Main fundraiser photo

Help Oekraïne de winter door!

Donation protected
The English version is below

Help Oekraïne de winter door
Sinds de Russische militaire inval van Oekraïne zijn veel woningen van Oekraïners verwoest. Veel gebouwen hebben geen ramen, kapotte gevels en lekkende daken als gevolg van bomscherven. Veel elektriciteitscentrales en andere cruciale infrastructuur zijn inmiddels doelbewust gebombardeerd.

Met de winter voor de deur, die geregeld temperaturen tot -20 °C met zich meebrengt, roepen we Nederlanders op om Oekraïense gezinnen te helpen. Dat kun je doen door één maand energiecompensatie te doneren. Het bedrag van € 190,- is genoeg voor de aankoop van precies één kachel, waarmee één huishouden zich de gehele winter warm kan houden.

Streven is tenminste duizend kachels
Het doel van de actie ‘Help Oekraïne de winter door’ is zoveel mogelijk kachels in Oekraïne te verspreiden, om gezinnen van enig comfort te voorzien tijdens de strenge wintermaanden. Het doneren van elk gewenst bedrag kan via de link op deze pagina. De kachels worden in Oekraïne gekocht, dus ook de lokale economie wordt op deze manier gesteund. We gebruiken uw gedoneerde €uro dus eigenlijk twee keer.


Hulp aan Oost-Oekraïense gezinnen vanuit Moskou, Nederland en Oekraïne
LifeLine Ukraine is begin maart gestart door Jeroen Ketting – een ondernemer met 28 jaar ervaring in Oost-Europa en nog steeds woonachtig in Moskou – met als doel om humanitaire hulp te bieden aan gezinnen in Oekraïne. Hij reisde sinds het uitbreken van de oorlog al vier maanden door Oekraïne om hulpgoederen uit te delen, een netwerk van partners te ontwikkelen en de infrastructuur voor de hulpgoederen op te zetten. Dankzij 350 individuele donoren en 30 bedrijven heeft Ketting met LifeLine Ukraine al meer dan vier miljoen euro aan humanitaire hulp kunnen uitdelen in deze gebieden.

Over LifeLine Ukraine
Sinds het begin van de Oorlog zetten de vrijwilligers van LifeLine Ukraine zich volledig in voor de hulp aan Oekraïne. Samen met een netwerk van 21 lokale partners in 17 steden in Oekraïne, het World Food Program en internationale NGO Atlas Logistique, zorgt LifeLine Ukraine dat de hulp op een efficiënte manier bij de hulpbehoevenden terecht komt. Zo zijn al 40 vrachtwagens met humanitaire hulp zoals medicijnen, levensmiddelen, luiers en watercontainers uitgedeeld.

De hulp is vraaggestuurd, loopt via een eigen en gecontroleerde toeleveringsketen, vanuit het veld in Oekraïne, in samenwerking met Oekraïense partners, zonder overheadkosten! Van alle hulp leveringen wordt foto- en videomateriaal gemaakt, naast alle formele akten van ontvangst van de lokale partners om transparantie te waarborgen.

Door de nauwe samenwerking met de reeds bestaande Stichting Mara heeft Lifeline Ukraine zich snel kunnen ontwikkelen. Stichting Mara - opgericht in 1993 - biedt al jaren steun aan door oorlog getroffen gebieden en draagt in de samenwerking met Lifeline Ukraine zorg voor de financiën. Omdat Stichting Mara beschikt over een algemeen nut beoogde instelling status (ANBI) zijn grotere giften (deels) aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting.

Spreekt deze actie je aan en wil je je ook inzetten voor LifeLine Ukraine? Dat kan! Je kan doneren, of via onderstaande gegevens contact met ons opnemen voor als je je op een andere manier wilt inzetten. Bijvoorbeeld door het aanmaken van je eigen pagina en door deze te linken aan de Lifeline Ukraine GoFundMe pagina.

Via deze link kan je lezen hoe we je donatie verwerken, waar de kachels ingekocht worden etc...

Lifeline Ukraine / MARA Foundation


Help Ukraine get through the winter
Since the Russian military invasion of Ukraine, many homes of Ukrainians have been destroyed. Many buildings have no windows, broken facades, and leaking roofs due to shrapnel and bomb fragments. Most power plants and other crucial infrastructure has now been deliberately bombed and destroyed.

With winter approaching, with temperatures as low as -20 °C, we are calling on everyone to help Ukrainian families. Dutch people can do so by donating one month of energy compensation they receive from the Government. The amount of € 190 is enough to buy exactly one stove, which will allow one household to keep warm all winter.

The goal is at least one thousand stoves
The goal of "Help Ukraine through the winter" is to distribute as many stoves as possible in Ukraine, to provide families with some comfort during the harsh winter months. Donations of any amount can be made through the link on this page. The stoves are bought in Ukraine, so the local economy is also supported this way. So we actually use your donated €uro twice.Help for East Ukrainian families from Moscow, the Netherlands and Ukraine
LifeLine Ukraine was started in early March by Jeroen Ketting - an entrepreneur with 28 years of experience in Eastern Europe - with the goal of providing humanitarian aid to families in Ukraine. He has been travelling through Ukraine for four months since the outbreak of war to distribute relief goods, develop a network of partners and set up the infrastructure for the relief goods. Thanks to 350 individual donors and 30 companies, Ketting has already been able to distribute more than four million euros in humanitarian aid to Eastern Ukraine with LifeLine Ukraine.

About LifeLine Ukraine
Since the beginning of the War, LifeLine Ukraine volunteers have been fully committed to helping Ukraine. With a network of 21 local partners in 17 cities in Ukraine, the World Food Program, and international NGOs Atlas Logistique, and Bioport Logistique, LifeLine Ukraine ensures that aid reaches those in need in an efficient manner. 40 trucks with humanitarian aid such as medicine, food, diapers, mattresses, and water containers have already been distributed.

The aid is demand-driven, and runs through its own end-2-end controlled supply chain, from warehouses in The Netherlands to the field in Ukraine, in cooperation with Ukrainian partners, and with no overhead costs! Photo and video footage are taken of all aid deliveries and all formal deeds of receipt from local partners to ensure transparency.

Close cooperation with the already existing Mara Foundation has allowed Lifeline Ukraine to develop rapidly. The Mara Foundation (Stichting Mara) - founded in 1993 - has been providing support to war-affected areas for many years and, in cooperation with Lifeline Ukraine, handles all finances. Because the Mara Foundation has the public benefit purpose institution (ANBI) status, larger donations are (partially) deductible in your income tax return.

Does this action appeal to you, and would you also like to get involved with Lifeline Ukraine? You can! You can donate or contact us using the details below if you want to get involved in another way, for example, by creating your own page and linking it to the Lifeline Ukraine GoFundMe page.

Lifeline Ukraine / Stichting MARA
Donate

Donations 

 • A Vos
  • €90 
  • 6 mos
 • AM Dobbe
  • €80 
  • 6 mos
 • Matthijs Kroon
  • €200 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • €190 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • €190 
  • 1 yr
Donate

Organizer

Lifeline Ukraine
Organizer
Delft

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee