Help resist the tyrannical regime of Kazakhstan

(⬇️на русском ниже ➡️In English below)
Біздің үкіметтік емес FreeKazakhs(Нью-Йорк қ.) ұйымы, 2018 жылдан бастап тұрақты түрде Назарбаевтың диктаторлық билігінің қылмыстарымен, Қытайдағы қазақтардың геноцидіне қарсы (Шығыс Түркістан) және Ресейдің Қазақстанның жерлеріне деген мәлімдемелеріне қарсы бағытталған митингілер, кездесулер, сұхбаттар және басқа да маңызды әрекеттерді белсенді түрде өткізіп келеді.
✅ 2019 жылы біздің ұйым Вашингтон қаласында Капитолий ғимаратында Қазақстандағы адам құқығының бұзушылығы, Қытайдағы қазақтардың қиын тағдыры туралы сөз сөйледі, сондай-ақ сенаторлармен және конгрессмендермен бірқатар кездесулерді өткізді. Сол жылы біздің ұйым, Қытайдағы концлагерьлерде заңсыз түрмеге қамалған қазақтардың, Қазақстандағы отбасы мүшелерден алынған 5000 бейне айғақтарын АҚШ билігіне тапсырды.
✅ 2020 жылы біздің ұйым қытай концлагерінің жан түршігерлік қинауларын көрген, және тірі қалғып, содан қашқан қазақ Сайрагүл Саутбаймен кездесуді өткізіп Вашингтон қаласында ортақ жоба бойынша әріптестік құрып қызмет жасады
✅ Желтоқсан айында біздің ұйым АҚШ-тың мемлекеттік Бас хатшысы Майк Помпео мырзамен және басқа да ресми тұлғалармен кездесу барысында Назарбаевтың қылмыстық билігінің қылмысы жөнінде, және қытай билігінің қазақтарға қарсы жасаған қылмыстары туралы ресми мәлімдеді. Біздің ұйым адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау және Қазақстанда демократияны дамыту, сондай-ақ Қытайдағы этникалық қазақтарды қорғау және жалпы, Қазақстанның ұлттық мүдделерін қорғау бойынша бірқатар жоспарлар жасады.
✅Ол үшін бізге Сіздің көмегіңіз қажет! Жиналған қаражат қайда жұмсалады?
1) біз Қазақстан билігін сотқа береміз, Жаңаөзендегі бейбіт халықты атып өлтіру қылмысы бойынша, азаматтық белсенділерді құдалау (саяси тұтқындар ісі) және сыбайлас жемқорлық істері бойынша санкцияларды салуды талап ету
2) Қазақтарға жасаған геноциді үшін Қытай билігіне қарсы санкциялар қолдануды талап етіп, сотқа береміз
3) Біз әр түрлі істер бойынша халықаралық заңгерлермен ынтымақтастықта боламыз (Жаңаөзен оқиғалары, Қазақстандағы саяси тұтқындарды босату, этникалық қазақтарды Қытайдағы түрмелер мен концлагерьлерден босату)
4) Біз Халықаралық құқық қорғау ұйымдарымен кездесеміз, келіссөздер, дөңгелек үстелдерді өткізетін боламыз
5) Біз офисті жалға аламыз
6) Біз негізгі жиһаздар мен кеңсе жабдықтарын сатып аламыз
7) Біз Қазақстандағы диктаторлық билігіне қарсы ақпараттық шайқас жүргіземіз
8) Біз аудармашылардың, сарапшылардың, журналистердің қызметтерін және басқа да түрлі қызметтерді қолданатын боламыз. ~~~~~•••••~~~~~~~~••••••~~~~~~•••~~~~ ➡️✏️Наша неправительственная организация ФриКазакс(г.Нью Йорк) которая с 2018 года на постоянной основе и активно проводит митинги, встречи, интервью и другие важные действия направленных на борьбу против преступлений диктаторского режима Назарбаева, против геноцида Казахов в Китае(Восточный Туркестан), и российских заявлений о территориальных претензии к Казахстану.
1️⃣В 2019 году наша организация выступила в Вашингтоне в здании Капитолия о правонарушениях людей в Казахстане, и об участи этнических Казахов в Китае, а также провела ряд встреч с Сенаторами и Конгрессменами. В том же году наша организация передала 5 тысяч видео показаний этнических Казахов чью семьи незаконно заключены в концлагерях Китая.
2️⃣В 2020 году в марте наша организация участвовала при награждении и сотрудничестве проекта этнической Казашки, свидетеля и выжившей концлагеря Китая Сайрагуль Саутбай.
3️⃣В декабре, наша организация провела официальную встречу с Гос. Секретарем США господином Майк Помпео, и с другими официальными лицами, по вопросам преступлений диктаторского режима Назарбаева и властей Китая по отношению к этническим Казахам.
4️⃣Наша команда поставила ряд планов по защите прав и свобод человека и по развитию демократии в Казахстане, а также по защите этнических Казахов в Китае и в целом защите национальных интересов Казахстана.
