Main fundraiser photo

Help Michele to survive with cancer treatments

Donation protected
<scroll down for English>

Lieve allemaal,

Nooit, nooit, maar dan ook echt nooit had ik gedacht op dit punt aan te komen! Ik sta midden in het leven! Ik ben dol op mijn stad Rotterdam waar ik als rechercheur geniet van het werk dat ik samen met mijn fijne collega’s met heel veel plezier en vol inzet uitvoer. Zo probeer ik iedere dag de wereld een beetje veiliger te maken. Ik hou zielsveel van mijn mam (80 jaar), mijn zus, mijn zwager en mijn familie. Ik sport, ontmoet mijn vrienden en ga met ze op stap. Er gaat geen dag voorbij zonder contact met mijn dierbaren. Iedere dag geniet ik volop van wandelingen en trainingen met mijn trouwe viervoeter Goof. Ik houd van reizen om nieuwe ervaringen op te doen en mensen te leren kennen. Ik houd van tennis en van vele andere sporten. Ook houd ik van muziek, dans, lezen, de 4 jaargetijden en van het voeren van een stevige discussie. Ik ben een gelukkig mens.

Echter … mijn klok heeft 12 uur geslagen en moet ik voor behandelingen naar het buitenland uitwijken omdat hier meerdere en andere behandelingen worden toegepast. Daarom start ik deze crowdfunding voor mijn kans tot overleven! Help mij overleven en doneer!

Mijn naam is Michèle, ik ben dit jaar 50 geworden en neem je mee in mijn verhaal.
In 2016 ben ik voor borstkanker behandeld. Destijds werden er geen uitzaaiingen geconstateerd; na een operatie, meerdere chemo-behandelingen en bestralingen verklaarden artsen mij schoon. Wel moest ik preventief nog vijf jaar medicatie slikken. De kans op terugval zou klein zijn. Op het moment dat ik bijna klaar was met het slikken van de preventieve medicatie, kreeg ik klachten. Klachten die allereerst toe geschreven konden worden aan COVID-19. Maar omdat mijn klachten aanbleven en verergerden en ik, door de enorme pijn in mijn linkerbeen, niet langer met Goof kon lopen en zelfs niet meer kon werken (!!), ging ik terug naar de huisarts. Al snel bleek uit bloedonderzoeken dat mijn lever- en ontstekingswaardes waren verhoogd en dat ik bloedarmoede had. Op dat moment gingen alarmbellen rinkelen en was er overleg met oncologie. En zo belandde ik in augustus 2021 in de scan…..Mijn grote angst werd waarheid: er bleken uitzaaiingen te zitten in longen, botten en lever. Ik kon dit nauwelijks of gewoonweg niet geloven, mijn wereld stond van het ene op het andere moment op zijn kop. Wat gebeurde er?? De oncoloog die mij in 2016 behandelde, stelde medicatie voor die ik al eerder had genomen maar waarmee ik na een paar maanden was gestopt vanwege de toxische bijwerkingen. Ik twijfelde of opnieuw deze behandeling wel de juiste was; ik had tenslotte nu toch uitzaaiingen?!

De COVID-19 klachten hielden nog altijd aan. Omdat er nog zo weinig bekend is over COVID-19, keek de oncoloog hier verder niet naar. Mijn hartsvriendin Jackie belde daarom met het RIVM en legde hen mijn situatie voor. Zij begrepen mijn zorgen hierover en mijn twijfel over mijn behandelplan en adviseerden om mijn zorgen met mijn zorgverzekeraar te bespreken.

Via mijn zorgverzekeraar kwam ik in contact met Best Doctors voor hun advies. Vrij snel volgde een second opinion van een Poolse gespecialiseerde borstkanker oncoloog. Met klem adviseerde zij dat ik naast de voorgestelde medicatie ook een specifieke eiwitremmer moest krijgen. Volgens de oncoloog in Nederland kwam ik voor deze eiwitremmer in Nederland NIET in aanmerking. Via een behoorlijke stressvolle zoektocht, ben ik met steun van familie, vrienden én collega’s terecht gekomen in het UZ Gent in België en kon ik snel starten met de medicatie inclusief de eiwitremmer. Ik knapte beetje bij beetje op. Deze behandeling heeft maar een paar maanden gewerkt. Mijn oncoloog startte daarop een zogenaamde targeted therapy, een therapie die zich alleen richt op de tumoren en uitzaaiingen. Deze behandeling sloeg niet aan. Er moet blijkbaar meer gebeuren om deze ziekte te verslaan.

Bam, Bam, Bam! Iedere keer een bittere pil, die ik en met mij, mijn familie en vrienden moet slikken, om de moed weer te vinden om weer op te krabbelen en de kracht moet zoeken om door te gaan. Dat lukt mij gelukkig nog iedere keer weer, zeker met alle steun om mij heen waar ik zo enorm dankbaar voor ben!

