Make Paulina's Oxford University dreams come true

English version (Ak chcete vidieť Slovenskú verziu, posuňte sa nižšie)

 On 12 January, 2021, my big dream came true. Oxford University has made me an offer of a place in their prestigious undergraduate program of Biomedical Sciences .  Thanks to the donations of hundreds of people from Slovakia, Czechia, UK, US, Poland and other countries, I was able to pay for my first year of tuition. 

However, now, after my first term in Oxford, I need your support more than ever before. If I don't collect enough money for the high overseas tuition fees, I won't be able to continue into my second year!


As far as I know, last year, I was the only Slovak who was accepted to an undergraduate course in Oxford. In demanding entrance exams for the course of biomedical sciences, I stood against more than 530 talented people from all over the world. Apart from me, only about 40 more people received a study offer. 

I spent many hours preparing for difficult entrance tests and interviews - I read articles, books, listened to podcasts, had an internship at The Institute of Molecular Biomedicine at Komensky University in Bratislava, volunteered in Mareena- an organisation that cares for the well-being of foreigners, took part in several competitions...
 I did all this with joy because am passionate about biomedicine and contributing to my community.  

"To be able to help others, I first need help myself."

I have a deep interest in epigenetic* drug discovery and development.
It is a relatively novel area of research that has promising implications for patients suffering from severe diseases, such as cancer, diabetes or Alzheimer's. In Oxford, I will get an amazing opportunity to learn about epigenetic of disease from leading authorities in the field. I firmly believe that after my studies, I will be able to work on designing epigenetic chemical probes - small molecules that could form a base of future drugs. In this way, I would be able to help suffering patients from all around the globe.

*Epigenetics examines how external factors (pollution, diet) or internal influences (stress hormones) affect the way cells interact with their DNA. A DNA molecule could be compared to a recipe book, which cells use to produce important proteins (for example hormones or enzymes). Certain chemicals can make these recipes unreadable or, conversely, they may make a cell reads them too often. When genes switch on and off in this way,  it can result in illness. For example, some types of cancer may have an epigenetic basis.

I need to pay the following expenses :

*living costs include visa, accommodation, flight tickets, food and books

I still need about £17,000 (20,000 €) to continue to my second year. I need to document that I have this money by the end of May.


I am genuinely grateful to all people who are encouraging me not to let a lack of finances prevent me from realizing my dreams.
If you want to know even more about me, please visit my website


Slovenská verzia

12. Januára 2021 sa mi splnil môj veľký sen. Oxfordská Univerzita mi ponúkla miesto v ich prestížnom bakalárskom programe Biomedicínskych vied . Vďaka príspevkom mojich štedrých podporovateľov som mohla zaplatiť za školné v prvom ročníku.

Avšak teraz, po skončení môjho prvého trimestra v Oxforde potrebujem podporu viac ako kedykoľvek predtým. ak sa mi nepodarí nazbierať dostatok financií,nebudem môcť pokračovať do druhého ročníka ! 

Pokiaľ viem, som jediná Slovenka, ktorú minulý rok prijali na Oxford do bakalárskeho programu. V náročných prijímacích skúškach do program biomedicíny som stála proti vyše 530 talentovaným ľuďom z celého sveta. Okrem mňa dostalo ponuku štúdia ešte okolo 40 ľudí. 

Dlhé hodiny som sa pripravovala na ťažké prijímacie testy a interview - čítala som články, knihy, počúvala som podcast, stážovala som v Ústave Mokelulárnej Biomedicíny na Univerzite Komenského, zapájala som sa do rôznych súťaží, bola som dobrovoľníčou v Mareene - organizácii, ktorá integruge cudzincov do Slovenskej spoločnosti....

Všetko som to robila z radosťou, rada pomáham ľuďom okolo seba a biomedicína ma skutočne baví. 
Prečítajte si o mne aj v Hospodárskych novinách 

Aby som mohla pomáhať iným, potrebujem najprv pomoc sama

Špeciálne sa zaujímam o epigenetickú* terapiu . Ide o nový druh liečby, ktorá mé potenciál pomocť pacientom trpiacim ochoreniami, ako sú napríklad rakovina, či cukrovka, ale aj demencia. Oxford vedie v tejto oblasti rozsiahly výskum. Ak by som sa dostala na Oxford, mala by som príležitosť stretnúť sa s týmito inšpiratívnymi vedcami a prípadne s nimi aj spolupracovať. Po skončení svojho štúdia by som tak mohla pracovať vo farmaceutickom výskume a pomáhať chorým pacientom z celého sveta. Prečítajte si viac o mojich vedeckých záujmoch v mojom blogu v Denníku N 

*Epigenetika je pomerne nová vedná disciplína, ktorá skúma ako vonkajšie faktory (znečistenie, strava) či vnútorné vplyvy (stresové hormóny) ovplyvňujú spôsob, akým bunky narábajú s molekulou DNA. Molekula DNA by sa dala prirovnať ku knihe receptov, na základe ktorej bunky vytvárajú dôležité proteíny (napríklad hormóny, či enzýmy). Niektoré chemikálie môžu spôsobiť, že tieto geneticky dané "recepty" sa nedajú čítať alebo, naopak, že ich bunka číta až príliš často. Toto môže mať za následok chorobu. Epigenetické zmeny sú napríklad jedným zo spôsobov vniku rakoviny. Po ukončení svojho štúdia na Oxforde by som chcela venovať vývoju liečiv, ktoré by vracali epigenetický profil buniek späť do "normy."

Potrebujem zaplatiť tieto výdavky  *životné náklady zahŕňajú letenky, víza, stravu, ubytovanie a knihy
 
Ešte mi chýba asi £17000 ( 20 000€), aby som mohla zaplatiť za môj druhý rok štúdia.

Vopred ďakujem všetkým štedrým darcom za pomoc. Veľa to pre mňa znamená. 

Ak sa chcete o mne dozvedieť viac, pozrite sa na moju stránku. 
 • Anonymous 
  • €60 
  • 3 mos
 • Micko Michael 
  • €125 
  • 4 mos
 • rastislav LACKO 
  • €75 
  • 4 mos
 • Ann Flower 
  • €100 
  • 4 mos
 • Katarina Stachova 
  • €100 
  • 5 mos
See all

Organizer

Paulina Vicenova 
Organizer