Little Boots- A new original play

Little Boots trailer 

Two Aberystywth theatre production companies collaborate to create a brand new original work, 'Little Boots' written by Daniel Abbott. 

Blood, Sweat & Tea Productions ltd established in 2016, aims to create accessible, contemporary adaptations of classical, early modern and late modernistic works.  Cwmni Ennyn Awaken Productions established in 2015, aims to create playful and topical stories, imaginative music and to provide young people with opportunities to produce their own theatre work. Both companies aim to create opportunities for creatives to explore, expand and develop their skills in a professional capacity. 

'Little Boots' written by Daniel Abbott is an audio drama in four parts. The Roman Empire is falling apart. As the tyrannical reign of Tiberius Caesar comes to an end, into the breach steps his adopted nephew, Gaius. Guided by his beloved sister, Drusilla, Gaius seems poised to get Rome back on track... until his mind begins to break. Surrounded by ambitious praetorians, acerbic siblings and irascible senators, Gaius descends into a madness beyond even his own reckoning.

We begin rehearsals for 'Little Boots' August 2020 with the first episode to be launched March 1st 2021 across various platforms!

We are hoping to raise £5000, which will be split equally between both companies that will help us create live theatre once again. The money will cover production costs, hiring of rehearsal spaces, set, costume, additional technical requirements and the payment of our cast and crew at the national equity rate.

We appreciate any and all contributions you can make, to help us and other creatives hone their craft, continue to produce art at a time when our traditional spaces are inaccessible and make it possible to share our work with a wider audience; making stories accessible for all. 

For more information on both companies please visit their respective websites.

www.bstproductionsltd.com
www.awakennyn.co.uk 

*Welsh version below*

Mae dau gwmni theatr yn Aberystwyth yn cydweithredu i greu gwaith gwreiddiol newydd sbon, 'Little Boots' a ysgrifennwyd gan Daniel Abbott.

Nod Blood, Sweat & Tea Productions Ltd a sefydlwyd yn 2016, yw creu addasiadau cyfoes hygyrch o weithiau clasurol, modern cynnar a hwyr. Nod Cwmni Ennyn a sefydlwyd yn 2015, yw creu straeon chwareus ac amserol, cerddoriaeth ddychmygus a rhoi cyfleoedd i bobl ifanc gynhyrchu eu gwaith theatr eu hunain. Nod y ddau gwmni yw creu cyfleoedd i bobl greadigol archwilio, ehangu a datblygu eu sgiliau mewn awyrgylch broffesiynol.

Mae 'Little Boots' a ysgrifennwyd gan Daniel Abbott yn ddrama sain mewn pedair rhan. Mae'r Ymerodraeth Rufeinig yn disgyn yn ddarnau. Wrth i deyrnasiad gormesol Tiberius Cesar ddod i ben, mae ei nai mabwysiedig, Gaius, yn camu i mewn. Dan arweiniad ei chwaer annwyl, Drusilla, mae'n edrych fel bod Gaius yn barod i gael Rhufain yn ôl ar y trywydd iawn ... nes bod ei iechyd meddwl yn dechrau torri. Wedi'i amgylchynu gan praetoriaid uchelgeisiol, brodyr a chwiorydd deifiol a seneddwyr cystadleuol, mae Gaius yn disgyn i wallgofrwydd tu hwnt i ymwybyddiaeth ei hun.

Dechreuodd ymarferion ar gyfer 'Little Boots' ym mis Awst 2020 a bydd y bennod gyntaf yn lansio ar Gorymdaith  2021

Rydym yn gobeithio codi £5000, a fydd yn cael ei rannu'n gyfartal rhwng y ddau gwmni a fydd yn ein helpu i greu theatr fyw unwaith eto. Bydd yr arian yn talu costau cynhyrchu, llogi gofodau ymarfer, set, gwisgoedd, gofynion technegol ychwanegol a thalu ein cast a'n criw ar gyfradd ecwiti cenedlaethol.

Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniadau i'n helpu ni a phobl greadigol eraill gwella eu crefft, parhau i gynhyrchu celf ar adeg pan nad oes modd cyrraedd ein gofodau traddodiadol a'i gwneud hi'n bosibl rhannu ein gwaith gyda chynulleidfa ehangach; a gwneud straeon yn hygyrch i bawb.

Am fwy o wybodaeth am y ddau gwmni ewch i'w gwefannau priodol.
www.bstproductionsltd.com
www.awakennyn.co.uk

*Fersiwn Saesneg uchod*


Organizer and beneficiary

Blood, Sweat & Tea Productions Ltd
Organizer
Daniel Abbott
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.