Help us organize transformative Summer School

Hello! We are core members of Sydenkoulu - Place of Becomings project and this is our crowdfunding campaign for making our pilot project Summer School happen in summer 2021. Read more about the campaign and project in English below the Finnish texts.


///


Moikka! Olemme Sydenkoulun ydintiimin jäseniä ja tämä on joukkorahoituskampanjamme pilottiprojekti Kesäkoulun toteutuksen mahdollistamiseen kesäksi 2021Projektista:

Sydenkoulu on projekti, joka tähtää luomaan vaihtoehtoisia koulutusrakenteita ja olosuhteita keskinäiselle oppimiselle. Tuemme yksilöitä löytämään itsensä - oman paikan, potentiaalin ja viisauden. Yhteisönä ja paikkana tutkimme aidosti kestävän elämäntavan edellytyksiä, erityisesti sosiaalisesta näkökulmasta.

Aloitimme työskentelyn Sydenkoulun parissa kesällä 2019, ja siten projekti on yhä hyvin alussa. Näemme tämän kuitenkin elämäntyönämme, ja tavoitteenamme on nyt luoda puitteet koululle, jonka toiminta voisi jatkua niin pitkälle tulevaisuuteen kuin sille on tarvetta, todennäköisesti useamman sukupolven päähän. Taustaa:

Sydenkoulun toiminnan ytimessä on halu löytää toimivia ja kehittyviä ratkaisuja aikamme verkottuneisiin haasteisiin. Olemme seuranneet maailmaa ja sen toimintaa tarkasti, ja huomanneet että yhteiset keinomme vastata tai jopa hahmottaa nykypäivää hallitsevia viheliäisiä ongelmia ovat riittämättömät. Koulutuksemme ei tarjoa meille ymmärrystä siitä keitä olemme ja mistä tulemme, tai mitä meidän tulisi tehdä elääksemme merkityksellistä, hyvää elämää.

Näkemyksemme mukaan muutos on ensisijaisesti mentaalinen ja lähtee siten liikkeelle yksilöstä. Siitä, kuinka tämä havainnoi maailmaa, luo merkityksiä ja kokee toimijuutta. Samanaikaisesti tunnistamme yhteisöllisyyden ja kanssaelon ainutlaatuisena mahdollisuutena yhteiselle oppimiselle ja edellytyksenä laajenevalle systeemiselle muutokselle.

Sydenkoulu toimii luodakseen puitteet tälle muutokselle. Ja luo uudenlaisia, kestäviä narratiiveja yhteiskuntaan koulutuksen kautta, juuritasolta lähtien. Oppiminen tapahtuu dynaamisesti - tiedollisen lisäksi kokemuksellisesti, kehollisesti sekä kokeillen ja tutkien yhteydessä toisiimme ja ympäristöömme. Otamme huomioon sekä yksilölliset että yhteisön tarpeet etsien alueita, joissa nämä kohtaavat.Pilottiprojektimme Kesäkoulu :

Kesällä 2021 järjestämme pilottiprojekti Kesäkoulun, jolla testaamme Sydenkoulun tavoitteiden toteuttamista käytännössä. Olemme suunnitelleet neljän viikon mittaisen opintokokonaisuuden tutkiaksemme toimintaamme parhaiten palvelevia koulutussisältöjä ja -rakenteita. Kokeilemme, kuinka yhteisö ja luonnonympäristö tukee oppimista, ja mitä ovat ne taidot, joita tulevaisuudessa todella tarvitsemme.

Kesäkoulu on aikuisille suunnattu leiri, jossa oppiminen tapahtuu paitsi työpajoissa, myös vertaisoppimisen ja jakamisen kautta, päätöksenteon prosesseissa, yhteisöelämässä, käytännön talkootyössä ja vapaa-ajalla. 

Aloitamme Kesäkoulun ohjelman rakentamalla yksinkertaisia ekorakennuksia ja luomalla sosiaaliset rakenteet yhteisöllemme. Tämän jälkeen käännymme sisäänpäin, keskitymme yksilöllisiin prosesseihin ja vahvistamme käsitystä omasta itsestämme. Kolmannella viikolla tutkimme suhdettamme laajempaan ekosysteemiin ympärillämme. Lopuksi opimme käytännöllisiä toimintatapoja ja suunnittelemme oman elämän seuraavat askeleet integroidaksemme Kesäkoulun oppeja arkeen leirin ulkopuolella.

