Help Bruna naar de Olympische Spelen na ongeval!

[ENGLISH TRANSLATION DOWN BELOW]
Beste lezer,
Ik ben Rogier en ik wil via deze weg geld inzamelen voor een van mijn beste vrienden en collega’s, Bruna.
Ruim een jaar geleden ontsnapte Bruna aan de dood bij een ernstig ongeval in Italië. Bruna was gekwalificeerd voor de Olympische Winterspelen en zou uitkomen voor Brazilië.
Bruna groeit op in Brazilië en doet aan mountainbiken. Helaas moet ze door problemen aan haar hart deze sport opgeven. Na een intensieve operatie aan haar hart heeft ze niet meer de lichamelijke conditie om te gaan mountainbiken, en moet ze lang wachten voor ze überhaupt weer serieus mag sporten. Bruna komt iemand tegen die aan langlaufen doet en biedt aan om een keer met haar mee te gaan. Bruna raakt verliefd op de sport. Helaas heeft zij niet de financiële middelen om dit te kunnen doen, maar ook woont Bruna op een plek waar geen sneeuw valt..
Bruna komt gelukkig in contact met de Braziliaanse langlaufbond. Zij krijgt van hen een paar rollerski’s waardoor zij toch kan oefenen met de sport op een plek waar geen sneeuw valt. Ook krijgt Bruna een coach toegewezen die haar begeleidt in haar sport. Na zeven jaar trainen en meedoen aan wedstrijden is het begin 2022 eindelijk gelukt: ze krijgt het goede nieuws dat ze is gekwalificeerd voor de Olympische Winterspelen in China!
Na een slopende, maar succesvolle periode – mét kwalificatie voor de Spelen via wedstrijden in Italië, Oostenrijk, Servië en Zwitserland – wil Bruna de laatste periode voor vertrek naar China in het Oostenrijkse Obertilliach doorbrengen om zich voor te bereiden. Eén dag nadat ze te horen kreeg dat ze naar de Spelen mocht, gaat het echter fout: een positieve coronatest. Ze moet tien dagen in quarantaine, kan dus niet trainen en moet maar hopen dat ze op tijd negatief is om naar de Spelen te kunnen.
Ze is tóch op tijd negatief en kan afreizen naar München, waar ze na een paar officiële coronatests zou mogen vertrekken naar China. Ze moet in haar eentje naar het vliegveld zien te komen, dus wordt er een taxi geregeld vanuit Obertilliach. Voor de zekerheid besluit Bruna om achterin het busje te zitten, om wat afstand te houden van de chauffeur. Dit is haar redding geweest. Tijdens het rijden gaat het fout: het busje rijdt tegen de vangrail, stuitert terug de weg op en wordt frontaal aangereden door een vrachtwagen. De chauffeur is op slag dood. Als u op de foto’s kijkt, ziet u dat de enige plek die niet helemaal in elkaar zit de ruimte achterin is.
Bruna wordt zwaargewond uit de auto gehaald: in levensbedreigende shock, drie gebroken ribben, haar arm op drie plaatsen gebroken, schade aan haar longen en een deels verbrijzelde voet. Zij ligt in het ziekenhuis, haar droom valt in duigen – om over de mentale klap nog niet te spreken, zeker als ze weet dat de chauffeur het niet overleefd heeft.
Gelukkig lukt het na twee operaties en met hulp van de Braziliaanse bond om Bruna met een gehuurde ambulance terug naar huis te krijgen. Zij begint daar het lange herstel en zet al snel haar focus op de Olympische Spelen van 2026, in Italië...nog geen 100 kilometer van de plek van het ongeluk.
