Main fundraiser photo

dronefoto van 100 naakte mensen in Utrecht centrum

Donation protected

(English: see all the way down)

Wij zamelen geld in om ons Plan te realiseren: een artistieke fotoshoot met 100 mensen, naakt, in Utrecht centrum

 

Wat is het plan?

We willen honderd mensen naakt fotograferen op een mooie plek in Utrecht zoals het Domplein of de werven, vanuit de lucht, met een drone. Dit willen we doen op een zondagochtend bij zonsopgang, als het nog stil is in de stad.

Door de mensen op een mooie manier te laten liggen creëren we vormen die samenvallen met de vormen van de binnenstad. Bijvoorbeeld een lange slinger mensen naast de nieuwe Singel, of contouren op de plek waar de Domkerk ooit was verbonden met de Domtoren, of langs de werven van Utrecht of gewoon in één van de mooie parken. De uiteindelijke plek communiceren we vlak voor de shoot aan de modellen.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep enthousiastelingen: Lieke en Joni (presentatie), Maartje, Azavi Fabiana (modellen), Floris (filosoof), Oz (organisatie), Wing (Instagram), Famke (sponsorwerving) en Tom (projectleider en drone-fotograaf). We zijn een los georganiseerd groepje vrienden.

 

Waarom?

Waarom niet? Samen met honderd mensen een prachtige foto creëren op een spannende manier, dat lijkt ons gaaf. En wie wil er nou niet een keer naakt op de eeuwenoude steentjes liggen en samen met 100 anderen een epische foto maken? En we verwachten ook natuurlijk wereldwijde exposure van de resulterende foto's die laten zien hoe mooi Utrecht is vanuit de lucht. En we denken dat zelfacceptatie van het eigen lichaam en body positivity mooie bijeffecten zijn. Voorbeelden van eerdere droneshoots vind je op de Dronude website.

 

Kosten

Een grote shoot met honderd modellen organiseren midden in een historische stad is complex, maar wij hebben wel grotere projecten succesvol georganiseerd. We zoeken financiering omdat we voor alle modellen catering willen verzorgen: een warme chocomelk is fijn als je net een kwartier op koude stenen hebt gelegen. En verder willen we alle modellen willen belonen met een mooie fotoafdruk die we hen na afloop willen opsturen. We schatten in dat we per model 10 euro aan kosten maken. 

Daarnaast, als er extra geld binnenkomt, willen we de resulterende foto's groot afdrukken en exposeren in een Utrechtse openbare locatie. En verder zijn er nog kosten voor de organisatie, website, apparatuur, verzekering, vergunning en heel veel kopjes koffie. :)

 

Meedoen als model

Wil je meedoen? Je bent welkom! Als je 18 plus bent dan ben je geschikt. Voel je jezelf te oud, niet mooi genoeg, of iets anders? Nee hoor, je bent perfect zoals je bent, echt iedereen is welkom. Meld jezelf aan bij deze modellen-groep op Facebook .

 

Ons project steunen

Elke bijdrage is welkom, hoe klein ook. Voor 2 euro kunnen we één van de modellen van een warme kop chocomelk voorzien. Iedereen die 20 euro of meer overmaakt en zijn email achterlaat krijgt een digitale foto van het eindresultaat. En iedereen die 100 euro of meer overmaakt krijgt een gesigneerde print thuis gestuurd en wordt vermeldt als sponsor. Dankjewel! :)

Lieke, Joni, Maartje, Azavi, Floris, Oz, Louise, Wing, Famke en Tom


ENGLISH ENGLISH ENGLISH
We are raising money to realize our Plan: an artistic photo shoot with 100 people, naked, in the center of Utrecht


What's the plan?

We want to photograph a hundred people naked in a beautiful place in Utrecht such as the Domplein or the wharves, from the air, with a drone. We want to do this on a Sunday morning at sunrise, when it is still quiet in the city.

By letting the people lie down in a beautiful way, we create shapes that coincide with the shapes of the city center. For example, a long garland of people next to the new Singel, or contours on the spot where the Dom Church was once connected to the Dom Tower, or along the wharfs of Utrecht or simply in one of the beautiful parks. We communicate the final location to the models just before the shoot.


Who are we?
We are a group of enthusiasts: Lieke and Joni (presentation), Maartje, Azavi Fabiana (models), Floris (philosopher), Oz (organization) and Tom (project leader and drone photographer). We are a loosely organized group of friends.


Why?
Why not? Creating a beautiful photo together with a hundred people in an exciting way, that seems cool to us. And who wouldn't want to lie naked on the ancient pebbles and take an epic photo with 100 others? And of course we also expect worldwide exposure of the resulting photos that show how beautiful Utrecht is from the air. And we think that self-acceptance of one's own body and body positivity are nice side effects. Examples of previous drone shoots can be found on the Dronude website.


Costs
Organizing a large shoot with a hundred models in the middle of a historic city is complex, but we have successfully organized larger projects. We are looking for financing because we want to provide catering for all models: a hot chocolate is nice if you have just been lying on cold stones for 15 minutes. And we also want to reward all models with a beautiful photo print that we want to send them afterwards. We estimate that we incur costs of 10 euros per model.

In addition, if extra money comes in, we want to print the resulting photos in large format and exhibit them in a public location in Utrecht. And there are also costs for the organization, website, equipment, insurance, license and lots of cups of coffee. :)


Participate as a model
Do you want to join? You're welcome! If you are 18 plus then you are suitable. Do you feel yourself too old, not beautiful enough, or something else? No, you are perfect the way you are, everyone is welcome. Join this Models Group on Facebook .


Support our project
Any contribution is welcome, no matter how small. For 2 euros we can provide one of the models with a hot cup of chocolate milk. Anyone who transfers 20 euros or more and leaves their email will receive a digital photo of the end result. And everyone who donates 100 euros or more will receive a signed print at home and will be mentioned as a sponsor. Thank you! :)

Lieke, Joni, Maartje, Azavi, Floris, Oz, Louise, Wing, Famke and Tom

Donate

Donations 

 • Frank van de Gevel
  • €40 
  • 2 yrs
 • Pieter Peul
  • €30 
  • 2 yrs
 • Rene vd Lans
  • €15 
  • 2 yrs
 • Erwin Raasveld
  • €10 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • €100 
  • 2 yrs
Donate

Organizer and beneficiary

Joni Flipse
Organizer
Arnhem
Meggelina Van Herk
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.