Kesäkoulun työpajoista ja ohjatusta ohjelmasta vastaavat eri alojen ammattitaitoiset ohjaajat ja fasilitaattorit. Joukossa on muun muassa psykologian ja yhteisöjen rakentamisen, sekä taiteen ja yhteiskunnallisen muutoksen ammattilaisia, regeneratiivisia maanviljelijöitä ja ekorakentajia, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntijoita, pedagogeja ja ohjaajia. 54474510_1615547716611615_r.jpeg

Julkaisu:

Kesäkoulun jälkeen, loppuvuodesta 2021, tulemme toimittamaan ja julkaisemaan kirjan. Tämä toimii paitsi Kesäkoulun ja sen prosessin dokumentaationa, myös jatkumona julkiselle dialogille sekä tiedon ja inspiraation lähteenä muille. Sisällössä erilaiset laajemmat näkökulmat ja yhteiskunnalliset ajattelijat kohtaavat Kesäkoulun käytännön järjestelyistä ja kokemuksesta kertyneet opit. Kirja tarjoaa käytännöllisiä työkaluja, näkökulmia kestävyyteen ja ratkaisuehdotuksia sekä yksilöille että yhteisöille

Kirja tulee olemaan saatavilla e-julkaisuna ja 200 kappaleen painoksena, joka tullaan pääasiassa jakamaan epäkaupalliseen tarkoitukseen - kirjastoihin ja vapaisiin taidetiloihin, sekä muihin yhteisöihin, joita Sydenkoulun työ koskettaa.Avun tarve ja käyttötarkoitus:

Tarvitsemme nyt apua alussa olevan projektin liikkeelle saattamiseksi, ensisijaisesti Kesäkoulun järjestämisen kuluihin, toiseksi Sydenkoulun toiminnan kehittämiseen.


Joukkorahoituskampanjalla keräämme varoja Kesäkoulun järjestämisen kuluihin:
- Tapahtumapaikan vuokraan 30 vrk
- Työpajatilojen rakentamiseen ja jurtan vuokraan
- Muihin vuokrakuluihin kuten suurtalouskeittiövälineisiin ja esitystekniikkaan
- Työpajojen materiaaleihin, erityisesti puutavaraan ja työkaluihin
- Materiaalien kuljetukseen ja kuorma-auton vuokraan
- Kesäkoulun markkinointiin
- Kesäkoulusta tehtävän kirjan toimitus-, painatus- ja jakelukuluihin.


Toteutuakseen Kesäkoulun kokonaisbudjetin on oltava vähintään 25 000 e ja järjestämme nyt joukkorahoituskampanjan kattamaan osan projektin kuluista. Kerätyt varat tulevat suoraan tukemaan tapahtumaa ja varmistamaan sen toteutuksen. 

Toiseksi, uskomme projektin tarjoaman uuden, vaihtoehtoisen ja yhteisöllisen rakenteen koulutukselle olevan paras tapa pitkällä tähtäimellä edesauttaa positiivista muutosta ihmisten elämissä. Kaikki kertyneet varat auttavat Sydenkoulun kehittämisessä kohti vakiintunutta, tunnustettua ja muutosvoimaista toimintaa. Kaikkien hyväksi.


54474510_1615552181494957_r.jpeg

Kiitos ja miten voit auttaa:

Olemme syvästi, sydämellisesti kiitollisia kaikille, jotka tunnistavat Sydenkoulun merkityksellisyyden ja voivat auttaa meitä alkuun projektin kanssa. Erityiskiitos heille, jotka avullaan tahtovat olla kanssamme etsimässä laajempia yleisöjä palvelevia, todellisia ratkaisuja kohti syvästi kestävää ja merkityksellistä elämää.

Kaikensuuruiset lahjoitukset ovat mitä lämpimimmin tervetulleita!

Olet myös tervetullut liittymään Sydenkoulu ry:n kannatusjäseneksi. Tästä lisätietoja nettisivuillamme.

Lisäksi voit myös auttaa seuraamalla meitä ja jakamalla päivityksiämme Instagramissa , Facebookissa  ja Telegramissa . Tai kertomalla projektista läheisillesi ja ystävillesi, kaikille heille keitä luulet Sydenkoulun kutsuvan!


Kiitos! Me todella uskomme toisenlaisen tarinan olevan mahdollinen.


Sydenkoulun puolesta,
Julia & Mara

Sydenkoulun kotisivut 

/

Pienkeräyksen keräysnumero: RA/2021/174.


/// ENGLISH ///


About the Project:

Sydenkoulu is a project which aims at creating alternative education and conditions for mutual learning. We support individuals in finding themselves - their unique place, potential and wisdom. As a community and a place, we explore the requirements for genuinely sustainable living, particularly from a social perspective. 

We began working with Sydenkoulu in summer 2019, and are therefore still in the very beginning. However, we see this as our lives’ work and we focus on creating a school which could continue its operations as long as no longer needed, which is probably after several lifetimes. 


