of my illness. I lost myself and came to live in a senior home. My son came to live with me and my daughter with her mother. After this time I unfortunately also became epileptic and my memory deteriorated.

My son makes Cannabis drops for me and they ensure that I get through the day better and can talk better, but unfortunately this is not medicine. Fortunately, I can sometimes still get a few groceries by using my mobility scooter. I would like to be treated so that I experience fewer symptoms. In addition, I take a lot of medicines that after treatment I hope to no longer need for my spasms and hopefully I will regain the feeling in my hands. I can only dream of this.

For a while I took copaxone, but the disease has always gotten worse. Unfortunately, this drug only inhibits the symptoms and does not stop the cause of the disease. My son experiences all this up close, is very involved and takes care of me every day. I am happy that he is there for me every day and would like to be treated with him, so that hopefully he will not suffer he same consequences of the disease as I did.

Story Nick

My name is Nick and I was diagnosed with MS 3 years ago. As stated above, I have a father who has MS. From an early age I have been aware of what MS can do to you. I remember in my childhood (I was 6 years old) my father getting out of the car and people came to the car because they saw that he was walking badly and then they wanted to get me out of the car because they thought he was drunk . I saw him worse and worse, at first he could still ride the Spartemet (bicycle with motor) but after a while he kept falling over due to loss of balance. Unfortunately I see this as a premonition, because I know what will happen if my body continues to deteriorate. For now I don't notice much of the disease, but I would like to be treated now, so I can always be there for my father. Every day I take care of him, help him when he falls, but I'm also afraid that I might not be able to do that for much longer.

I have had several treatments including Tecfidera and Aubagio. In 2 years I have deteriorated and I now have several injuries in my brain. That's because I suffer too much from side effects of medicines. I would like to be treated abroad with my father. Then I can go with him and get healthy myself and continue to support him. It's bad enough for him that I have it now. Unfortunately, we ourselves do not have the money to receive treatment abroad.

My father deserves this treatment. He's been through so many bad things. If I want to stay healthy and be there for my father to take care of him I require this treatment too, so my father is not alone in his environment and we fight this journey together. We hope for your support to make our dream come true and to be treated in the hospital in order to get healthy again. Medicines are a temporary crutch but this is forever. It would really give me a positive feeling if I could always be there for my father.

What would we like?

We would very much like to be treated abroad, because there is no treatment plan for MS in the Netherlands. In the Netherlands it is not reimbursed by insurance, but we have read good results about this therapy. We want to be treated at Clinic aruiz in Mexico. In this link is information about the clinic itself:

Based on stories and research, it seems that the HSCT treatment stops the MS and we can assume with good hope that the disease will no longer destroy our body. We would very much like to be able to support each other and ask for your financial support. If there is money left over, we will transfer it to other crowd funding projects for people with MS.
Link with more information over stem cell therapy for MS:
Donate

Donations 

 • all people from geef.nl
  • €45,132 (Offline)
  • 2 mos
 • tikkie from supportnickwalter.com
  • €2,149 (Offline)
  • 2 mos
 • Anonymous
  • €30 
  • 2 mos
 • Truus Dobbelsteen
  • €50 
  • 2 mos
 • Ab Walet
  • €50 
  • 2 mos
Donate

Organizer

Nick Hazeleger
Organizer
Nijkerk

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.