Main fundraiser photo

#DomesticWorkersSupportAidNOW

Donation protected
Migrant Domestic Workers in de knel door coronacrisis
Crowdfunding opgestart

(English version below)

In Nederland werken en wonen enkele tienduizenden ongedocumenteerde Migrant Domestic Workers (MDW). Zij verlenen diensten aan particuliere huishoudens zoals schoonmaak en zorg. Veel MDW werken bij meerdere huishoudens en zijn van hun bestaan afhankelijk van het werk dat zij verrichten. Door hun werk kunnen 220.000 Nederlandse huishoudens hun tijd besteden aan werk, studie en mantelzorg. MDW leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving en economie. Zijzelf blijven veelal rechteloos en onzichtbaar.

 
Situatie Migrant Domestic Workers

Door de coronacrisis zijn duizenden Migrant Domestic Workers in één keer hun werk en inkomen kwijt geraakt. Veel opdrachtgevers zijn zich niet bewust hoe afhankelijk hun 'hulp' is van het werk dat zij voor hen doen. Mensen worden massaal weggestuurd omdat opdrachtgevers hen 'even niet nodig hebben'. Vaak omdat zij zelf vanuit huis kunnen werken of betaald door hun werkgever even niet hoeven te werken. 

MDW kunnen nergens op terugvallen, hebben geen toegang tot sociale zekerheid en staan voor de onmogelijke opgave het hoofd boven water te houden. Veel MDW hebben nu acuut hulp nodig. Zij zijn door hun reserves heen en hebben de financiële middelen niet meer om aan eten te komen. Velen dreigen dakloos te worden.

 
Werkers georganiseerd

Migrant Domestic Workers leiden een moeizaam bestaan. Sinds 2008 hebben een aantal van hen, samen met hun gemeenschappen en ondersteunende organisaties, zich georganiseerd als vakbondsnetwerk in samenwerking met de FNV. Zij komen op voor een gelijkwaardige positie van alle huishoudelijk werkers ten opzichte van werkers die vallen onder de Nederlandse arbeidswetgeving. Vanuit dit netwerk is de acute noodsituatie door de corona-epidemie aan het licht gebracht. 


Geef gul aan crowdfundingsactie

Deze crowdfundingsactie is opgezet vanuit de actieve vakbondsleden onder de MDW om de ergste nood te lenigen. Zij zamelen geld in om Migrant Domestic Workers de basisvoorzieningen (voedselpakketten en huisvesting) te verschaffen om te kunnen overleven. Wij roepen iedereen die wat kan missen op om gul te geven aan dit Noodfonds voor Migrant Domestic Workers. Wij roepen opdrachtgevers van MDW op hun werkers door te laten werken of in ieder geval door te betalen zolang de coronacrisis duurt. Wij zoeken de samenwerking met alle gemeenschappen en organisaties die een helpende hand willen bieden. Neem daarvoor contact op met:

Herrie Hoogenboom
Bestuurder FNV Migrant Domestic Workers
E-mail: [email redacted]
Tel: 0031622528666

Migrant Domestic Workers in dire straits by corona crisis
Crowdfunding started

There are ten thousands undocumented Migrant Domestic Workers (MDW) in the Netherlands. They provide services to private households, such as cleaning and care. Many MDW work for several households and their existence depends on the jobs they can do. Through their work, 220,000 Dutch households can devote their time on work, study and informal care. MDW make an important contribution to our society and economy. They themselves often remain without rights, and invisible.

Situation Migrant Domestic Workers

Thousands of MDW lost their job and income at once due to the corona crisis. Many clients are not aware of how dependent their 'helpers' are on the work they do for them. Workers are being sent away en masse because clients 'don't need them for a while'. Often because they can work from home themselves, or because they do not have to work for a while and are still being paid.

MDW cannot fall back on anything, they have no access to social security and face the impossible task to survive without income. Many MDW urgently need help now. They have run out of reserves and no longer have the financial means to obtain food. Many are in danger of becoming homeless.

Workers organised

Migrant Domestic Workers lead a difficult life. Since 2008, some of them, along with their communities and support organisations, have organised themselves as a union network in collaboration with the union. They stand up for an equal position of all domestic workers with respect to workers who fall under Dutch labor law. From this network, the acute emergency situation has been brought to light by the corona epidemic.

Give generously to crowdfunding action

This crowdfunding campaign was set up by the active union members of MDW to address most urgent needs. They want to raise money to provide Migrant Domestic Workers with the basic services (food packages and housing) to survive. We call on everyone who can afford to give generously to this Emergency Fund for Migrant Domestic Workers. We call on MDW clients to continue to provide jobs for workers, or at least continue to pay for as long as the corona crisis continues. We seek cooperation with all communities and organisations that want to support Migrant Domestic Workers in need. Please contact:

Herrie Hoogenboom
Union Official FNV Migrant Domestic Workers The Netherlands
E-mail: [email redacted]
Tel: 0031622528666
Donate

Donations 

 • Astrid Backman
  • €20 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • €25 
  • 2 yrs
 • Rébecca Franco
  • €50 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • €200 
  • 3 yrs
Donate

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (4)

DomesticWorkers Netherlands
Organizer
Raised €5,958 from 89 donations
Ton van Vroenhoven
Beneficiary
Malu Villanueva
Team member
Raised €410 from 4 donations
Renate Bos
Team member
Raised €395 from 8 donations
Virgie Casuga
Team member
This team raised €10,831 from 248 other donations.

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.