Help Extinction Rebellion Nederland

English: see below!

Nederlands:

Ons voornemen voor 2020

2020 is in zicht, en hier is ons voornemen voor het nieuwe jaar:

Exponentieel blijven groeien, de intensiteit en frequentie van onze acties verhogen en alles in onze macht doen, om de klimaat- en ecologische crisis waar we ons in bevinden, te bestrijden.

Met oud en nieuw om de hoek is elke bijdrage die je kan maken zeer welkom, je kan een enorm verschil maken door ons te steunen. Om een voorbeeld te geven van wat jouw donatie betekent:

€ 25 = 1000 eco-flyers voor een kleine actie
€ 50 = 5000 eco-flyers voor een middelgrote actie
€ 150 = Kosten van één introductie-talk locatie met 10 tot 30 potentiële nieuwe rebellen
€ 250 = Drie grote banners die we gebruiken tijdens onze grote acties
€ 500 = 400 nooddekens die we nodig hebben tijdens grote acties
€ 1000 = Water, toiletten en andere voorzieningen die we nodig hebben tijdens grote acties

Laat 2020 echt iets betekenen. Doe mee met de opstand. De tijd dringt.

Wie is Extinction Rebellion?
We zijn een veelzijdige groep bestaande uit normale mensen, die zich ernstig zorgen maken over de ecologische crisis. We zijn moeders die hun kinderen verdedigen, we zijn kinderen die een toekomst willen en grootouders die opstaan voor het leven.

Extinction Rebellion is de snelst groeiende geweldloze klimaat & ecologie beweging ooit. In minder dan een jaar zijn we uitgegroeid van een kleine groep mensen tot een competente en krachtige beweging die actief is in bijna 60 landen en 525 steden.

Waarom we bestaan
Over de hele wereld zien we de ondergang van hele ecosystemen, we zien bosbranden, extreem weer, mislukte oogsten. We bevinden ons midden in een ongekende crisis en we hebben nog maar een paar jaar om er iets aan te doen. Nederlandse rechters hebben geoordeeld dat de overheid de uitstoot van broeikasgassen drastisch dient te reduceren om haar burgers te beschermen. Toch weigert onze regering om het noodzakelijke beleid in te voeren. In plaats daarvan blijft zij de industrieën steunen en financieren die onze levens in gevaar brengen.

Wat we doen
We organiseren creatieve, vreedzame en soms disruptieve acties om druk te zetten op onze regering en ze te dwingen om de nodige maatregelen te nemen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Waarom? Omdat de geschiedenis keer op keer heeft laten zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid een zeer effectieve manier is om radicale en snelle veranderingen tot stand te brengen.

Jouw gift maakt een enorm verschil
Wat wij doen is voor een groot deel afhankelijk van de vrijgevigheid van donoren. Omdat we volledig worden gerund door vrijwilligers (die onvermoeibaar werken), hebben we bijna geen overheadkosten. Dit betekent dat jouw bijdrage direct wordt gebruikt voor het organiseren van nog grotere en effectievere acties.

Alle donaties worden beheerd door onze stichting, onder andere gebruikt om:
- Onze acties te organiseren en promoten
- Trainingen te geven en groter te groeien
- Onze communicatie te ontwikkelen en uit te breiden, online en offline.

Elke donatie, hoe klein ook, is van vitaal belang en wordt door ons zeer op prijs gesteld.
Door te doneren helpt u ons actie te voeren, voor jou, voor je kinderen en voor de planeet.

ANBI-status
Donaties worden ontvangen door Stichting Vrienden van XR. Deze stichting heeft de ANBI-status en donaties zijn derhalve aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Meer informatie over onze acties en onze organisatie:

En kijk hier om meer  te leren over hoe je kunt deelnemen en bijdragen:
https://extinctionrebellion.nl/join/

Leer meer over XR en onze organisatie:
https://extinctionrebellion.nl/wie-wij-zijn/

============

English:

============

Our new year’s resolution
We are gearing up for 2020, and here’s our new year’s resolution:

To keep growing exponentially, to greatly increase the intensity and frequency of our actions, and to do everything in our power to combat the climate- and ecological crisis we are facing. 

With New Year's eve around the corner, we’d greatly appreciate any contribution you can make towards this. You make a huge difference by supporting us. To give you an example:

€25 = 1000 eco-flyers for a small action
€50 = 5000 eco-flyers for a medium action
€150 = Cost of one introduction-talk venue with 10 to 30 potential new rebels
€250 = Three huge main banners used during our large actions
€500 = 400 emergency blankets used during large actions
€1000 = Water, toilets and other amenities necessary used during large actions

Let’s make 2020 count. Join the rebellion. The time is now.

Who is Extinction Rebellion?
We are a diverse group of ordinary people who are deeply concerned about the ecological crisis. We are mothers defending our children, we are children aspiring to have a future and we are grandparents rebelling for life.

Extinction Rebellion is the fastest growing climate & ecology non violent direct action movement in history. In less than a year, we have grown from a small group of people, to a competent and powerful movement in almost sixty countries and 525 cities.

Why we exist
All across the globe we see the collapse of entire ecosystems, we see forest fires, extreme weather events, failing crops. We are in the middle of an unprecedented crisis. And we only have a few years left to do anything about it. Dutch courts have ruled that the government must drastically cut greenhouse gas emissions to keep its citizens safe. But our government is refusing to introduce the necessary policies. Instead, they are still funding and helping the very industries that are putting our lives in danger.

What we do
We take creative, peaceful and sometimes disruptive action, to compel our government to take the necessary measures against the climate and ecological crisis. Why? Because history has shown time and time again that civil disobedience is a very effective way to bring about radical and fast-paced change.

Your donation makes a huge difference
Most of what we do relies on the generosity of donors. Because we are completely run by volunteers (who are working tirelessly), we have little overhead costs. This means your contribution is directly used for organising bigger and more impactful actions.

All donations are managed by our foundation, and directly and transparently used to:
- Deliver more trainings, and grow larger
- Develop and expand our communications, online and offline
- Organise and promote all our actions

Every single donation, no matter how small, is vital and very much appreciated by us.
By donating you help us act for you, for your children, for the planet.

ANBI-status
Donations are received by Stichting Vrienden van XR . The foundation has been granted the ANBI-status. Donations are deductible for the Dutch Income Tax.

More info about our actions and our organisation:

Read about how to join & contribute:
https://extinctionrebellion.nl/en/join/

Read about XR and the organisation:
https://extinctionrebellion.nl/en/wie-wij-zijn/Donations ()

 • Anonymous 
  • €50 
  • 4 hrs
 • Anonymous 
  • €25 
  • 20 hrs
 • M.S. van Dieren 
  • €15 
  • 20 hrs
 • Anonymous 
  • €50 
  • 1 d
 • Anonymous 
  • €50 
  • 1 d
See all

Organizer

Extinction Rebellion Nederland 
Organizer
Nijmegen, NL
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more