Në mbështetje të njerëzve të sëmurë!

Çdo njeri pavarësisht se ku jeton, ka të drejtë për një jetë të shëndetshme dhe të lumtur. Por sot, fatkeqësisht shumë familje janë sprovuar nga sëmundjet dhe varfëria. Një nga qëllimet më të rëndësishme të kësaj fushate është mbledhja e fondeve në mbështetje të fëmijëve me sëmundje të rënda. "Kush shpëton një jetë, eshtë sikur ka shpëtuar tërë njerëzimin” (Sure Maide, 32). Le të bashkohemi së bashku e t'i kthejmë lotët e dëshpërimit në lot gëzimi. Ne besojmë fort që çdo moment është i rëndësishem, sepse cdo ditë ka jetë që ndalojnë në pritje të një dore ndihmë.

Faleminderit dhe Zoti ju bekoftë ju dhe familjet tuaja!


Everyone has the right to a healthy and happy life regardless of where he lives. But today, unfortunately, many families are plagued by disease and poverty. One of the most important goals of this campaign is to raise funds to support children with severe illnesses. "Whoever saves a life, it is as if he has saved all mankind." (Sure Maide, 32). Let us unite together and turn tears of despair into tears of joy.

Thank you, and God bless you and your family!


*Donations made through this appeal support Friends of Fondacioni Firdeus's entire mission and will not be designated to a specific program or location.

Organizer

Elvis Naci
Organizer
Peoria, IL
Friends of Fondacioni Firdeus
 
Registered nonprofit
Donations are typically 100% tax deductible in the US.

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.