Main fundraiser photo

Levensreddende immuuntherapie in Duitsland

Donation protected
For english text see below
Para texto español ver abajo

Lieve mensen,

Hierbij een oproep vanuit ons hart.

Het gaat over onze lieve en dappere Linda en haar allerliefste dochter Rebekka.


Hun verhaal in het kort

Begin 2016 verloor Linda op tragische wijze haar man Mehmet en de toen nog 8-jarige Rebekka daarmee haar vader. Er was amper tijd om te rouwen want een maand later al werd geconstateerd dat Linda lymfeklierkanker had. Er volgden meerdere jaren van chemo en bestralingen. De ziekte bij Linda keerde steeds weer terug. Tot en met heden zitten wij met de gehele familie in een enorme rollercoaster, maar met jullie hulp is er nog hoop!


Terugkerende ziekte

Inmiddels heeft Linda in de afgelopen zes jaar, twee chemokuren, één immuuntherapie en twee bestralingskuren ondergaan. Begin 2022 was de laatste kuur. Met z’n allen hoopten wij dat het weer een tijd rustig zou blijven. Begin juli 2022 kreeg ze helaas de diagnose uitgezaaide baarmoederhalskanker in haar lever.


Hoe het nu gaat

Linda en Rebekka zijn twee dappere en sterke strijders, ze houden zich opnieuw goed staande en de vechtlust is onverminderd. Ondanks haar ziekte hanteert Linda het adagium Carpe diem. Geniet en blijf je als een klein kind verwonderen over de mooie, kleine en dierbare dingen in het leven.

Momenteel krijgt Linda een behandeling in Nederland, die tot een paar weken geleden alleen nog in België tot een reguliere behandeling hoorde. De artsen spreken hierbij over een levensverwachting in termen van maanden.


Alles op alles!

Linda, Rebekka, de familie en veel lieve vrienden halen alles uit de kast om ervoor te zorgen dat Rebekka naast haar vader niet ook haar moeder moet verliezen. Samen vormen wij het team 'Reblin's Army'. Wij hebben eindeloos Gegoogeld, research gedaan, ziekenhuizen bestookt met vele telefoontjes en mailtjes én met resultaat!

Na vele gesprekken met vooraanstaande artsen in binnen- en buitenland zijn wij uitgekomen op een behandeling in Duitsland met een veel langere levensverwachting en is er zelfs kans op genezing.


Behandeling in Duitsland

Linda’s wens is een dendritische celtherapie in Duitsland.

Dit is een vorm van immuuntherapie, waarbij de afweercellen van het lichaam gestimuleerd worden om afweerstoffen te maken tegen bepaalde (kanker)cellen met als doel deze op te ruimen. Het activeren van de dendritische cellen gebeurt buiten het lichaam. Na afnemen van bloed worden de cellen buiten het lichaam gekweekt en ‘opgeleid’. Daarna worden zij weer in het lichaam gebracht om hun taak ten uitvoer te brengen. (Bron: tegenkanker.nl. van het Nationaal kankerfonds.)

Deze therapie wordt op maat gemaakt, geeft nauwelijks tot geen bijwerkingen en heeft een veel gunstigere prognose. Hiermee is er namelijk zicht op overleving in jaren en is er zelfs genezing mogelijk. Daar gaan wij voor!


Doelbedrag

Wij vinden dat Linda en Rebekka al zoveel hebben meegemaakt de afgelopen jaren. Zij hebben als gezin alleen nog elkaar. Wij gunnen daarom deze lieve moeder en dochter nog vele jaren samen.

Omdat de behandeling in Duitsland helaas niet vergoed wordt door Nederlandse verzekeraars, is er een totaalbedrag van € 70.000 nodig.


Ja, ik wil doneren!

Ieder bedrag wordt enorm gewaardeerd, alle beetjes helpen!

Graag ook het verzoek om deze crowdfunding zoveel mogelijk te delen en door te delen. Wij hopen ook mensen in het buitenland te kunnen bereiken.

Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp, let’s keep the faith!


Liefs,
namens de gehele familie Meyer en Reblin’s Army,

Roland, Jolanda, George, Sandra, goede vriend Sibe de Beer en stiefbroer Franklin Jansen

NB Op 6 november jl hebben wij een goed geslaagd benefietfeest georganiseerd. Het was een geweldig, muzikaal en warm feest, met swingende bands en DJ’s die belangeloos optraden. De opbrengst gaat naar dit goede doel, maar we zijn er nog niet.English:

Lifesaving immunotherapy in Germany

Dear everyone,
Here's a call from our hearts.
It is about our sweet and brave Linda and her dearest daughter Rebekka.

Their story in short

At the beginning of 2016, Linda tragically lost her husband Mehmet and the then 8 year old Rebekka her father. There was hardly time to mourn, because a month later it was found that Linda had Lymphoma.
Several years of chemo and radiation followed. Linda's illness kept coming back. Up to now we are on a huge rollercoaster with the whole family, but with your help there is still hope!

Recurrent disease

In the past six years, Linda has undergone two courses of chemotherapy, one immunotherapy and two radiation courses. The last course was at the beginning of 2022.
We all hoped it would be quiet again for a while. At the beginning of July 2022 she was unfortunately diagnosed with metastatic cervical cancer in her liver.

How are they doing now

Linda and Rebekka are two brave and strong fighters, they hold up well again and the fighting spirit is undiminished. Despite her illness, Linda uses the adage Carpe diem. Enjoy and continue to wonder like a small child about the beautiful, small and precious things in life.
Linda is currently receiving treatment in the Netherlands, which until a few weeks ago was only part of regular treatment in Belgium. The doctors refer to this as a life expectancy in terms of months.

Whatever it takes!

Linda, Rebekka, the family and good friends do everything we can to ensure that Rebekka does not have to lose her mother in addition to her father.
Together we form the team 'Reblin's Army'. We have Googled endlessly, done research, bombarded hospitals with many phone calls and e-mails and with results!
After many conversations with leading doctors at home and abroad, we have arrived at a treatment in Germany with a much longer life expectancy and there is even a chance of recovery.


Treatment in Germany

Linda's wish is a dendritic cell therapy in Germany.

This is a form of immunotherapy, in which the immune cells of the body are stimulated to make antibodies against certain (cancer) cells with the aim of clearing them. Activation of the dendritic cells occurs outside the body. After blood is drawn, the cells are grown and 'trained' outside the body. Then they are reintroduced into the body to carry out their task. (Source: Tegenkanker.nl. of the National Cancer Fund.)

This is an therapy is customized, has hardly any side effects and has a much more favorable prognosis. The prognosis is that the treatment in Germany will prolong life in years and may even lead to a cure. That's what we're going for!

Target amount
We think that Linda and Rebekka have been through so much in recent years. They only have each other as a family. We therefore wish this sweet mother and daughter many more years together.

Because the treatment in Germany is unfortunately not reimbursed by Dutch health insurers, a total amount of € 70,000 is required.

Yes, I want to donate!

Any amount is greatly appreciated. Every little bit helps!

We like to ask you to please share and share this crowdfunding as much as possible. We also hope to be able to reach people abroad.

Thank you so much in advance for your help, let's keep the faith!

Much love,
on behalf of the entire Meyer family and Reblin's Army,

Roland, Jolanda, George, Sandra, good friend Sibe de Beer and stepbrother Franklin Jansen.

PS Recently on 6 November we organized a very successful benefit party. It was a great, musical and warm party, with swinging bands and DJ’s who performed for free. The profit will go to this charity, but we're not there yet.


Español

Inmunoterapia que salva vidas en Alemania

Querida gente,

Aquí una llamada del corazón.
Se trata de nuestra dulce y valiente Linda y su dulce hija Rebekka.

Su historia en resumen

A principios de 2016, Linda perdió trágicamente a su esposo y Rebekka, de 8 años, a su padre. Apenas hubo tiempo para llorar, porque un mes después ya se constató que Linda tenía un cáncer de ganglio linfático. Siguieron varios años de quimioterapia y radiación. La enfermedad de Linda seguía reapareciendo. Hasta ahora estamos en una enorme montaña rusa con toda la familia, pero con tu ayuda aún hay esperanza.

