Main fundraiser photo

DIGITAL EDUCATION FOR KENYAN SCHOOL KIDS

Donation protected
CROWDFUNDING ACTIE 2022: MoMo Education by Sister Schools Foundation
(for English, scroll down)

DEEP is een communicatieplatform om gemakkelijk en veilig educatieve informatie, kennis en ervaringen te delen tussen zusterscholen in het primair- en voortgezet onderwijs.

DIGITAL EDUCATIONAL EXCHANGE PLATFORM (DEEP)
MoMo biedt een vernieuwende onderwijsmethode, die leerlingen aan weerszijde van de welvaartsbalans de kans geeft om elkaar te leren kennen en samen te werken aan het verbeteren van hun leef- en leeromgeving. Met een bijdrage van velen kan MoMo een communicatieplatform opzetten, waardoor meer en meer scholen zich aan kunnen sluiten bij onze lerende netwerkorganisatie van gelijkgestemden! Leerlingen leren over verschillen heen, intercultureel te communiceren en samen te werken. Door de uitwisseling van kennis, vaardigheden en attitudes krijgen zij een breder perspectief op de realiteit en meer grip op hun eigen leefwereld.

Het programma bevordert:
 • Kansengelijkheid, inclusie en diversiteit in het onderwijs
 • Levenlang Leren (via onze communityprojecten & Teacher Trainingen)
 • Burgerschapsonderwijs voor vreedzame, tolerante, inclusieve en veilige buurten
 • Digitale geletterdheid & Mediawijsheid

Digitale geletterdheid
Onder invloed van COVID, is het nog duidelijker geworden hoe essentieel onderwijs in digitale geletterdheid is voor de komende generatie. Scholen en docenten in Kenia en andere ontwikkelingslanden hebben echter extra steun en financiële middelen nodig om digitale klaslokalen te bouwen. MoMo geeft die steun en biedt teacher trainingen, gekoppeld aan de uitwisselingsprojecten tussen Keniaanse en Nederlandse scholen.
 
MoMo bouwt samen met vrijwilligers van over de hele wereld aan DEEP, een communicatie platform voor de uitwisselingsprojecten. Het team zet zich belangeloos in om kinderen een nieuwe manier van onderwijs te bieden met gelijke kansen en gebaseerd op gelijkwaardigheid.
 
KENIAANSE EN NEDERLANDSE ZUSTERSCHOLEN BOUWEN SAMEN AAN EEN DIGITALE TOEKOMST
MoMo werkt momenteel met vijf middelbare scholen in Kenia. Twee gemengde dagscholen in Vihiga district; Gida Gadi en Gisambai en twee boardingschools in Nairobi District; de St. Elizabeth meisjesschool en de jongensschool Highway. De school die dit jaar begint met een uitwisseling is de Kibera Girls Soccer Academy (GGSA) een meisjes school in Kibera, een van de grootste sloppenwijken ter wererld.
 
Voor meer informatie over MoMo Education by Sister Schools Foundation kijkt u op de website.

----
CROWDFUNDING ACTION 2022: MoMo Education by Sister Schools Foundation

DEEP is a communication platform to quickly and securely share educational information, knowledge and experiences between sister primary and secondary education schools.

DIGITAL EDUCATION EXCHANGE PLATFORM (DEEP)
MoMo offers an innovative teaching method that gives pupils on both sides of the wealth balance the opportunity to get to know each other and work together on improving their living- and learning environment. With the contribution of many, MoMo can set up a communication platform, and more and more schools can join our learning network organization of like-minded people! Students learn about differences, intercultural communication and how to work together. By exchanging knowledge, skills and attitudes, students gain a broader perspective on reality and a better grip on their environment.

The program promotes:
 • Equality of opportunity, inclusion and diversity in education
 • Lifelong Learning (via our community projects & Teacher Training)
 • Citizenship education for peaceful, tolerant, inclusive and safe neighborhoods
 • Digital Literacy & Media Literacy

DIGITAL LITERACY
Under the influence of COVID, it has become increasingly clear how important digital literacy is. But schools and teachers in Kenya and other developing countries need extra support and financial resources to build digital classrooms. MoMo provides these and offers teacher training between Kenyan and Dutch schools.

MoMo is building its communication platform together with volunteers from all over the world. The team is selflessly committed to offering children a new way of education with equal opportunities based on equality.

KENYAN AND DUTCH SISTER SCHOOLS BUILDING A DIGITAL FUTURE TOGETHER
MoMo currently works with five secondary schools in Kenya Two day schools in Vihiga district; Gida Gadi and Gisambai, and two boarding schools in Nairobi District; the St. Elizabeth Girls' School and the Highway Boys' School. The school that will start an exchange this year is the Kibera Girls Soccer Academy (GGSA), a girls' school in Kibera, one of the largest slums in the world.

For more information about MoMo Education by Sister Schools Foundation, visit our website: https://www.momoeducation.org
 
 
Donate

Donations 

 • Willy Schmidt
  • €50 
  • 1 yr
 • Edo Jongejan
  • €25 
  • 2 yrs
 • Tony Kalma
  • €30 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • €5 
  • 2 yrs
 • Johnny Reuvers
  • €15 
  • 2 yrs
Donate

Organizer

Julia Strijland
Organizer
Amsterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee