Jens' Update

(scroll down for the English version)

Wilt u Jens helpen om weer in de toekomst te geloven? Een toekomst met een lach en met vooruitzichten, waarin hij zelfstandig kan wonen en zelfs kan werken? Na zo veel zware jaren is er eindelijk een diagnose en blijkt er een behandeling mogelijk, maar dit lukt alleen met uw hulp

(Bij het doneren krijgt u te zien dat het bedrag wordt overgemaakt naar de begunstigde Joyce Beljaars. Zij (jens’ oma) behoort tot het team en beheert het financiële gedeelte. Oftewel de penningoma)

Jens werd in augustus 2003 in het ziekenhuis geboren. Vlak na zijn geboorte werd hij blauw en bleek hij niet te kunnen ademen omdat hij veel meconium had binnengekregen. Hij lag drie maanden in het ziekenhuis waarvan de eerste twee, spannende, weken aan de beademing op de Neonathale IC in Rotterdam. Gelukkig bleek er op de echo geen afwijkingen aan zijn hersenen te zien en zou hij er niets aan overhouden. 
54375776_1613418272396359_r.jpeg

Toch was al snel te zien dat Jens anders was dan andere kinderen. Hij deed altijd zo zijn best, maar niets lukte: op school niet, met vriendjes niet, eigenlijk het hele leven niet.  Dit resulteerde in diverse opnames binnen de psychiatrie en zelfs op 13 jarige-leeftijd een zelfmoordpoging.
In zijn ogen ziet zijn toekomst er nog steeds heel erg somber uit, want hij wil zoveel, maar door gebrek aan zelfstandigheid en inzicht kan hij geen moment alleen gelaten worden.

54375776_1613418762538612_r.jpeg(verjaardag vieren in de instelling)


Na een jarenlange zoektocht, vele diagnoses, medicaties en heel veel instellingen verder, weten we sinds kort wat er met Jens aan de hand is. Door het zuurstoftekort bij zijn geboorte heeft hij perinatale asfyxie, toch een hersenbeschadiging door zuurstoftekort bij zijn geboorte. Bij de asfyxie in Jens' geval zijn vooral de verbindingen tussen de hersenen beschadigd en dit is op de reguleren scans niet zichtbaar. Door deze beschadiging worden bepaalde delen van de hersenen niet bereikt, waardoor andere delen hun functie overnemen. Omdat deze delen ook "hun eigen werk" moeten doen, ontstaat overbelasting en chaos in het hoofd, met zeer uiteenlopende gevolgen.

De kliniek Cognitive FX in Provo, Utah (V.S.) biedt een behandeling om de verbindingen die niet werken, opnieuw te activeren. Met een speciaal scanapparaat kan men zien welke delen van de hersenen aangedaan zijn.
Door het overbelasten van die gebieden worden de hersenen verplicht om de meest efficiënte route te kiezen en de inactieve verbindingen opnieuw te gebruiken. Na enkele videoconsulten met de medewerkers van de kliniek is Jens geschikt bevonden voor de behandeling en verwachten ze veel voor hem te kunnen betekenen. De behandeling kan in ieder geval het volgende opleveren:

*Betere concentratie
*Prikkels beter reguleren
*Beter uithoudingsvermogen
*Meer inzicht
*In staat zijn om te leren (Jens hoopt dat hij ooit in staat is om een cursus of opleiding te voltooien)
*Meer energie
*Verbeterde ademhaling
*Stoppen van slaapapneu en snurken
*Verbeterde spijsvertering
*Verbeterde temperatuurregulatie
*Verbeterde hormoonhuishouding, waardoor ook zijn stemming weer in positieve zin kan veranderen
*Verminderen of zelfs kunnen stoppen met meerdere medicatie

Voor deze therapie is het noodzakelijk om naar Utah te gaan. Het hele traject van behandeling, reis, vervoer en verblijf kost € 26.000.
Zo’n enorm bedrag kan ik niet zelf betalen en daarom vragen we om uw hulp!
Het zou fantastisch zijn als u Jens wilt helpen door te doneren. Het gehele bedrag komt ten goede van Jens’ behandeling en het natraject. Mocht ik meer geld ophalen dan nodig is, dan zal dit gebruikt worden voor een eventuele natraject en Jens’ ontwikkeling na de behandeling.

Is het zeker dat dit traject gaat helpen? Nee, dat is niet zeker.
In de medische wetenschap krijg je nooit garantie. Maar als we dit niet proberen, dan zullen we dat ook nooit weten. Tot nu toe ervaart 95% van de patiënten verbetering en dat geeft heel veel hoop.

Wilt u Jens helpen? Dat kan door via deze site te doneren. Liever niet doneren? Dan kunt u ons helpen door dit verhaal zo veel mogelijk te delen. 

Ik zal updates plaatsen over het verloop van deze doneeractie en mocht het lukken om naar Utah te gaan, dan zal ik ook zo veel mogelijk delen hoe het Jens tijdens de behandeling vergaat.

Wanneer we het bedrag echt niet behaald wordt of de behandeling zal om andere redenen geannuleerd worden krijgt u de mogelijkheid om het gedoneerde bedrag terug te storten. 

Bij het doneren krijgt u te zien dat het bedrag wordt overgemaakt naar de begunstigde Joyce Beljaars. Zij (jens’ oma) behoort tot het team en beheert het financiële gedeelte. Oftewel de penningoma. 

Informatie:

infomatie over perinatale asfyxie  

kliniek CFX usa in Utah 

Na Jens' diagnose, perinatale asfyxie, kwam ik dit artikel tegen waarna ik mij ben gaan verdiepen in de behandeling 
artikel volkskrant 
_____________________________
Do you want to help Jens to believe in the future again? A future with a smile and with prospects, in which he can live independently and even work? After so many difficult years there is finally a diagnosis and a treatment appears to be possible, but this will only work with your help.


Jens was born in the hospital in August 2003. Shortly after his birth he turned blue and appeared to be unable to breathe, because he had ingested a lot of meconium. He spent three months in the hospital, the first two of which were very stressful weeks on a ventilator in the Neonatal ICU in Rotterdam. Fortunately, the ultrasound showed no abnormalities on his brain and he would not be affected.

54375776_1613432970947588_r.jpeg

Yet it was soon apparent that Jens was different from other children. He always tried so hard, but nothing worked out; not at school, not with his friends, in fact not in his whole life. This resulted in several psychiatric admissions and even a suicide attempt at the age of 13.

In his eyes his future still looks very bleak, because he wants so much, but due to lack of independence and insight he cannot be left alone for a moment.

54375776_1613433086906616_r.jpeg(Birthday celebration in the institution)


After years of searching, many diagnoses, forms of medication and many institutions, we recently found out what is wrong with Jens. He has perinatal asphyxia, a form of brain damage caused by a lack of oxygen at birth. With the asphyxia in Jens' case, the connections between his brains are especially damaged. This does not show on regular scans. Due to the damage, certain parts of his brain are not being reached, which causes other parts to take over their function. Because these parts also have to do "their own work", overload and chaos arise in his head, with very different consequences.

The Cognitive FX clinic in Provo, Utah (U.S.A.) offers a treatment to reactivate the connections that are not working. A special scanning device can be used to show which parts of the brain are affected.

By overloading those areas, the brain is forced to choose the most efficient route and reuse the inactive connections. After some video consultations with the clinic staff, Jens was found to be suitable for the treatment and they expect to be able to do a lot for him. At the very least, the treatment can provide the following:

*Better concentration
*Better regulation of stimuli
*Better stamina
*More insight
*Being able to learn (Jens hopes that one day he will be able to complete a course or training)
*More energy
*Improved breathing
*Stopping of sleep apnea and snoring
*Improved digestion
*Improved temperature regulation
*Improved hormone balance, which can also change his mood in a positive way
*Reduce or even stop the need of multiple forms of medication

For this therapy, it is necessary to go to Utah. The entire process of treatment, travel, transportation and accommodation costs € 26,000.

I cannot pay such an enormous amount of money on my own. Therefore we ask for your help!

It would be fantastic if you want to help Jens by donating. The entire amount will be used for Jens’ treatment and follow-up. If I raise more money than necessary, this money will be used for a possible follow-up and Jens’ development after the treatment.

Will this program give any guarantees? No, but within medical science you never get any guarantees. But if we don’t try this, we will never know. So far 95% of the patients experience improvement. That gives us a lot of hope.

Do you want to help Jens? You can do so by donating via this site. Prefer not to donate? Then you can help us by sharing this story as much as possible. 

I will post updates on the progress of this donation campaign and should I succeed in going to Utah, I will also share as much as possible about how Jens is doing during the treatment.


Information:

Cognitive FX Utah Clinic 

Information In Dutch:
After Jens’ diagnosis - perinatal asphyxia - I came across this article which moved me to delve into the treatment: Article Volkskrant 

Information about perinatal asphyxia
 • Tikkie Betaling 5-9 Nov  
  • €68 (Offline)
  • 25 d
 • Anonymous 
  • €5 
  • 29 d
 • Adrie Krijger 
  • €10 
  • 29 d
 • Anonymous 
  • €10 
  • 29 d
 • Anonymous 
  • €5 
  • 29 d
See all

Organizer and beneficiary

Kim Witte 
Organizer
Sommelsdijk, NL
Joyce Beljaars 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more