Shared History of U.S. and Armenia

Very few know of President Woodrow Wilson's Arbitral Award, which is a non-appealable and legally binding decision to this day. Please support us in unfolding the hidden pages of US-Armenian history. We will do so through education, advocacy and research, which will lead to the actualization of Wilsonian Armenia.
Help our people to know our legacy.
Please contribute to our goal to have Wilsonian billboards throughout Armenia.
https://ajbever.com/wp-content/uploads/2022/03/Bilboards-1.pdf

Սիրելի՛ բարեկամներ,

Աջակցե՛ք մեզ՝ բացելու հայ-ամերիկյան ընդհանուր պատմության անհայտ էջերը։ Մենք դա կանենք կրթության, գիտական հետազոտությունների և հետևողական աշխատանքի շնորհիվ։ Մենք դա կանենք Միացյան Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնի հայկական ժառանգության բացահայտման միջոցով։ Բե՛ր քո լուման, օգնի՛ր, որ իրազեկենք մեր ժողովրդին, սատարի՛ր մեզ, որ իրագործենք մեր նպատակը՝ փակցնենք Վիլսոնյան պաստառներ ողջ Հայաստանում։
https://ajbever.com/wp-content/uploads/2022/03/Bilboards-1.pdf


 • karen hovsepian 
  • $100 
  • 7 mos
 • Sargis Hakobyan 
  • $50 
  • 7 mos
 • Lusine Vardanyan 
  • $100 
  • 7 mos
 • Anonymous 
  • $100 
  • 7 mos
 • Satenik AMBARIAN 
  • $200 
  • 7 mos
See all

Organizer

Nevart Yegnukian 
Organizer
Forest Hills, NY

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.