✅И для этого нам необходима Ваша помощь!
5️⃣Куда будут уходить собранные средства?
1) Мы подадим в суд на власти Казахстана, а также будем требовать наложений санкции по делу о расстреле мирных граждан в Жанаозенских событиях, по преследованию гражданских активистов (полит заключенных), а также по крупным коррупционным делам
2) Мы подадим в суд на власти Китая, с требованием наложений санкции за устроенный ими геноцид над Казахами
3) Мы будем сотрудничать с международными юристами по различным кейсам (Жанаозенские события, освобождение полит заключенных Казахстана, освобождение этнических Казахов из тюрем и концлагерей Китая)
4) Мы будем проводить встречи, переговоры, круглые столы с международными правозащитными организациями
5) Мы арендуем офисное помещение
6) Мы приобретём некоторую базовую мебель и оргтехнику
7) Мы будем активно проводить информационную борьбу против диктаторского режима в Казахстане
8) Мы будем использовать услуги переводчиков, экспертов, журналистов и различные другие действия
➡️Please support us to resist the tyrannical regime of Nazarbayev in Kazakhstan and devil Chinese communist regime! gf.me/u/zfh3xj
✅Our non-governmental organization FreeKazakhs (New York), has been actively conducting rallies, meetings, interviews and other important actions since 2018 aimed at combating the crimes of the dictatorial regime of Nazarbayev, against the genocide of Kazakhs in China (East Turkistan), and Russian statements on territorial claims against Kazakhstan.
In 2019, our organization spoke in Washington in the Capitol building on human delinquency in Kazakhstan, and the fate of ethnic Kazakhs in China, and also held a number of meetings with Senators and Congressmen. In the same year, our organization transmitted 5,000 video testimonies of ethnic Kazakhs whose families were illegally imprisoned in concentration camps in China.
In 2020, in March, our organization participated in the awarding and cooperation of the project of the ethnic Kazakh, a witness and survivor of the Chinese concentration camp Sayragul Sautbay.
In December, our organization held an official meeting with the State. US Secretary Mike Pompeo, and other officials, on the crimes of Nazarbayev's dictatorial regime and the Chinese authorities against ethnic Kazakhs.
Our team has set a number of plans to protect human rights and freedoms and to develop democracy in Kazakhstan, as well as to protect ethnic Kazakhs in China and, in general, to protect the national interests of Kazakhstan. And for this we need your help! Where will the collected funds go?
1. We will sue the authorities of Kazakhstan, and we will also demand the imposition of sanctions in the case of the shooting of civilians in the Zhanaozen events, in the prosecution of civil activists (political prisoners), as well as in major corruption cases.
2. We will sue the Chinese authorities, demanding the imposition of sanctions for the genocide they committed against the Kazakhs.
3. We will cooperate with international lawyers on various cases (Zhanaozen events, release of political prisoners in Kazakhstan, release of ethnic Kazakhs from prisons and concentration camps in China).
4. We will hold meetings, negotiations, round tables with international human rights organizations
5. We rent office space
6. We will purchase some basic furniture and office equipment
7. We will actively conduct an information war against the dictatorial regime in Kazakhstan
8. We will use the services of translators, experts, journalists and various other activities

Donations (11)

 • Anonymous
  • $60 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • $70 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • $100 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • $100 
  • 2 yrs
 • Kuanysh Kalmenov
  • $700 
  • 2 yrs

Organizer

FreeKazakhs Official
Organizer
Brooklyn, NY

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.