Prevent COVID-19 Hunger Pandemic in Afghanistan!

1 Swedish Krona= 0.10 US Dollars
1 US Dollar= 9.77 Swedish Krona

Prevent the Hunger Pandemic in Afghanistan!
The COVID-19 crisis is affecting all of us in a way no other crisis has. More than a third of the world is under some kind of lockdown. While COVID-19 has been tough on everyone, it has been particularly disastrous for the people of Afghanistan, one of the poorest countries in the world. The majority Afghans live off of daily earnings; the virus has threatened their lives and livelihoods.

Fighting the Corona pandemic while staying at home has been a luxury poor Afghans cannot afford. The effects of the lockdown have been catastrophic, leaving them without their meager income, unable to buy food and basic necessities. Many will starve during this time, according to the World Food Program. In Afghanistan, economic hardships and hunger will kill more people than coronavirus. Millions are already on the verge of starvation, a number that will only rise during this pandemic. Seven million children will suffer from hunger. 

Even before the COVID-19 pandemic, millions struggled to make ends meet. These people did not need COVID-19, their lives were already hanging by a thread. The situation has become more acute. 

If you’re coping and able to help someone worse off, now is the time to act. Help us prevent the hunger pandemic. It is critical we come together to defeat this disease and protect the most vulnerable communities and people from its potentially devastating effects.

In this holy month of Ramadan, let us come together and be generous and extend charity to those far worse off. Let us not forget our Islamic responsibility to help the vulnerable and needy. Together we can make a difference. 

Please donate whatever you can. Even a small amount ($5, $10, $20) can help us reach our fundraising goal at this time and feed thousands of people. If you do not have the means to donate, we would appreciate you sharing this fundraiser to help spread the word. Each and every donated penny will be used with close monitoring and the status will be shared with all the donors.  Prevent the hunger pandemic!

What will we do with the money raised?
We will donate the cash directly to vulnerable people and families. What people need now, more than ever, is cash. We believe people living in poverty deserve the dignity to choose for themselves how best to spend their money. Cash enables that choice. Cash allows individuals to buy whatever they need, instead of others choosing for them. Isn’t this what you would prefer? Isn’t this what rich governments have done to help their citizens?

How do you decide who receives money?
Our top priority right now is moving quickly to get cash to vulnerable families. We plan to target families in urban and dense communities, where we expect the economic effects of COVID-19 to hit hardest and fastest. 

Can I choose to whom to give?
No, you cannot choose an individual recipient. We will target the poorest possible recipients, such as female-headed households. 

How do I know recipients will spend cash appropriately?
The research is clear: households living in poverty are some of the most effective spenders around. Despite the stereotypes, recipients of cash do not systematically waste or misuse it. Common concerns that people will spend money on vices have been consistently and scientifically disproven.

How can we be sure that you spend funds appropriately? 
At the end of the campaign, we plan to release a financial report detailing how money was spent and which communities benefited from your kind gesture. We commit towards diligent use of funds and total transparency.Kämpa mot ungdomspandemin i Afghanistan!
COVID-19-krisen påverkar oss alla på ett sätt som ingen annan kris har. Mer än en tredjedel av världen är under något slags lockdown. Medan COVID-19 har varit hård mot alla, har det varit särskilt katastrofalt för folket i Afghanistan, ett av de fattigaste länderna i världen. Majoriteten afghaner lever av de dagliga intäkterna; viruset har hotat deras liv och försörjning.

Att bekämpa pandemin medan du stannar hemma har varit en lyx som fattiga afghaner inte har råd med. Effekterna av nedstängningen har varit katastrofala, vilket har lämnat dem utan deras magra inkomst, oförmögen att köpa mat och grundläggande nödvändigheter. Många kommer att svälta under denna tid, enligt World Food Program. I Afghanistan kommer ekonomiska svårigheter och hunger att döda fler människor än coronavirus. Miljoner är redan på väg till svält, ett antal som bara kommer att stiga under denna pandemi. Sju miljoner barn kommer att drabbas av hunger.

Redan innan COVID-19-pandemin kämpade miljoner för att få slut på mötet på grund av osäkerhet och utländskt bistånd. Dessa människor behövde inte COVID-19, deras liv hängde redan i en tråd. Situationen har blivit mer akut.

Om du klarar av och kan hjälpa någon som har det värre, är det dags att agera. Hjälp oss att bekämpa hungerpandemin. Det är viktigt att vi möts för att besegra denna sjukdom och skydda de mest utsatta samhällena och människorna mot dess potentiellt förödande effekter.

I denna heliga Ramadan-månad, låt oss komma tillsammans och vara generösa och utöka välgörenhet till de som är mycket värre. Låt oss inte glömma vårt islamiska ansvar att hjälpa utsatta och behövande. Tillsammans kan vi göra en skillnad.

Vänligen donera vad du kan. Till och med ett litet belopp ($ 5, $ 10, $ 20) kan hjälpa oss att nå vårt insamlingsmål just nu och mata tusentals människor. Om du inte har medel att donera skulle vi uppskatta att du delar denna insamling för att sprida ordet. Varje donerat öre används med noggrann övervakning och status delas med alla givare. Om inte nu, när? Om inte vi, vem då? Bekämpa hungerpandemin!

Vad ska vi göra med insamlade pengar?
Vi donerar pengarna direkt till utsatta människor och familjer. Vad människor behöver mer än någonsin är kontanter. Vi tror att människor som lever i fattigdom förtjänar värdigheten att själv välja hur de ska spendera sina pengar. Kontanter möjliggör det valet. Med kontanter kan individer köpa vad de behöver, istället för att andra väljer dem. Är det inte det du föredrar? Är det inte vad rika regeringar har gjort för att hjälpa sina medborgare?

Hur bestämmer du vem som får pengar?
Vår högsta prioritering just nu går snabbt för att få kontanter till utsatta familjer. Vi planerar att rikta in sig på familjer i stads- och täta samhällen, där vi förväntar oss att de ekonomiska effekterna av COVID-19 kommer att drabbas hårdast och snabbast.

Kan jag välja vem jag ska ge?
Nej, du kan inte välja en individuell mottagare. Vi kommer att rikta in oss på de fattigaste möjliga mottagarna, till exempel hushåll med kvinnor.

Hur vet jag att mottagarna kommer att spendera kontanter på lämpligt sätt?
Forskningen är klar: hushåll som lever i fattigdom är några av de mest effektiva utgifterna. Trots stereotyperna förlorar inte systemmottagare systematiskt eller missbrukar dem. Vanliga farhågor för att människor kommer att spendera pengar på laster har överensstämts konsekvent och vetenskapligt.

Hur kan vi vara säkra på att du spenderar medel på lämpligt sätt?
I slutet av kampanjen planerar vi att släppa en finansiell rapport som beskriver hur pengar spenderades och vilka samhällen som gynnades av din vänliga gest. Vi förpliktar oss för omsorgsfull användning av medel och total öppenhet.

 GoFundMe Giving Guarantee

This fundraiser mentions donating through another platform, but please know that only donations made on GoFundMe are protected by the GoFundMe Giving Guarantee.

Fundraising team: Sahar&Fareshta (2)

Sahar Noyan
Organizer
South Riding, VA
Fareshta Jan
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.