Support to cover the funeral of Shereka Oriscar

Hi, my name is Roselande...

...Shereka Oriscar is my younger sister.

Shereka passed away in a tragic car accident on May 6th, 2022 in Miami, Florida.  A driver evading the police in a speed chase ran a red light and hit Shereka's car. My sister's car immediately burst into flames upon impact, causing my sister to lose her life. Shereka had such a good heart and a vibrant personality. My sister was only 22 and was one week away from graduating from nursing school. We were so proud of her. 

As you can imagine this unexpected tragedy has caused an immense amount of grief in our family and we are asking for your support during this time.  Please keep us in your prayers.

Any contribution you are able to give would be greatly appreciated. All the funds will go directly to the funeral costs.
Shereka will forever be in our hearts and I know God is watching over her now.

News Article Link

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bonjou, mwen rele Roselande...

...Shereka Oriscar se ti sè mwen an.

Shereka te mouri nan yon aksidan machin trajik sou 6 me 2022 nan Miami, Florid. Yon chofè ki te evade lapolis nan yon kouri dèyè vitès kouri yon limyè wouj epi li frape machin Shereka a. Machin sè m nan imedyatman te pete nan flanm dife sou enpak, sa ki lakòz sè m nan pèdi lavi li. Shereka te gen yon bon kè ak yon pèsonalite vibran. Sè m nan te sèlman 22 e li te yon semèn lwen pou l gradye nan lekòl enfimyè. Nou te tèlman fyè de li.

Kòm ou ka imajine trajedi inatandi sa a te lakòz yon kantite lapenn imans nan fanmi nou epi nou ap mande sipò ou pandan tan sa a. Tanpri kenbe nou nan lapriyè ou yo.

Nenpòt kontribisyon ou kapab bay ta anpil apresye. Tout lajan yo pral ale dirèkteman nan depans pou fineray yo.
Shereka ap pou tout tan nan kè nou e mwen konnen Bondye ap veye sou li kounye a.

News Article Link