Hoe extreem voorzichtig ik ook ben -vanwege mijn verlaagde weerstand- kreeg ik in augustus van dit jaar voor de derde keer Corona. Ik werd alsmaar zieker. Ook na twee antibiotica kuren bleef ik lichamelijke klachten houden. Toen ik koorts kreeg en mij steeds slechter ging voelen, besloot UZ Gent mij op te nemen. Uit hun onderzoeken bleek dat de leverwaardes in drie weken enorm waren gestegen! De artsen maakten zich grote zorgen. De paniek sloeg toe. Diezelfde avond kreeg ik met spoed de chemokuur ‘Triple M’. Deze chemo is niet belastend voor de lever en is ooit met positieve resultaten door een inmiddels gepensioneerde oncoloog in UZ Gent toegepast. Andere ziekenhuizen in België en ook in Nederland geven deze chemo niet of niet meer, zo is mij verteld. Daar zou ik inmiddels uitbehandeld zijn.

De spanning ‘slaat de chemo aan bij mij?’ is enorm. Hopelijk gaan mijn leverwaardes omlaag!

Uit de eerste bloedresultaten lijkt het erop dat de eerste chemo zijn werk doet. De leverwaardes zijn niet meer gestegen en zelfs iets gedaald!!! Ook kan mijn lichaam de behandeling goed verdragen, zo heb ik hopelijk wat tijd gewonnen. Terwijl ik deze behandeling nu onderga en me focus op de juiste voeding, voldoende beweging en ontspanning, zoekt mijn ‘Overlevingsteam’ (familie, vrienden en ikzelf natuurlijk) naar behandelmogelijkheden in het buitenland. We zien simpelweg teveel bewijzen van mensen bij wie de kanker wél in remissie is of zelfs dat ze ervan zijn genezen. Daarom vragen we second opinions en behandelplannen aan die door zorginstituten in het buitenland worden aangeboden. Japan, Israël, Duitsland en de Verenigde Staten zijn landen met andere of meerdere behandelmogelijkheden. Dit alles om mijn kans op overleven te vergroten. Want: IK WIL OVERLEVEN! Ergens ligt de oplossing.

Helaas worden de kosten voor de behandelingen in het buitenland niet vergoed. De mogelijke behandelingen worden geschat op een bedrag tussen de 70.000 euro en 90.000 euro. De bedragen voor alleen het aanvragen van second opinions en behandelplannen tikken ook behoorlijk aan en zijn hierbij inbegrepen. Per behandeling moet ik afwachten wat de resultaten zijn. De artsen geven geen garanties maar ik grijp iedere kans aan die zij mij geven.

Mijn overleven kost dus geld. Heel veel geld! En dat kan ik niet alleen. Ik heb jouw hulp nodig. Daarom deze crowdfund. Geloof jij, net als ik, ook in ‘Waar leven is, is hoop’? Help mij dan alsjeblieft overleven en doneer! Elk bedrag helpt. Hoe klein ook.

Ik ben je enorm dankbaar, voor het lezen van mijn verhaal en geven van een donatie. Ik kan nauwelijks de juiste woorden vinden om jou te bedanken. Ik wil je ook vragen om alsjeblieft mijn verhaal binnen je netwerk te delen, ook dat helpt!

Als ik toch kom te overlijden, wordt het (restant) bedrag van deze crowdfund gedoneerd voor borstkankeronderzoek. De medische ontwikkelingen volgen zich razendsnel op. In alles wat je leest voel je dat de medische wereld dichtbij een oplossing is om de ziekte in ieder geval chronische te laten worden! Dat hoop ik en daarvoor vecht ik. Niet alleen voor mezelf maar voor allen die hier mee te maken gaan krijgen!

Heel veel liefs van mij, wees een beetje lief voor jezelf en voor elkaar en koester je gezondheid!

Michèle


Dear All,

Never, never, never did I expect I'd get to this point! I'm in the middle of life! I love my city of Rotterdam, where as a detective I work with great pleasure and dedication together with my fine colleagues. Every dag I try to make the world a little safer. I love my mom (80 years old), my sister, my brother-in-law and my dear family. I play sports, meet my friends and hang out with them. Not a day goes by without contact with my loved ones. Every day I fully enjoy my walks and training with my four-legged friend Goof. I love to travel to gain new experiences and meet new people. I like tennis and many other sports. I also like music, dance, reading, the 4 seasons and having a strong discussion. I am a happy person.

Unfortunately my clock has struck 12 and I have to move abroad for treatments because several and different treatments are applied there. That's why I'm starting this crowdfunding for my chance to survive! Help me survive and donate!

