Help Mane study Data Science at UM (Maastricht)

About me

I am Mane Minasyan. I live in Yerevan, Armenia. I graduated from Ayb High school in 2018 and I have been studying at American University of Armenia since September 2018 at the faculty of Data Science. Now, I received a chance to continue my studies at Maastricht University in the Netherlands in the faculty of Data Science and Knowledge Engineering.

 

What I am going to study and what impact will I have in Armenia?

In a case of continuing my studies at Maastricht University, I will receive an opportunity of developing my professional and academic skills in one of the most essential and necessary fields of the 21st century. I feel motivated to design and create a program that will make a change in one of the fields requiring a development. In my mind, I have a strong motivation and desire to improve the transportation system in Armenia. Each day I think about the tools and approach which can be applied for solving this problem. The way I see, by the help of data, the problems related to traffic flow, public transportation, and parking can be solved. The system can become more efficient and effective, by tracking the details of travelers; when and where people travel, what modes of transportion they use and how long the transportation takes. Then the data must be analyzed for designing and applying the best possible approach.

 

Why Maastricht University?

Maastricht University uses a specific method of problem- based learning. Instead of traditional university methods it focuses on developing the skills that are essential for the job market in the 21st century. While receiving knowledge with simultaneously practicing it through problem-based learning and developing my skills by the help of contact with international community, I will gain all the required experience for taking the responsibility of starting projects that will support the development of Armenia. I will use advanced methods and technological skills that will lead the future of Armenia to a new high level. I will design and develop projects in the fields of transportation, medicine, health-care and security. We are all responsible for the future of our country and the future is in our hands. Education is the most powerful weapon in this century and it is the fundament for the development of the country. Every problem can be solved, if right approach will be applied. The way I see, nowadays the key of solving various problems can be achieved through Big-Data, Analysis and technological revolution.

 

The tuition fee for my studies is €10,900. The crowdfunding will help me to be closer to my goal.

 

 

Իմ մասին

 

Բարև Ձեզ, ես Մանե Մինասյանն եմ  :2018թվականին ավարտել եմ <<Այբ>> ավագդպրոցը,այնուհետև 2018-2019թթ-ին սովորել եմՀայաստանի Ամերիկյան ՀամալսարանիՏվյալագիտություն(Data Science) ֆակուլտետում:Ձեր օգնությամբ ես ուսումս կշարունակեմ Մաաստրիխտի համալսարանի Տվյալագիտություն (Data Science and Knowledge Engineering) ֆակուլտետում:

 

 

Ինչ մասնագիտություն եմ սովորելու և ինչու

 

Տվյալագիտությունը 21րդ դարի ամենաարագ զարգացող և առաջատար ոլորտներից է:Այս մասնագիտությունը օգնում է միմյանց հետ համադրել տարբեր ոլորտներ կիրառելով`վիճակագրություն,հաշվիչ գիտությունների դրույթներ,վիճակագրական մոդելավորում և այլն: Ավարտելուց հետո ես ձեռք կբերեմ տվյալների կառավարման ու վերլուծման հմտություններ, իսկ այս տվյալները հավաքագրվում են բոլոր բնագավառներում:

 

 

 

Ինչպես կնպաստեմ  Հայաստանի առաջխաղացմանը

Այժմ ես ունեմ հնարավորություն ուսումսշարունակելու Եվրոպայի լավագույնհամալսարաններից մեկում` ձեռք բերելովգիտելիք և հմտություններ տվյալագիտության բնագավառում:Ստանալով`մասնագիտականխորըգիտելիքներ,հմտություններ,համաշխարհայինլավագույն փորձառության հետ առնչվելուհնարավորություն, ես կկարողանամ իմներդրումն ունենալ Հայաստանի առաջընթացիու տեխնոլոգիական առաջխաղացումնապահովող ծրագրերում:Այդ երեք տարիներիընթացքում  կուտակած գիտելիքս ուփորձառությունս  լավագույն ձևով կկիրառեմ ինպաստ Հայաստանի տեղեկատվականտեղնոլոգիաների զարգացման ուկատարելագործման:Կարծում եմ,որ այսբնագավառում ստացած գիտելիքս կօգնիմշակել նախագծեր,որոնք կխթանենՀայաստանի առաջխաղացմանըտրանսպորտի,առողջապահության ևանվտանգության ոլորտներում: Կարծում եմ`մի շարք խնդիրներ կարելի է լուծել տվյալների վերամշակման, ճիշտ ներկայացման ու դրանց հիման վրա արված եզրակացությունների օգնությամբ: Տվյալագիտությունը հիանալի հնարավորություն է տալիս Հայաստանին մրցել լավագույների հետ տեխնոլոգիաների արագ զարգացող աշխարհում:

 

 

Ինչու եմ ցանկանում ուսումս շարունակել Մաստրիխտի համալսարանում

 

Մաստրիխտի համալսարանը լավագույներիցէ,որ հնարավորություն է տալիս տեսականգիտելիքը կիրառել նախագծերի մեջ:Մաստրիխտի համալսարանը այն եզակիներից է, որ առաջնորդվում է նախագծային ուսուցման սկզբունքներով(Problem based learning):Մաստրիխտի համալսարանըերիտասարդ համալսարանների (մինչև 50 տարի) շարքում լավագույն հնգյակում է:

 

Իմ ուսման վարձը կազմում է €10,900 :Ձեր օգնությամբ ես էլ ավելի կմոտենամ իմ նպատակին:
39731798_1559766164327443_r.jpeg39731798_1559766230184134_r.jpeg39731798_1559766422759715_r.jpeg39731798_1559766469325738_r.jpeg39731798_1559766548519803_r.jpeg

Donations (0)

 • Tatevik Azaryan 
  • $10 
  • 6 mos
 • Jenny Tufenkjyan 
  • $10 
  • 6 mos
 • jirayer hovsepian 
  • $25 
  • 6 mos
 • Zaven L 
  • $100 
  • 7 mos
 • A D 
  • $300 
  • 7 mos
See all

Organizer and beneficiary

Narek Divanyan 
Organizer
Antelope, CA
Armine Simonyan 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more