54474510_1615552302676946_r.jpeg

Background:

In the core of Sydenkoulu operations is the drive to find functional and evolving solutions to the interconnected challenges of our time. We have followed the world’s situation carefully, and noticed that our collective means to face or even recognize the wicked problems of today are inadequate. Our education is not teaching us to understand who we are and where we come from, or how we can live a meaningful, good life.

In our view, the change is firstly a mental one, and therefore begins within an individual. How he perceives the world, makes meaning, and senses agency. Simultaneously, we recognize the community and co-living as unique opportunities for mutual learning and as requirements for an expansive systemic change.

Sydenkoulu operates by creating conditions for this transformation. And creates new, sustainable narratives to the society through education, upwards from the root level. Learning happens dynamically - besides intellectually, also experientially, bodily, and exploring in connection with others and surroundings. We take into account both the individual and communal needs, operating on areas where these meet.Our pilot project Summer School :

In summer 2021 we will organize a pilot project called Summer School. With it we test Sydenkoulu’s goals in practice. We have planned a four-week-long learning programme in order to study the best fitting course contents and educational structures. We explore how a community and natural surroundings support learning, and what are the skills needed for the future. 

Summer School is a communal camp for adults, in which the learning happens besides the workshops, also through peer-learning and sharing, in decision-making processes, community life, practical work, and at free time.

We start the Summer School program by building simple eco-constructions and creating social structures for our community. After which we turn inwards, focus on individual processes and strengthen our sense of self. In the third week, we explore our relationship to the larger ecosystem surrounding us. Finally, we learn practical methods and plan the next steps of our lives to integrate the learnt to our everyday lives outside Summer School.

Workshops and guided program are led by facilitators and professional guides of varied fields. We have professionals in psychology and community building, and art and societal change, regenerative farmers and eco builders, holistic wellness experts, pedagogs and instructors. 


54474510_1615552409665162_r.jpeg

Publication:

After the Summer School, in late 2021, we will publish a book. This will work as the documentation of Summer School and its process, but also as a continuum for a public dialogue, and as a source of information and inspiration for others. In the content, different wider perspectives and societal thinkers meet the practical knowledge gained from organizing the Summer School. The book offers practical tools, perspectives for sustainability, and suggestions for solutions for both individuals and communities. 

The book will be available as a e-publication and as an edition of 200 copies, which will be mainly distributed to non-commercial use - libraries and free art spaces, and also to other communities attracted to Sydenkoulu work. Need for funds and the use of it:

Now we need help in the beginning to get the project going, mainly to the expenses of organizing the Summer School, and additionally to developing the operations of Sydenkoulu.


With the crowdfunding campaign we collect funds for Summer School:
- Rent of the venue for 30 days
- Building workshop spaces and renting a yurt
- Other rental costs, such as large-scale kitchen equipment and projector
- Workshop materials, especially timber and tools
- Transportation of materials and the rent of a truck
- Marketing of Summer School
- Editing, printing, and distribution costs of the Summer School book


In order for it all to happen, the entire budget of Summer School shall be at the minimum 25 000 e. We now launched this crowdfunding campaign to cover part of the project’s costs. The raised funds will directly support it and ensure its realization.

Secondly, in the long run, we believe that what the project offers - new, alternative, communal structures for education - will create a positive change in  people’s lives. All raised funds will help to develop Sydenkoulu towards an established, recognized and transformative space. For the benefit of all.Thank you and how to help:

We are deeply grateful for all who recognize the importance of Sydenkoulu project and can help us now at this very beginning. A special thanks to those who, with their aid, want to join us in finding real solutions towards deeply sustainable, meaningful living.

All sized donations are very welcome!

Also, you are very welcome to become a supporting member of Sydenkoulu association. More information on our website.

Additionally, you can also help us by following and sharing on Instagram , Facebook and Telegram. Or, tell about the project to your friends and relatives, to all whom you think Sydenkoulu is calling for!

Thank you! We honestly believe another kind of a story is possible.


On behalf of Sydenkoulu,
Julia & Mara

Sydenkoulu website 

/

Fundraiser number: RA/2021/174.


54474510_1615552464492842_r.jpeg

Donations

 See top
 • Laura Sillanpää 
  • €30 
  • 14 d
 • Martti Ryhänen 
  • €100 
  • 19 d
 • Markus Mattila 
  • €20 
  • 23 d
 • Anonymous 
  • €20 
  • 24 d
 • Anonymous 
  • €200 
  • 27 d
See all

Fundraising team (4)

Julia Kukkonen 
Organizer
Raised €220 from 3 donations
Revonkylä, Finland
Venla Vasko 
Team member
Raised €350 from 4 donations
Enda Mattila 
Team member
Raised €20 from 1 donation
Dagmara Maslowska 
Team member
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more