Een jaar na het ongeluk is Bruna weer keihard aan het trainen. Tot op de dag van vandaag heeft ze nog pijn in haar voet en is haar lichamelijke gezondheid niet volledig op orde. Bruna traint met een eigen coach, een atlete uit de World Cup die haar ontzettend goed helpt, maar die zij wel zelf moet betalen. Ze moet ook zelf veel nieuwe spullen en andere onkosten betalen: nieuwe ski´s, langlaufschoenen, entree voor wedstrijden, reis- en verblijfkosten, fysiotherapie en dus ook haar eigen coach. Dit is ook waar het geld voor bedoeld is.
Waar gaat het geld heen:
Het geld zal gaan naar het betalen van professionele uitrusting, accommodaties, reizen, wedstrijdkosten en het betalen van diensten zoals een coach. Hieronder staat een overzicht van wat er ongeveer waar naar toe gaat. Het geld is bedoeld om er tot en met het seizoen 2025/2026 mee te kunnen doen. In februari 2026 zijn namelijk de volgende Olympische Winterspelen.
Overzicht kosten:
● Nieuwe uitrusting (ski’s, kleding etc.) € 6.000- (€2.000,- per seizoen)
● Reizen + Wedstrijdkosten € 6.000,- (€2.000,- per seizoen)
● Coach € 8.000,- (€200,- per maand)
* Al het geld zal ik persoonlijk overmaken naar de rekening van Bruna.
Waarom doe ik dit:
Sinds een klein jaar werk ik met Bruna bij Fietsspecialist Jacob Bonenberg te Nunspeet. Al vanaf het begin kan ik goed overweg met Bruna. Zeker aan het begin spreekt ze nog erg veel Engels en aangezien ik ook goed Engels praat kunnen wij goed communiceren.
Wanneer Bruna vertelt hoe zij hier komt en wat zij heeft meegemaakt raakt mij dat. De droom die zij heeft om mee te doen aan de Olympische Spelen, die in duigen valt door een ernstig ongeluk. Maar wat mij ook opvalt is hoe optimistisch Bruna is. Zij heeft goede hoop dat zij de volgende keer weer mee kan doen. Naarmate de tijd vordert gaat ze ook weer meer trainen met haar coach, die goed weet wat Bruna al aan kan en wat niet. Zo krijgt zij een persoonlijk schema, dat Bruna volgt.
Als Bruna aangeeft dat zij meer met haar voet moet bewegen vertel ik over kickboksen. Zelf doe ik dat een jaar bij Tatsushin in Nunspeet en ik heb nog nooit zo’n leuke sfeer bij een sportclub ervaren. Ik raad dit Bruna dan ook aan voor de beweging, maar ook voor de ontspannen en fijne sfeer die er hangt. Iedereen kent iedereen en voor Bruna, die nog weinig connecties heeft in Nederland, is dit perfect.
Dus naast collega’s zijn wij ook vrienden en sportmaatjes. We krijgen al snel een groepje van mensen met wie wij veel optrekken. Bruna krijgt steeds meer connecties in Nederland en ik merk dat dit wat met haar doet. Ik zie Bruna oprecht genieten van de contacten die wij als groep hebben.
Ook onze kickboksleraar nodigt Bruna uit voor een gesprek. Hij weet in grote lijnen wat zij heeft meegemaakt, maar leert Bruna graag wat beter kennen. Na het gesprek praat ik zelf nog even met de leraar en we komen samen tot de conclusie om een GoFundMe op te starten voor Bruna.
Ze is iemand die haar droom niet opgeeft en alles geeft wat ze heeft, maar misschien nog wel belangrijker: ze is iemand die wij het gunnen. Bruna staat altijd voor iemand klaar, ongeacht haar eigen situatie. Ook op Instagram kunt u Bruna’s verhaal volgen. https://www.instagram.com/brunamouraxcbt/