Enfermedad recurrente

En los últimos seis años, Linda se ha sometido a dos ciclos de quimioterapia, una inmunoterapia y dos ciclos de radiación. La última cura fue a principios de 2022. Todos esperábamos que volviera a estar tranquila por un tiempo. Lamentablemente, a principios de julio de 2022, le diagnosticaron cáncer de cuello uterino metastásico.

Vamos a por todas!

Nosotros, la familia y muchos queridos amigos, pero también Linda y Rebekka, hacemos todo lo posible para asegurarnos de que Rebekka no tenga que perder a su madre además de a su padre. Juntos llamamos a nuestro equipo “Reblin´s Army”.

Estamos organizando un evento benéfico junto muchos amigos músicos. Mientras tanto, hemos estado buscando en Google sin cesar con el equipo durante meses, investigando, bombardeando hospitales con muchas llamadas telefónicas y correos electrónicos para encontrar el mejor tratamiento posible para Linda y con resultados!

Después de muchas conversaciones con médicos líderes en nuestro país y en el extranjero, hemos encontrado una combinación de tratamientos con una esperanza de vida mucho más larga e incluso la posibilidad de una cura.

Tratamiento en Los Países Bajos

Hasta la semana pasada, Linda solo podía ser tratada con quimioterapia en Los Países Bajos como último recurso para este tipo tan particular de cáncer. Afortunadamente, estábamos tan decididos a explorar todas las posibilidades más allé de las fronteras.

Hemos tenido múltiples consultas con hospitales y clínicas en España, Alemania, hasta EE. UU. inclusive. Al final, elegimos a una nueva inmunoterapia aprobada por la Comisión Europea (EMA) en combinación con quimioterapia en Bélgica. Dicha forma de terapia ya se ha incluido allí como tratamiento regular y ha demostrado ser exitosa.

La semana pasada recibimos de repente la noticia sorprendentemente positiva de que este tratamiento, que Linda recibiría en Bélgica, había sido aprobado la semana anterior por el Comité Holandés para la Evaluación de Recursos Oncológicos (BOM).

Con gran tenacidad, hemos logrado que Linda recibe el tratamiento en los Países Bajos esta semana con esta forma relativamente nueva de inmunoterapia. Linda es la primera persona en los Países Bajos en recibir este tratamiento para este tipo específico de cáncer de cuello uterino.

Tratamiento en Alemania

Luego Linda irá a Alemania para recibir otra forma de inmunoterapia, la llamada terapia con células dendríticas.

Esta es una forma de inmunoterapia, en la que se estimulan las células inmunitarias del cuerpo para que produzcan anticuerpos contra ciertas células (cancerosas) con el objetivo de eliminarlas. La activación de las células dendríticas ocurre fuera del cuerpo. Después de extraer la sangre, las células crecen y se “entrenan” fuera del cuerpo. Luego son reintroducidos en el organismo para llevar a cabo su tarea. (Fuente: Tegenkanker.nl del Fondo Nacional del Cáncer).

La combinación de los tratamientos en los Países Bajos y Alemania es muy prometedora. El pronóstico es que el tratamiento en Alemania prolongará la vida en años e incluso puede conducir a su cura. Eso es lo que apuntamos!

Cantidad objetivo

Todo esto implica altos costos. Para ello se necesita un importe total de 70.000 euros.

Sí, quiero donar!

Compartir este crowdfunding sería genial. Donar es aún mejor. Cualquier cantidad es muy apreciada. Cada grano de arroz ayuda.

Muchas gracias por su ayuda, mantengamos la fe!
Muchas gracias en nombre de toda la familia Meyer y the Reblin´s Army.
Linda, Rebekka, Roland, Jolanda, George, Sandra, Sibe de Beer (amigo de família) y hermanastro Franklin Jansen.

Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €100 
  • 10 mos
 • Maureen Satiman
  • €50 
  • 11 mos
 • Ina de Goederen
  • €50 
  • 11 mos
 • Anonymous
  • €25 
  • 11 mos
 • Geth Sriram
  • €50 
  • 11 mos
Donate

Organizer

Jolanda Meijer
Organizer
The Hague

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee