Hulp voor pioniers in Culemborg


For English --- See below

Dag allemaal,

Ik ben Sha, de buurvrouw van Annegreet, Bouke Pieter en baby Nour. In de nacht van 26 oktober 2022 is hun huis in aanbouw volledig door brand verwoest. Gelukkig zijn ze alledrie fysiek ongedeerd. Samen met familie, vrienden en collega’s staan we om hen heen en willen ook jou vragen om hen te steunen door middel van een donatie.

Annegreet en Bouke Pieter hebben jarenlang in ramp- en conflictgebieden voor noodorganisaties gewerkt. Nu wilden ze een thuis maken in Nederland voor elkaar en baby Nour. Dit huisje hebben ze zelf van de grond af gebouwd, helemaal volgens hun idealen van duurzaamheid en hergebruik, volgens een zelfgemaakt, uniek ontwerp. In de nacht van 26 oktober 2022 is hun huis in aanbouw tot op de grond afgebrand. Die dag zou juist het dak afgemaakt worden. De brand veranderde hun droom in een nachtmerrie.

Annegreet en Bouke Pieter zijn gul en onbaatzuchtig en hebben nu zelf hulp nodig.
Wij; buren, vrienden, familie en collega’s helpen ze daarom op alle mogelijke manieren. Ook via dit platform. Om geld in te zamelen zodat de enorme kosten die de brand veroorzaakt heeft gedekt worden en het trauma van de brand niet ook nog een financiële strop wordt. We hopen dat je ook meedoet.

Maar de verzekering dan?
De schade blijkt tegen verwachting in niet verzekerd. Dat betekent dat alle schade voor eigen kosten is. Op dit moment is nog veel onzeker, ook waardoor de brand veroorzaakt is. Al deze onzekerheid betekent veel zorgen en regelwerk. Wij willen geld inzamelen zodat zij schadevrij opnieuw kunnen beginnen, zonder extra financiële zorgen.

Wat doen we met het geld?
Op dit moment zijn de kosten en consequenties moeilijk te overzien. Er is een hypotheek op zowel de grond als de bouwkosten. De bouwkosten zijn opgegaan in de brand. Ook zullen er juridische kosten zijn en opruimingskosten. Een grove schatting is dat er € 100.000 nodig zal zijn.

Annegreet en Bouke Pieter weten wat nood is. Zij zijn zich ervan bewust dat ze deel uitmaken van een groot netwerk en dat er, zowel in Nederland als daarbuiten, veel mensen zijn die met gelijke zorgen te maken hebben, maar ongezien en zonder groot netwerk. Graag willen ze dat deze mensen ook gezien worden. Mocht er meer geld gedoneerd worden dan nodig, dan zal dat geld gaan naar mensen in nood zonder een netwerk als zij zelf hebben. Bijvoorbeeld mensen die op straat komen te staan door de energiecrisis, dak- en thuislozen, vluchtelingen of een bed-bad-brood actie.

Alvast heel erg bedankt voor je hulp.

Groetjes,
Sha


Over Annegreet en Bouke Pieter
Annegreet en Bouke Pieter hebben voor Medair, Dorcas en het Rode Kruis gewerkt in Zuid-Sudan, Irak, Haïti, Moldavië en Oekraïne. Hun wens is altijd geweest om de wereld een beetje beter te maken voor mensen ver weg en dichtbij. Toen ze vertrokken hebben ze de huur opgezegd en spullen die belangrijk waren in de opslag gezet. Wat ze meemaakten kun je lezen in hun blog: wonderingnomads.

Terug in Nederland hebben ze een tijdje in een Yurt gewoond, waarna ze een stuk grond konden kopen op het pioniersveld in Culemborg. Ze gingen hun eigen huis bouwen. Een thuisbasis, na jaren buitenland. Hun idealen voor een betere wereld namen ze mee in hun idee voor een ‘tiny house’. In 2021 begonnen ze met de bouw en half augustus dit jaar is baby Nour geboren. Nour betekent ‘Licht’ in het Arabisch.

Over het ‘tiny house’ van Annegreet en Bouke Pieter
Op zoek naar een plek om te wonen liepen Annegreet en Bouke Pieter letterlijk tegen het Pioniersveld aan. Het Pioniersveld ligt aan de rand van Culemborg en hier zijn bewoners vooruitstrevend in het zélf bouwen van een duurzaam huis: pioniersveld Parijsch. Jorn Mols is een bewoner en heeft zijn eigen huis op het veld ontworpen. Hij hielp Annegreet en Bouke Pieter om hun dromen en wensen om te zetten in een haalbaar en duurzaam ontwerp. Een grote eik als centraal punt in een klein huisje voor z’n drietjes.

Hi there,
I am Sha, neighbor of Annegreet, Bouke Pieter and baby Nour. In the night of October 26th 2022 their house was completely destroyed by a fire. Luckily, all three of them remained unharmed. Together with family, friends and colleagues, we are around them and would like to ask you also to support them by means of a donation.

For years, Annegreet and Bouke Pieter worked for aid organizations in war-torn countries. Now, they wanted to build a home for each other and baby Nour. They completely built this tiny house from the ground up. All according to their ideals of sustainability and re-use and with their own, unique design. In the night of 26 October 2022 their house under construction burnt down to the ground. The fire turned their dream into a nightmare.

Annegreet and Bouke Pieter are generous and selfless and now need help themselves. We; neighbors, friends, family and colleagues are helping them every way we can. Including via this platform. To raise money so that the enormous costs caused by the fire are covered and the trauma of the fire does not also become a financial disaster. We hope you’ll join us.

But what about insurance?
Contrary to expectations, the damage is not insured. This means that all damage is at their own expense. At the moment, much is still uncertain, including what caused the fire. All this uncertainty means a lot of worry and hassle. We want to raise money so that they can make a new start without additional financial worries.

What will we do with the money?
At this moment it is hard to see the full extent of costs and consequences. There is a mortgage on the house as well as the ground the house was being built on. All the money and loans spent on construction went up in the fire. There will also be legal fees and costs to clean up the burnt remains. A rough estimate is that around €100.000 is needed.

Annegreet and Bouke Pieter know what emergency is. They are aware that they are part of a large network of friends, family and colleagues they can lean on. They also realize that there are many that have similar worries but are unseen and don’t have a large network. They would like these people to also be seen. If more money is donated than they need, that money will go to people in need without a network like Bouke Pieter and Annegreet have. For example, to people who find themselves on the street due to the energy crisis, to homeless people or refugees, or to a bed-bath-bread campaign.

Thanks in advance.

Best Regards,
Sha


About Annegreet and Bouke Pieter
Annegreet and Bouke Pieter worked for Medair, Dorcas and the Netherlands Red Cross in South Sudan, Iraq and Ukraine. Their desire has always been to make the world a little better for people far and near. When they left, they cancelled the rent and put things that were important in storage. You can read what they experienced in their blog: wonderingnomads.

Back in the Netherlands they lived in a Yurt for a while, after which they were able to buy a piece of land on the pioneer field in Culemborg. They went to build their own house. A home base, after years abroad. They incorporated their ideals for a better world in their idea for a 'tiny house'. They started construction in 2021 and baby Nour was born in mid-August this year. Nour means "Light" in Arabic.

About Annegreet, Bouke Pieter’s ‘tiny house’
Looking for a place to live, Annegreet and Bouke Pieter literally ran into the Pioniersveld. The Pioniersveld is located on the outskirts of Culemborg and here residents are progressive in building their own sustainable house: pioniersveld Parijsch. Jorn Mols is a resident and has designed his own house on the field. He helped Annegreet and Bouke Pieter to convert their dreams and wishes into a feasible and sustainable design. A large oak as the focal point in a small house for the three of them.

Organizer and beneficiary

Shahaira Nicolina-Lesschen
Organizer
Culemborg
Bouke Pieter Ottow
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.