Dear reader,
I'm Rogier and in this way I want to raise money for one of my best friends and colleagues, Bruna.
More than a year ago, Bruna escaped death in a serious accident in Italy. Bruna had qualified for the Winter Olympics in Beijing and would compete for Brazil in cross-country skiing.
Bruna grew up in Brazil and competed in mountain biking. Unfortunately, due to problems with her heart, she had to give up this sport. After an intensive surgery on her heart, Bruna no longer had the physical condition to go mountain biking and had to wait a long time to be allowed to do serious exercise again.
Bruna met someone who does cross-country skiing and offers to go with her sometime. Bruna falls in love with the sport. Unfortunately, she does not have the financial means to do this, but Bruna also lives in a place where no snow falls. Fortunately, she comes into contact with the Brazilian Federation. She gets a pair of roller skis from them, so that she can still practice the sport in a place where there is no snow. Bruna is also assigned a coach who guides her in her sport.
After seven years of training and competing, she got the good news in early 2022: she had qualified to participate in the Olympic Games in Beijing! After a tiring, but successful few months – including qualifying for the Olympics with races in Italy, Austria, Serbia and Switzerland – Bruna wanted to spend the last weeks before the travel to China in Obertilliach, in Austria, to prepare and train for the Olympics. However, one day after being officially announced as part of the Olympic team, things went wrong: a positive test for COVID-19. She had to quarantine for ten days, wasn’t allowed to train and had to hope to be testing negative in time to even go to the Olympics.
Eventually, Bruna was testing negative in time and had to travel to Munich, from where she would depart to China after a few official negative COVID-19 tests. She had to find her way to Munich by herself, so a taxi-van was booked from Obertilliach. Out of security, Bruna decided to sit in the back of the van, to keep some distance from the driver. This ended up saving her life. During the drive, things went horribly wrong: the van moved to the right, hit the guardrail and bumped back onto the road, where an oncoming truck hit them head-on. The driver died on impact, and when you see the photos, you can see only the back part is not completely destroyed.
Bruna was taken out of the car badly injured: life threatening shock, three broken ribs, her arm broken in three places, damage to her lungs and a partially shattered foot. She ended up in the hospital, her dream gone – not even mentioning the mental hit, especially once she got to know the driver’s tragic fate.
Luckily and with help of the Brazilian Federation, after two surgeries Bruna was able to get home by ‘taxi ambulance’. There, she started her long recovery process and quickly set her target for the 2026 Winter Olympics in Italy…not 100km from the location of the accident.
A year after the accident, Bruna is training hard again. To this day, she still has pain in her foot and her physical health has not yet fully recovered. Bruna trains with her own coach, a World Cup athlete who helps her an immense amount, but she does need to pay by herself. The federation helps in getting a basic package of equipment back together, but she will have to pay for most of her equipment and other costs herself: new top-level skis, cross-country skiing boots, entry for and travel to competitions, accommodation costs, physiotherapy, training costs and her own coach. This is mainly what the money is for.
Where does the money go:
The money will go towards buying professional equipment, accommodations, travel, competition fees and paying for services such as a coach. Below is an overview of what goes where. The money is intended to last until the 2025/2026 season. The next Winter Olympic Games will be in February of 2026.
Cost overview:
New equipment (skis, clothing, etc.): €6,000 (€2,000 per season)
Travel + Competition costs: €6,000 (€2,000 per season)
Coach: €8,000 (€200 per month)
* I will personally transfer all the money to Bruna's account.
Why am I doing this:
I have been working with Bruna at Bicycle Specialist Jacob Bonenberg in Nunspeet (The Netherlands) for almost a year now. I've been on good terms with Bruna from the start. Especially at the beginning, Bruna still used to speak a lot of English and since I also speak good English, we can communicate well.
When Bruna told how she came here and what she has been through, it touched me. The dream she has to participate in the Olympic Games was shattered by a serious accident. But what also strikes me is how optimistic Bruna is. She is hopeful that she will be able to participate again next time. As time goes by, Bruna will also train more with her coach who knows well what she can handle and what she can’t. This way, she gets a personal schedule, which Bruna follows exactly, already with good results.
When Bruna indicated that she should move her foot more, I told her about kickboxing. I have been doing that myself for a year at Tatsushin in Nunspeet, and I have never experienced such a nice atmosphere at a sports club. I therefore recommended this to Bruna for the movement, but also for the relaxed and pleasant atmosphere that’s hanging around there. Everyone knows each other and for Bruna, who still has few connections in the Netherlands, this is perfect.
So in addition to colleagues, we are also friends and sports buddies. We quickly got a group of people with whom we spend a lot of time. Bruna is getting more and more connections in the Netherlands, and I notice that this does something good to her. I see Bruna genuinely enjoying the contacts we have as a group.
Our kickboxing teacher also invited Bruna for a conversation. He more or less knew what she had been through, but wanted to get to know Bruna a little better. After the conversation, I talked to the teacher and together we got the idea to start a GoFundMe for her.
Bruna is someone who doesn't give up on her dream, gives everything she has, but perhaps even more importantly: she is someone who deserves it. Bruna is always there for anyone in need, regardless of her own situation. You can also follow Bruna's story on Instagram.
Donate

Donations 

 • Robert Chapman
  • €92 
  • 4 mos
 • Daniëlle de Hoop
  • €5 
  • 11 mos
 • Anonymous
  • €10 
  • 11 mos
 • P. Aasei
  • €26 
  • 1 yr
 • Christel Koerhuis
  • €75 
  • 1 yr
Donate

Organizer

Rogier Van Milligen
Organizer
Nunspeet

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.