My name is Michèle, I turned 50 this year and this is my story. In 2016 I was treated for breast cancer. At the time, no metastases were detected; after surgery, multiple chemo treatments and radiation, doctors declared me clean. I had to take preventive medication for another five years. The moment I had almost finished taking the preventive medication, my complaints started. Complaints that could first be attributed to COVID-19. Because my complaints persisted and worsened and because of the enormous pain in my left leg, I could no longer walk with Goof and could no longer work. I went back to the doctor. Blood tests soon showed that my liver and inflammation values were elevated and that I was anemic. At that moment alarm bells started ringing and there was consultation with oncology. I ended up in the scan in August 2021 and my greatest fear came true: I had metastases in the lungs, bones and liver. I could not believe this, my world was turned upside down from one moment to the next. What was going on!? The oncologist who treated me in 2016 suggested the same medication I had taken before, but had to stop after a few months because of the toxic side effects. I was in doubt whether this treatment was the right one. After all, I had metastases?!

The COVID-19 complaints still persisted. Because so little is known about COVID-19, the oncologist did not look further into this. My best friend Jackie therefore called the RIVM (National Institute for Public Health and Environment in the Netherlands) and explained my situation to them. They understood my concerns and my doubts about my treatment plan. They advised me to discuss my concerns with my health care provider.

Via my health insurer I came into contact with Best Doctors for their advice. A second opinion from a Polish specialized breast cancer oncologist soon followed. She strongly recommended that I should be given a specific protein inhibitor in addition to the suggested medication. According to the oncologist in the Netherlands, I was NOT eligible for this protein inhibitor in the Netherlands. After a stressful search with the support of my family, friends and colleagues I ended up at UZ Gent, Belgium where I could quickly start with the medication including the protein inhibitor. I recovered little by little. This treatment has only worked for a few months. My oncologist then started a targeted therapy treatment which unfortunately didn’t work. Apparently more needed to be done to beat this disease.

BAM, BAM, BAM! Every time I, my family and friends have to deal with setback, I have to pick myself up and find the strength to carry on. Fortunately I manage to do so, thanks to the loving support of everybody around me for which I am so grateful!

Despite being extremely careful due to my ill health, Corona found me for the third time in August this year. I got sicker. After two courses of antibiotics I still had terrible physical complaints. When I got high fever as well and started to feel worse and worse, UZ Gent decided to admit me. Their studies showed that my liver values had increased enormously in just three weeks! The doctors were very concerned and acted swiftly. That same evening I received the chemotherapy 'Triple M'. This chemo is not harmful to the liver and has ever been used with positive results by a now retired oncologist at UZ Gent. I was told that other hospitals in Belgium and also in the Netherlands do not or no longer give this chemo. I would have been given up.

The tension 'will the chemo work for me?' is enormous. Hopefully my liver values will go down!

It looks like the first chemo is doing its job based on the first blood results. The liver values have not increased and decreased even slightly! My body seems to tolerate the treatment, so hopefully I have gained some time. While I am now undergoing this treatment and focusing on the right diet, sufficient exercise and relaxation, my 'Survival Team' (family, friends and myself of course) is looking for treatment options abroad. We simply see too much evidence of people whose cancer is in remission or even cured. That is why we request second opinions and treatment plans offered by highly rated healthcare institutions abroad. Japan, Israel, Germany and the United States are countries with different or more treatment options. All this to increase my chance of survival. Because: I WANT TO SURVIVE! The solution lies somewhere.

Unfortunately, the costs for treatments abroad are not reimbursed. The possible treatments are estimated at an amount between 70,000 euro and 90,000 euro. The amounts for second opinions and treatment plans also add up considerably and are included in this. I have to wait and see what the results are for each treatment. The doctors make no guarantees, but I take every chance they give me.

So my survival costs money. Lots of money! And I can't do that alone. I need your help. That's why this crowdfunding. Do you, like me, also believe in 'Where there is life, there is hope'? Please help me survive and donate! Any amount helps. No matter how small.

Thank you so much for reading my story and making a donation. Thank you from the bottom of my heart! I would also like to ask you to please share my story within your network, that also helps!

If I don’t survive, the (remaining) amount of this crowdfund will be donated for breast cancer research. Medical developments follow at lightning speed. In everything you read you feel that the medical world is close to a solution to at least let the disease become chronic! I do hope so and pray for this. That's what I'm fighting for. Not just for myself but for everyone who will have to deal with this!

Sending you lots of love, be kind to yourself and to each other and cherish your health!

Michele


Te volgen via:
Donate

Donations 

 • Brenda Perdaems-Krassenburg
  • €25 
  • 6 mos
 • Anonymous
  • €15 
  • 9 mos
 • Siem Bonten
  • €50 (Offline)
  • 1 yr
 • Diana & Levoucia
  • €75 (Offline)
  • 1 yr
 • Arie Vuyk benefietavond 2
  • €1,319 (Offline)
  • 1 yr
Donate

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (2)

Michèle Van Dijk
Organizer
Rotterdam
Diana Van Dijk
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee