MoMo Spreads Love Summer Action

MoMo Spreads Love Movement (for English scroll down)

MOMO EDUCATION BY SISTER SCHOOLS FOUNDATION

MoMo Education by Sister Schools Foundation (MoMo) is in 2021 opgericht door documentairemaker Julia Strijland. MoMo is een digitaal onderwijsprogramma gericht op interculturele samenwerking tussen leerlingen van basis- en middelbare scholen aan weerszijde van de welvaarts balans. Het volledig programma bestaat uit 3 lesblokken van 6 weken per jaar gedurende 2 jaar. Er zijn uitwisselingsmomenten met de docenten voorafgaand aan ieder lesblok. De MoMo Educatie methode maakt gebruik van een veilige online leeromgeving, het Digital Educational Exchange Platform (DEEP). Hier komen de leerlingen samen, wisselen ze foto’s, video’s en ideeën uit en werken ze samen aan projecten, ter verbetering van hun eigen leeromgeving.
MoMo stelt het gezamenlijk belang van kansengelijkheid in het onderwijs voorop.

Vanuit betrokkenheid bij dit belang wil MoMo een stuwende en vernieuwende kracht zijn, die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van de leeromgeving van leerlingen.
‘Think global, act local’; scholen worden aangemoedigd om crowdfunding acties te houden, campagnes te maken rondom thema’s als ‘Digitale veiligheid’, 'Gender-equality' en 'Sustainability'. Op die manier krijgen leerlingen een stem op thema’s die belangrijk voor hen zijn, zoals het klimaat, het recht op goed onderwijs en kansengelijkheid .

Het overbruggen van verschillen en het communiceren over culturele en sociaal-economische verschillen heen kost tijd. Leerlingen krijgen daarom de mogelijheid een 2-jarig ‘learning by doing’ programma te volgen, waardoor zij een duurzame band met elkaar op kunnen bouwen en de relatie daadwerkelijk ondersteuning kan bieden aan de scholen in Kenia.

MoMo Spreads Love Movement
Meer weten over de MoMo Spreads Love Movement, of hoe je je kunt aanmelden voor de launch party op vrijdag 30 juni: Klik hier. Er zullen geen loterijen, weggeefacties of promoties worden aangeboden in ruil voor donaties aan deze GoFundMe campagne.
---------

MOMO EDUCATION BY SISTER SCHOOLS FOUNDATION

MoMo Education by Sister Schools Foundation (MoMo) was founded in 2021 by documentary filmmaker Julia Strijland. MoMo is a digital education program aimed at intercultural cooperation between students from primary and secondary schools on both sides of the welfare balance. The full program consists of 3 teaching blocks of 6 weeks per year for 2 years. There are exchange moments with the teachers before each lesson block. The MoMo Education method uses a secure online learning environment, the Digital Educational Exchange Platform (DEEP). This is where students come together, exchange photos, videos and ideas and collaborate on projects to improve their learning environment.
MoMo puts the common interest of equality of opportunity in education first. Based on its involvement in this interest, MoMo wants to be a driving and innovative force that contributes to the sustainable development of the learning environment of students.
Based on the idea of 'think global, act local', schools are encouraged to hold crowdfunding campaigns, campaigns will be launched on themes such as 'Digital security' and pupils will be given a voice on themes that are important to them, such as the climate, the right to good education and equity.
Bridging differences and communicating across cultural and socio-economic differences takes time. That is why a 2-year 'learning by doing' program has been set up so that schools can build a lasting bond with each other and the relationship can provide support to the schools in Kenya.

MoMo Spreads Love Movement
Want to know more about the MoMo Spreads Love Movement, or how to sign up for the launch party on Friday, June 30: Click here. No sweepstakes, giveaways or promotions will be offered in exchange for donations to this GoFundMe campaign.

Donations

Become the first supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

Organizer

MoMo Education
Organizer
Amsterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.