Zeb (Zeb Dub) Thoj

Nyob zoo ib tsoom Hmoob txhua tus, hnub no...peb tsev neeg tau txhais kev tsaus ntuj. Peb yuav tsis thov ntau ntawd leej twg, tiam sis peb yuav thov ib tsoom kwv tij neeg tsa txhua tus pab nrog peb hlub Zeb (Zeb Dub) Thoj ua zaum kawg. Nej pab li cas los peb yeej yuav zoo siab thiab nco ntsoov nej tus txiaj ntsig tsis tag tsis kawg. Zeb yog ib tug neeg siab loj siab dav. Nws lub siab dawb siab zoo heev, tiam sis nws txom nyem siab heev li. Nws muaj 38 xyoo thiab muaj ib tug tub ua muaj 10 xyoo. Ntawd Zeb poj niam, Zeb tus poj niam kuj tau khiav nws tau 10 lub xyoo lawm. Txij nws poj niam khiav, nws tau txhais kev nyuaj siab ntau yam nws thiaj li txiav ntxim siab los hu nkauj. Nws kuj tau hu nkauj pub rau peb ib tsoom Hmoob tau coj los mloog txog nws lub neej thiab txoj kev hlub, kev lwj siab. 1 hli tas los no, nws kuj tau mob hnyav heev ces xa nws mus hospital ces doctor hais tias nws mob siab thiab siab ntsws khov tag lawm. Peb kuj tsis xav tias hnub no nws yuav tso peb sawv daws tseg li no. Txawm yuav ua txoj twg, los nws yuav tsis rov los. Thov sawv daws pab nyiaj rau nws lub ntees. Yam no yuav yog yam nws zoo siab tshaj plaws. Hais txog ntawd cov nyiaj ua seem, tag nrho cov nyiaj yuav mus pab nws tus me tub thiab tsev neeg.

Hi All,
We're not even sure where to begin...there are so many great things to say about Zeb. Zeb (38), was a great man who have always helped each and every person who stepped into his life. Although he was so broken from his divorce, he always put others first before himself. He was also an awesome song writer in the Hmong community and admired music. Today, he leaves behind a 10 year old son without a mother and father. We're not asking for much, but whatever you're able to help our family at this time is greatly appreciated. All funds will go towards Zeb's funeral expense and for his son.
https://youtu.be/OjZ08kwjYxQ

Organizer

Pongsakorn Chaitawatchanan
Organizer
Adrian, MN

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.